Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp:

A. Nhiên liệu

B. Không khí

C. Nhiên liệu và không khí

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với các chế độ làm việc của động cơ.

Câu 2. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có mấy đặc điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

Câu 3. Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có đặc điểm nào sau đây?

A. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

B. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

Quảng cáo

Câu 4. Đặc điểm đầu tiên của sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen là:

A. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

B. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: A

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

Câu 5. Đặc điểm thứ hai của sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen là:

A. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

B. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đáp án đúng: B

Giải thích: Sự hình thành hòa khí ở động cơ điêzen có 2 đặc điểm:

1. Nhiên liệu phun vào xilanh ở cuối kì nén

2. Các chế độ làm việc của động cơ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng nhiên liệu cấp vào xilanh trong mỗi chu trình

Câu 6. Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy khối?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Đáp án đúng: C

Giải thích: Sơ đồ khối của hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có 8 khối: tùng nhiên liệu, bầu lọc thô, bơm chuyển nhiên liệu, bầu lọc tinh, bơm cao áp, vòi phun, xilanh, bầu lọc khí.

Quảng cáo

Câu 7. Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có mấy bầu lọc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hệ thống nhiên liệu ở động cơ điêzen có 2 bầu lọc: bầu lọc thô và bầu lọc tinh.

Câu 8. Nhiệm vụ của thùng nhiên liệu:

A. Chứa nhiên liệu

B. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn

C. Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp.

D. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ.

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Chứa nhiên liệu là nhiệm vụ của thùng nhiên liệu

+ Đáp án B: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn là nhiệm vụ của bầu lọc thô

+ Đáp án C: Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp là nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu

+ Đáp án D: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ là nhiệm vụ của bầu lọc tinh

Câu 9. Nhiệm vụ của bầu lọc thô:

A. Chứa nhiên liệu

B. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn

C. Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp.

D. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ.

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Chứa nhiên liệu là nhiệm vụ của thùng nhiên liệu

+ Đáp án B: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn là nhiệm vụ của bầu lọc thô

+ Đáp án C: Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp là nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu

+ Đáp án D: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ là nhiệm vụ của bầu lọc tinh

Quảng cáo

Câu 10. Nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu:

A. Chứa nhiên liệu

B. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn

C. Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp.

D. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ.

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Chứa nhiên liệu là nhiệm vụ của thùng nhiên liệu

+ Đáp án B: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn là nhiệm vụ của bầu lọc thô

+ Đáp án C: Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp là nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu

+ Đáp án D: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ là nhiệm vụ của bầu lọc tinh

Câu 11. Nhiệm vụ của bầu lọc tinh:

A. Chứa nhiên liệu

B. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn

C. Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp.

D. Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ.

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đáp án A: Chứa nhiên liệu là nhiệm vụ của thùng nhiên liệu

+ Đáp án B: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước lớn là nhiệm vụ của bầu lọc thô

+ Đáp án C: Hút nhiên liệu từ thùng nhiên liệu tới khoang chứa của bơm cao áp là nhiệm vụ của bơm chuyển nhiên liệu

+ Đáp án D: Lọc sạch cặn bẩn có kích thước nhỏ là nhiệm vụ của bầu lọc tinh

Câu 12. Nhiệm vụ của bơm cao áp:

A. Cung cấp nhiên liệu áp suất cao

B. Cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm

C. Cung cấp nhiên liệu phù hợp với chế độ làm việc của động cơ.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nhiệm vụ của bơm cao áp: cung cấp nhiên liệu áp suất cao, cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm, cung cấp nhiên liệu phù hợp với chế độ làm việc của động cơ đưa vào vòi phun để phun vào xilanh.

Câu 13. Bơm cao áp bơm nhiên liệu với áp suất như thế nào?

A. Cao

B. Thấp

C. Trung bình

D. Không xác định

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nhiệm vụ của bơm cao áp: cung cấp nhiên liệu áp suất cao, cung cấp nhiên liệu đúng thời điểm, cung cấp nhiên liệu phù hợp với chế độ làm việc của động cơ đưa vào vòi phun để phun vào xilanh.

Câu 14. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có mấy loại đường đi?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có 3 loại đường đi: đường đi của nhiên liệu chính, đường hồi nhiên liệu, đường đi của không khí.

Câu 15. Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có loại đường đi?

A. Đường đi của nhiên liệu chính

B. Đường hồi nhiên liệu

C. Đường đi của không khí.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trong sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen, có 3 loại đường đi: đường đi của nhiên liệu chính, đường hồi nhiên liệu, đường đi của không khí.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên