Cobble together là gìNghĩa từ Cobble together

Ý nghĩa của Cobble together là:

  • Làm hoặc tạo ra cái gì một cách vội vã

Ví dụ minh họa cụm động từ Cobble together:

 
-  They COBBLED a few pages TOGETHER and submitted it.
Họ làm một vài trang một cách vội vã và đệ trình nó.

Một số cụm động từ khác

Động từ Climb chỉ có một cụm động từ là Cobble together.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp