Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 1

    Thời gian: 15 phút

I. Choose the best answer

Quảng cáo

1. It is interesting _____________ tree leaves from different countries.

A. collecting     B. to collect     C. collect     D. collects

2. My dad enjoys ________ his bike to work.

A. to ride     B. ride     C. rides     D. riding

3. I love cooking, _________ my sister doesn’t.

A. because     B. so     C. but     D. and

4. Laughing is good _______ your health.

A. for     B. to     C. with     D. of

5. Choose the word that has the underlined part pronounced Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

A. dear     B. pear     C. earn     D. heart

6. Choose one mistake and correct it.

I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell.

   A    B    C    D

II. Put the verbs in the correct form

1. I enjoy (fish) ____________ because it (be) ________ relaxing.

2. Jane will play chess after she (finish) ____________ school.

3. What ________ your mother often (do) _____ at weekends?

4. I think people (not play) ________________ individual games in the future.

5. We find (arrange) ____________ flowers interesting because it (help) ____________ us relax.

6. I (not collect) ________________ dolls when I grow up.

III. Complete the passage with the words given

Quảng cáo

bought     competition     singing     there     on     English

Mary’s hobby is singing. She enjoys (1) ________________ very much. When her brother (2) ____________ a karaoke set last month, Mary was so glad that she sang every day after dinner. She likes to sing only (3) ____________ songs. In fact, she has already sung all the songs found (4) ________ the karaoke discs. Minh is singing in the karaoke (5) _______________ organized by the RC Center this Saturday. Her family is going (6) _____ to support her.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. B     2. C     3. C     4. A     5. C     6. A → carving

II.

1. fishing / is     4. won’t play

2. finishes    5. arranging / helps

3. does … do    6. won’t collect

III.

1. singing     4. on

2. bought     5. competition

3. English     6. there

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.