Bolster up là gìNghĩa từ Bolster up

Ý nghĩa của Bolster up là:

  • Cổ vũ, động viên, ủng hộ, bênh vực, giúp đỡ

Ví dụ minh họa cụm động từ Bolster up:

 
- We were all scared but she BOLSTERED UP our courage.
Tất cả chúng tôi đều sợ hãi nhưng cô ấy đã cổ vũ lòng dũng cảm của chúng tôi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Bolster chỉ có một cụm động từ là Bolster up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp