Botch up là gìNghĩa từ Botch up

Ý nghĩa của Botch up là:

  • Làm hỏng, làm sai

Ví dụ minh họa cụm động từ Botch up:

 
-  I BOTCHED UP the whole project.
Tôi đã làm hỏng cả dự án.

Một số cụm động từ khác

Động từ Botch chỉ có một cụm động từ là Botch up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp