Click through là gìNghĩa từ Click through

Ý nghĩa của Click through là:

  • Mở một quảng cáo trên internet

Ví dụ minh họa cụm động từ Click through:

 
-  Only a tiny fraction of users CLICK THROUGH the banner adverts.
Chỉ một phần nhỏ người sử dụng mở các biển quảng cáo.

Một số cụm động từ khác

Động từ Click chỉ có một cụm động từ là Click through.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp