Dole out là gìNghĩa từ Dole out

Ý nghĩa của Dole out là:

  • Phân phối, phân phát, rải

Ví dụ minh họa cụm động từ Dole out:

 
- They were DOLING OUT leaflets in front of the station.
Họ đang rải các tờ truyền đơn ở trước nhà ga.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dole chỉ có một cụm động từ là Dole out.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp