Budge up là gìNghĩa từ Budge up

Ý nghĩa của Budge up là:

  • Xê dịch, di chuyển để có không gian cho người khác

Ví dụ minh họa cụm động từ Budge up:

 
- We had to BUDGE UP to let the fourth person in the back of the car.
Chúng tôi phải xê dịch để có chỗ cho 4 người vào sau chiếc xe.

Một số cụm động từ khác

Động từ Budge chỉ có một cụm động từ là Budge up.


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp