Drag on là gìNghĩa từ Drag on

Ý nghĩa của Drag on là:

  • Lề mề, kéo dài không cần thiết

Ví dụ minh họa cụm động từ Drag on:

 
- The meeting DRAGGED ON for two and a half hours.
Buổi họp đã kéo dài vô ích đến hai tiếng rưỡi.

Một số cụm động từ khác

Động từ Drag chỉ có một cụm động từ là Drag on.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp