Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung trang 24, 25, 26, 27 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 3.

Giải Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) - Kết nối tri thức

Video Giải Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung - Kết nối tri thức - Cô Trần Phương Thảo (Giáo viên VietJack)

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 Bài 1:

a) Cân nặng của mỗi con vật được cho dưới đây. Viết tên các con vật theo thứ tự cân nặng từ bé đến lớn.

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

b) Viết các số 356, 432, 728, 669 thành tổng các trăm, chục và đơn vị (theo mẫu).

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có 86kg < 155kg < 167kg < 250kg.

Tên các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn là: Báo, Sư tử, Hổ, Gấu trắng Bắc Cực.

b) 356 = 300 + 50 + 6;

432 = 400 + 30 + 2;

728 = 700 + 20 + 8;

669 = 600 + 60 + 9.

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 64 + 73    326 + 58      132 + 597

b) 157 – 85  965 – 549    828 – 786 

Lời giải:

Quảng cáo

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 Bài 3: Trường Tiểu học Quang Trung có 563 học sinh, Trường Tiểu học Lê Lợi có nhiều hơn Trường Tiểu học Quang Trung 29 học sinh. Hỏi Trường Tiểu học Lê Lợi có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Quảng cáo

Trường Tiểu học Lê Lợi có số học sinh là: 

563 + 29 = 592 (học sinh) 

Đáp số: 592 học sinh

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 Bài 4: Số?

a)

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

b)

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Quảng cáo

a) Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Tổng là kết quả của phép tính cộng khi lấy 2 số hạng cộng với nhau.

b) Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Hiệu là kết quả của phép tính trừ khi lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 24 Bài 5: Số?

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

Tổng của 2 viên gạch bên dưới bằng viên gạch ngay trên nó.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 24, 25 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 25, 26 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 25 Bài 1: Tính nhẩm:

a) 2 x 1   3 x 1  4 x 1  5 x 1

b) 2 : 1    3 : 1   4 : 1   5 : 1

Lời giải:

a) 2 x 1 = 2     3 x 1 = 3     4 x 1 = 4    5 x 1 = 5

b) 2 : 1 = 2      3 : 1 = 3      4 : 1 = 4     5 : 1 = 5

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 25 Bài 2: Tính (theo mẫu).

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Lời giải:

1 x 3 = ?

1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3                       

1 x 3 = 3

1 x 4 = ?

1 x 4 = 1 + 1 +  1 + 1 = 4

1 x 4 = 4


1 x 6 = ?

1 x 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 

1 x 6 = 6              

1 x 5 = ?

1 x 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1= 5

1 x 5 = 5

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 26 Bài 3: Số?

Toán lớp 3 trang 25, 26 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

3 x 7 = 21

14 : 2 = 7

6 : 3 = 18

4 x 6 = 24

5 : 1 = 5

5 x 3 = 15

1 x 9 = 9

20 : 5 = 4

4 x 4 = 16

2 x 6 = 12

12 : 4 = 3

6 x 1 = 6

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 25, 26 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 26 Bài 4: Số?

a) 4 ×   ?   = 8 

12 :   ?   = 3

3 ×   ?   = 18

25 :   ?   = 5

b)

Toán lớp 3 trang 25, 26 Luyện tập | Kết nối tri thức

Lời giải:

a) 

4 ×   ?   = 8 

  ?   = 8 : 4

  ?   = 2

12 :   ?   = 3

  ?   = 12 : 3

  ?   = 4 

3 ×   ?   = 18

  ?   = 18 : 3

  ?   = 6

25 :   ?   = 5

  ?   = 25 : 5

  ?   = 5

b) Tích của 2 hình tròn bên dưới là kết quả của hình tròn bên trên.

Em điền được các số như sau:

Toán lớp 3 trang 25, 26 Luyện tập | Kết nối tri thức

Toán lớp 3 trang 26, 27 Luyện tập

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 26, 27 Bài 1:

a) Tính (theo mẫu):

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

b) Tính nhẩm:

0 x 6     0 x 7         0 x 8       0 x 9

0 : 6      0 : 7          0 : 8        0 : 9

Lời giải:

a) 

0 x 3 =?

0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 3

0 x 3 = 0


0 x 4 =?

0 x 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0 x 4 = 0


0 x 5 = ?

0 x 5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 

0 x 5 = 0


b) 

0 x 6 = 0

0 : 6 = 0

0 x 7 = 0

0 : 7 = 0


0 x 8 = 0

0 : 8 = 0

0 x 9 = 0

0 : 9 = 0

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 27 Bài 2: Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

0 : 6 = 0

15 : 3 = 5  

3 × 4 = 12

14 : 2 = 7

28 : 4 = 7

5 × 0 = 0

25 : 5 = 5 

2 × 6 = 12

Em thấy:

0 : 6 = 5 × 0 = 0

15 : 3 = 25 : 5 = 5 

3 × 4 = 2 × 6 = 12

14 : 2 = 28 : 4 = 7

Em nối như hình vẽ: 

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 27 Bài 3: Tổ Một có 8 bạn, mỗi bạn góp 5 quyển vở để giúp đỡ các bạn vùng bị lũ lụt. Hỏi tổ Một góp được bao nhiêu quyển vở?

Lời giải:

Tổ Một góp được số quyển vở là:

8 x 5 = 40 (quyển) 

Đáp số: 40 quyển vở

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 27 Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Giải Toán lớp 3 Tập 1 trang 27 Bài 5: Số?

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

2 × 6 = 12

12 : 3 = 4

4 × 0 = 0 

Toán lớp 3 Bài 8: Luyện tập chung (trang 24, 25, 26, 27) | Kết nối tri thức

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên