Clamp down on là gìNghĩa từ Clamp down on

Ý nghĩa của Clamp down on là:

  • Hạn chế, kiểm soát

Ví dụ minh họa cụm động từ Clamp down on:

 
- The government are CLAMPING DOWN ON antisocial behaviour.
Chính phủ đang hạn chế hành vi vô văn hóa.

Một số cụm động từ khác

Động từ Clamp chỉ có một cụm động từ là Clamp down on.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp