Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp ánĐể học tốt môn Tiếng Anh lớp 1, phần dưới đây là Top 5 Đề thi, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Đề thi Học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Circle the answer (Khoanh tròn câu trả lời đúng) (2pts):

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

II. Look and circle the answer a or b (Xem tranh và khoanh tròn đáp án a hoặc b) (1,5pts):

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

III. Fill the given words in the blanks. (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống) (1,5pts):

Quảng cáo
Color      is        blue      book       name       my

1. What is your ……………?

2. …………… name is Andy.

3. What ………………this?

4. It’s a ……………

5. What ……………is this?

6. It’s a ……………pencil.

IV. Match the question with the right answer (Ghép câu hỏi vào câu trả lời đúng) (2,5 pts):

1. What’s your name?

2. How are you?

3. What’s this?

4. Is this a ruler?

5. What color is this?

a. It’s a desk.

b. It’s blue.

c. Yes, it is.

d. My name is Lan.

e. I’m fine. Thank you.

V. Điền A, B hoặc C vào chỗ trống (2,5 pts):

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 2)

I. READING:

Read and tick the correct box: √(4pts)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and circle (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and match (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. WRITING

Look and write (5pts)

Quảng cáo
birds          bears         hippos           crocodiles            tigers

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and write (3pts)

t          u

Look at the (1)…….urtle. It has a (2) ….owel. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Look at the (3) ….mbrella. It goes up, up, up. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and answer (2pts)

Yes, they are

No, they aren’t

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 3)

I. Đọc và nối từ với tranh cho đúng (2,5đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Khoanh tròn vào từ đúng dưới mỗi tranh (3đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

III. Hãy viết thêm một con chữ còn thiếu ở mỗi từ để được từ đầy đủ (1đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

IV. Hãy tập viết các từ sau (4đ)

Mother ______________________

Father ______________________

Sun ______________________

Window ______________________

V. Điền chữ cái còn thiếu trong bảng chữ cái Tiếng Anh sau (2đ)

a         _         c         d          e          f          _        h          i

j         k          _        m          n        o          p         q         _

s         t          u        _          w         x          y         z

VI. Điền chữ cái còn thiếu vào các từ sau (3đ)

1. _ pple          2. _ at

3.  h_ n           4. g_ at

5. b_ n            6. _ ook

7. j_ g              8. mo_ key

9.  p_ ncil        10. r_ t

VII. Nối từ Tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B (3đ)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

VIII. Điền các từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu (2đ)

monkey         have            like           you

1. I …………………. a pen.

2. Where is the …………………….? ⇒ It’s in the tree.

3. An apple for ………………..

4. I …………………. to fish with my father.

IX. Tô màu cho tranh theo hướng dẫn (2đ)

1. Chicken: yellow

2. Cloud: blue

3. Sun: orange

4. House: brown

5. Flowers: pink and purple

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 4)

I. Look and write:

up

down

juice

apples

a boy

a girl

a book

a car

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II. Look at the picture and complete the word:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

III. Complete the conversation:

Benny                 see              name’s            please            too          I’m           fine
bye               like             Good               Here              you         thank         you’re

Ex: I’m       Benny.

      Hello, Benny.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

IV. Match:

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

V. Which are the same? Circle.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

VI. Which is different? Write an X.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 5)

I. Nối.

1. river    2. rainbow           3. rabbit        4. Sail

5. sea      6. singing             7. sand         8. road

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

II. Chọn đáp án đúng.

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

III. Điền vào chỗ trống

a) I can see a……teddy bear……. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

b) I can see a ……………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

c) I can see a…………………………… Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

d) She’s ……………………………….. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

IV. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.