Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4)

    Đề kiểm tra Tin học 11 - Học kì 1

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2> ;

Quảng cáo

Câu lệnh 1 sẽ được thực hiện khi:

 A. Biểu thức điều kiện sai

 B. Biểu thức điều kiện đúng

 C. Câu lệnh 2 đã được thực hiện xong

 D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

 A. If A, B, C > 0 then …;

 B. If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then …;

 C. If A>0 and B>0 and C>0 then …;

 D. If (A>0) or (B>0) or (C>0) then …;

Câu 3: Hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

M := a ;

If a<b then M := b ;

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của D sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

D:= 0;

for i:= M to N do

if i mod 5 = 0 then D:= D+1;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q:= 0;

For i:= 1 to 10 do

if (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then Q:= Q+i;

 A. 42

 B. 10

 C. 9

 D. 0

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T := 0;

for i:=1 to M do

if i mod 2 = 1 then T := T + 1;

Quảng cáo

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 0;

While i <=3 do

Begin

   Write(‘Hello Word’);

   i:=i+1;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a := 2;

While a<5 do a := a*3;

Write(a);

 A. 8

 B. 4

 C. 6

 D. 3

Câu 9: Để khai báo một mảng số thực có tên là Diem tối đa 100 phần tử, ta khai báo:

 A. Var Diem : array [1..100] of integer;

 B. Var Diem : array [1..100] of byte;

 C. Var Diem = array [1..100] of real;

 D. Var Diem : array [1..100] of real;

Câu 10: Giả sử mảng a gồm các phần tử a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Xét đoạn chương trình sau:

S := 0;

For i :=1 to 5 do

   If a[i] mod 2 = 1 then S := S+a[i];

Write(S);

Kết quả hiện ra màn hình là:

 A. 9

 B. S=6

 C. 6

 D. S=9

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4)

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa