Cart off là gìCụm động từ Cart off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cart off

Ý nghĩa của Cart off là:

  • Bắt giam, mang đi hỏi cung

Ví dụ minh họa cụm động từ Cart off:

 
- The police CARTED them OFF to question them.
Cảnh sát đã bắt họ đi để hỏi cung.

Nghĩa từ Cart off

Ý nghĩa của Cart off là:

  • Mang đi, lấy đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Cart off:

 
- The thieves CARTED OFF all the ticket receipts.
Những tên trộm đã lấy đi tất cả các biên lai tài chính.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cart chỉ có một cụm động từ là Cart off.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp