Cream off là gìCụm động từ Cream off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cream off

Ý nghĩa của Cream off là:

  • Chọn lựa, gạn lấy những người xuất sắc, đặc biệt, ... để họ có thể nhận sự đối đãi đặc biệt

Ví dụ minh họa cụm động từ Cream off:

 
- The private schools CREAM OFF many of the best pupils.
Các trường tư gạn lấy rất nhiều học sinh xuất sắc.

Nghĩa từ Cream off

Ý nghĩa của Cream off là:

  • Nhận nhiều tiền, thường là không công bằng trong một giao dịch, hợp động kinh doanh

Ví dụ minh họa cụm động từ Cream off:

 
- He wondered how much John had CREAMED OFF in addition to his share.
Anh ta muốn biết xem John đã nhận được thêm bao nhiêu tiền cộng thêm 
vào cổ phiếu của cậu ấy.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cream chỉ có một cụm động từ là Cream off.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp