Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật có đáp án

Với 15 câu trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật có đáp án chi tiết giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm Công nghệ 11.

Quảng cáo

Câu 1. Giai đoạn thứ nhất của quá trình thiết kế là gì?

A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài

B. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

C. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

D. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Đáp án: A

Giải thích: Một số giai đoạn quá trình thiết kế:

+ Giai đoạn 1:  Hình thành ý tưởng, xác định đề tài nên đáp án A đúng

+ Giai đoạn 2:  Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế nên đáp án B sai

+ Giai đoạn 3:  Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử nên đáp án C sai

+ Giai đoạn 4:  Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế nên đáp án D sai

Câu 2. Giai đoạn thứ hai của quá trình thiết kế là gì?

A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài

B. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

C. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

D. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Đáp án: B

Giải thích: Một số giai đoạn quá trình thiết kế:

+ Giai đoạn 1:  Hình thành ý tưởng, xác định đề tài nên đáp án A sai

+ Giai đoạn 2:  Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế nên đáp án B đúng

+ Giai đoạn 3:  Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử nên đáp án C sai

+ Giai đoạn 4:  Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế nên đáp án D sai

Câu 3. Giai đoạn thứ ba của quá trình thiết kế là gì?

A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài

B. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

C. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

D. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Đáp án: C

Giải thích: Một số giai đoạn quá trình thiết kế:

+ Giai đoạn 1:  Hình thành ý tưởng, xác định đề tài nên đáp án A sai

+ Giai đoạn 2:  Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế nên đáp án B sai

+ Giai đoạn 3:  Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử nên đáp án C đúng

+ Giai đoạn 4:  Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế nên đáp án D sai

Quảng cáo

Câu 4. Giai đoạn thứ tư của quá trình thiết kế là gì?

A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài

B. Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế

C. Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

D. Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế

Đáp án: D

Giải thích: Một số giai đoạn quá trình thiết kế:

+ Giai đoạn 1:  Hình thành ý tưởng, xác định đề tài nên đáp án A sai

+ Giai đoạn 2:  Thu thập thông tin, tiến hành thiết kế nên đáp án B sai

+ Giai đoạn 3:  Làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử nên đáp án C sai

+ Giai đoạn 4:  Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế nên đáp án D đúng

Câu 5. Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến: 

A. Thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.

B. Thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.

C. Thiết kế, thi công, lắp ráp, chế tạo các máy móc và thiết bị.

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: B

Giải thích:

Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy móc và thiết bị.

Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, lắp ráp, kiểm tra sử dụng các công trình xây dựng.

Câu 6. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng được gọi chung là:

A. Bản vẽ tổng thể 

B. Bản vẽ chi tiết

C. Bản vẽ kĩ thuật

D. Bản vẽ thiết kế

Đáp án: C

Giải thích: Bản vẽ kĩ thuật có 2 loại quan trọng nhất là bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng

Quảng cáo

Câu 7. Quá trình lập các bản vẽ phác của sản phẩm thuộc giai đoạn nào? 

A. Giai đoạn hình thành ý tưởng

B. Giai đoạn thu thập thông tin

C. Giai đoạn thẩm định

D. Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật

Đáp án: B

Giải thích: Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.

Câu 8. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với thiết kế là?

A. Vẽ được bản vẽ phác

B. Trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

C. Vẽ bản vẽ chi tiết và tổng thể

D. Tất cả các ý kiến trên

Đáp án: B

Giải thích: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là: vẽ được bản vẽ phác, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp, vẽ bản vẽ chi tiết và tổng thể.

Câu 9. Bản vẽ xây dựng là bản vẽ nào dưới đây:

A. Bản vẽ lắp của tay quay

B. Bản vẽ cầu thang

C. Bản vẽ chiếc áo dài

D. Bản vẽ lắp xe đạp

Đáp án: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Bản vẽ lắp của tay quay là bản vẽ cơ khí nên A sai

+ Đáp án B: Bản vẽ cầu thang là bản vẽ công trình xây dựng nên B đúng

+ Đáp án C: Bản vẽ chiếc áo dài thuộc bản vẽ thời trang nên C sai

+ Đáp án D: Bản vẽ lắp xe đạp thuộc bản vẽ cơ khí nên D sai.

Quảng cáo

Câu 10. Để hình thành ý tưởng và xác định đề tài thiết kế, cần:

A. Điều tra thị trường

B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường

C. Nghiên cứu nguyện vọng người tiêu dùng

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Điều tra, nghiên cứu yêu cầu thị trường và nguyện vọng người tiêu dùng để hình thành ý tưởng và xác định đề tài thiết kế.

Câu 11. Mục đích của việc thu thập thông tin, tiến hành thiết kế là gì?

A. Xác định hình dạng sản phẩm

B. Xác định kích thước sản phẩm

C. Xác định kết cấu sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Giải thích: Thu thập thông tin và tiến hành thiết kế nhằm xác định hình dạng, kết cấu, kích thước và chuwca năng của sản phẩm.

Câu 12. Nội dung của giai đoạn 3 trong quá trình thiết kế là gì?

A. Làm mô hình.

B. Thử nghiệm

C. Chế tạo thử

D. Làm mô hình, tiến hành thử nghiệm hoặc chế tạo thử

Đáp án: D

Giải thích: Giai đoạn 3 tiến hành làm mô hình, thử nghiệm hoặc chế tạo thử bằng vật liệu dễ kiếm, rẻ tiền để tiến hành thẩm định, đánh giá ở giai đoạn 4.

Câu 13. Sau khi thẩm định, đánh giá ở giai đoạn 4, nếu đạt thì chuyển sang giai đoạn mấy?

A. Giai đoạn 5

B. Giai đoạn 1

C. Giai đoạn 2

D. Giai đoạn 3

Đáp án: A

Giải thích: Sau khi thẩm định, đánh giá ở giai đoạn 4, nếu đạt thì chuyển sang giai đoạn 5 để lập hồ sơ kĩ thuật.

Câu 14. Sau khi thẩm định, đánh giá ở giai đoạn 4, nếu không đạt thì chuyển sang giai đoạn mấy?

A. Giai đoạn 5

B. Giai đoạn 1

C. Giai đoạn 2

D. Giai đoạn 3

Đáp án: C

Giải thích: Sau khi thẩm định, đánh giá ở giai đoạn 4, nếu không đạt thì quay trở lại giai đoạn 2 để thu thập lại thông tin, thiết kế lại.

Câu 15. Trên bản vẽ kĩ thuật, các thông tin kĩ thuật được trình bày theo mấy quy tắc thống nhất?

A. 3                                                                     

B. 4

C. 5                                                                     

D. 6

Đáp án: C

Giải thích: Các quy tắc thống nhất là: khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ, chữ viết, ghi kích thước.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 có đáp án hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên