Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>;

Quảng cáo

Điều kiện là:

 A. Biểu thức số học

 B. Biểu thức quan hệ

 C. Một câu lệnh

 D. Biểu thức logic

Câu 2: Hãy chọn phương án sai . Muốn dùng biến X để lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

 A. if A < B then X := A else X := B;

 B. if A < B then X := A;

 C. X := B; if A < B then X := A;

 D. if A > B then X := B else X := A;

Câu 3: Hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

M := a;

If a > b then M := b;

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của T sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

T:= 0;

for i:= M to N do

if i mod 3 = 0 then T:= T+i;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q:= ‘*’;

For i:= 1 to 5 do write(Q);

 A. 1

 B. 5

 C. *

 D. *****

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T:= 0;

for i:=1 to M do

if i mod 2 = 0 then T := T + i;

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Quảng cáo

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 1;

While i <=3 do

Begin

   Write(‘Hello Word’);

   i:=i+2;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a := 2;

While a<5 do a := a*2;

Write(a);

 A. 4

 B. 6

 C. 8

 D. 3

Câu 9: Mảng một chiều là:

 A. dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

 B. dãy hữu hạn các phần tử mà mỗi phần tử có thể là một kiểu dữ liệu khác nhau

 C. dãy hữa hạn các số nguyên

 D. dãy các phần tử cùng kiểu

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần tử)

S := 0;

For i := 1 to N do S := S+a[i];

 A. In ra màn hình của mảng A

 B. Đếm các phần tử của mảng A

 C. Tính tổng các phần tử của mảng A

 D. Không thực hiện việc nào trong 3 việc trên

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa