Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án

Với 39 bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 6.

Quảng cáo

Điểm và đường thẳng


Câu 1. Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

A. Ma; Pa; Oa; O

B. Ma; Pa; Oa; O

C. Ma; Pa; Oa; O

D. Ma; Pa; Oa; Ob

Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

A.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

B.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

C.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

D.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Câu 3.  Cho hình vẽ sau

 

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn câu sai.

A. A

B. An

C. Am; A

D. Am; An

Câu 4.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn câu đúng.

A. Dm

B. Dn

C. D

D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

A. Điểm A 

B. Điểm B và điểmC

C. Điểm B và điểm D 

D. Điểm D và điểm C

Câu 6. Cho hình vẽ sau

 

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn câu đúng về đường thẳng m.

A. Đường thẳng m đi qua điểm D.

B. Đường thẳng m đi qua điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng m.

D. Đường thẳng m chỉ đi qua điểm A.

Câu 7. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Điểm Q thuộc những đường thẳng nào?

A. a 

B. a; b; c

C. a; c; d

D. b;c;d

Câu 8.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Các đường thẳng nào không đi qua điểm P ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. b; a; d 

B. a; b; c

C. 

D. ab

Câu 9.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau đây không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d ?

A. M; P 

B. N; P

C. P; Q 

D. N;Q

Câu 10.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trên hình vẽ , điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Câu 11. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn câu sai.

A. Ma; Mb

B. Nb; Na

C. Pa; Pb

D. Pa; Ma

Câu 12. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Đường thẳng bb đi qua mấy điểm trên hình vẽ?

A. 4 

B. 3

C. 2 

D. 1

Câu 13. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức


Trên hình vẽ có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm B?

A. 4

B. 3

C. 2 

D. 1

Câu 14.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức


Trên hình vẽ, số đường thẳng đi qua điểm D mà không đi qua điểm E là:

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Câu 15.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trên hình vẽ, điểm F nằm trên bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Câu 16.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trên hình vẽ có bao nhiêu điểm chỉ thuộc hai đường thẳng?

A. 4 

B. 6

C. 5 

D. 3

Câu 17.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trên hình vẽ, có bao nhiêu đường thẳng đi qua ba điểm?

A. 3

B. 4

C. 2 

D. 0

Câu 18. Chọn câu đúng.

A. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó không thẳng hàng

B. Nếu ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng

C. Nếu ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 19. Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

A. A, O, D và B, O, C 

B. A, O, B và C, O, D

C. A, O, C và B, O, D 

D. A, O, C và B, O, A

Câu 20. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ sau:

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

A. 10 

B. 11

C. 12 

D. 13

Câu 21. Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

A. Ba điểm D; E; B thẳng hàng

B. Ba điểm C; E; A không thẳng hàng

C. Ba điểm A; B; F thẳng hàng

D. Ba điểm D; E; F thẳng hàng

Câu 22. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây?

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

A. 7

B. 4 

C. 5

D. 6

Câu 23. Có bao nhiêu bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 4 

D. 6

Câu 24. Cho 5 điểm A, B, C, D, O sao cho 3 điểm A, B, C cùng thuộc đường thẳng d; 3 điểm B, C, D thẳng hàng và 3 điểm C, D, O không thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm ngoài đường thẳng d?

A. O, A

B. O

C. D

D. C,D

Câu 25. Cho hai đường thẳng a; b. Khi đó a; b có thể

A. Song song

B. Trùng nhau

C. Cắt nhau

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 26. Chọn câu đúng.

A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng

B. Có vô số điểm cùng thuộc một đường thẳng

C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song

D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa

Câu 27. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

A. AB, BC, CA

B. AB, BC, CA, BA, CB, AC

C. AA, BC, CA, AB 

D. AB, BC, CA, AA, BB, CC

Câu 28. Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

A. 25 

B. 10

C. 20 

D. 16

Câu 29. Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

A. ba đường thẳng đôi một cắt nhau 

B. a cắt b và aa song song c

C. ba đường thẳng đôi một song song

D. a song song b và a cắt c

Câu 30. Cho 100 điểm trong đó không có 33 điểm nào thẳng hàng. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua các cặp điểm.

A. 4950 đường thẳng

B. 4590 đường thẳng

C. 9900 đường thẳng

D. 100 đường thẳng

Câu 31. Cho trước một số điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Biết tổng số đường thẳng vẽ được là 21. Hỏi có bao nhiêu điểm cho trước?

A. 6

B. 10

C. 12 

D. 7

Câu 32. Cho đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau tại A, đường thẳngakhông cắt đường thẳng m nhưng cắt đường thẳng n tại B. Hãy chọn hình vẽ đúng trong các hình sau?

A.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

B.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

C.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

D.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Câu 33. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt trên hình vẽ?

A. 5

B. 6

C. 7 

D. 8

Câu 34.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức


Có bao nhiêu điểm là giao điểm của đúng hai đường thẳng?

A. 5

B. 6 

C. 12

D. 10

Câu 35.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Có bao nhiêu bộ ba đường thẳng đồng qui tại một điểm?

A. 1

B. 2 

C. 3 

D. 0

Câu  36. Cho hình vẽ, biết kéo dài a, b ta cũng không xác định được điểm chung.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Hai đường thẳng nào song song với nhau?

A. a và c

B. b với c 

C. a và b

D. c và MN

Câu 37.  Cho hình vẽ, biết kéo dài a, b ta cũng không xác định được điểm chung.

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Hãy chỉ ra những cặp đường thẳng cắt nhau và giao điểm của chúng.

A. a, c cắt nhau tại M và b, c cắt nhau tại N

B. b, c cắt nhau tại M và a, c cắt nhau tại N

C. a, b cắt nhau tại M và b, c cắt nhau tại N

D. a, c cắt nhau tại M và a, b cắt nhau tại N

Câu 38. Cho hình vẽ dưới đây

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức


Có tất cả bao nhiêu cách viết tên đường thẳng đi qua 3 điểm D, E, F:

A. 1 cách 

B. 3 cách

C. 8 cách 

D. 6 cách

Câu 39.  Cho hình vẽ dưới đây

Bài tập trắc nghiệm Điểm và đường thẳng có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trong hình có tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt?

A. 4 đường thẳng

B. 6 đường thẳng

C. 8 đường thẳng

D. 10 đường thẳng

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác