Bag out là gìNghĩa từ Bag out

Ý nghĩa của Bag out là:

  • Bình phẩm, chỉ trích, phê phán

Ví dụ minh họa cụm động từ Bag out:

 
- Don't BAG OUT Australian English.
Đừng bình phẩm người Anh-Úc.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bag chỉ có một cụm động từ là Bag out.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp