Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8 (có đáp án): Những hình học cơ bản - Kết nối tri thức

Với bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8: Những hình học cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm để biết cách làm các dạng bài tập Toán 6.

Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8 (có đáp án): Những hình học cơ bản - Kết nối tri thức

Quảng cáo
Quảng cáo



Trắc nghiệm Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng

Câu 1. Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau:

“ Đường thẳng aa chứa điểm M và không chứa điểm P . Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b.”

A. M∈a; P∉a; O∈a; O∉b 

B. M∈a; P∉a; O∉a; O∉b 

C. M∉a; P∈a; O∈a; O∉b 

D. M∉a; P∉a; O∈a; O∈b

Câu 2. Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt: “ Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F

A.

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

B.

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

C.

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

D.

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Câu 3.  Cho hình vẽ sau

 

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Chọn câu sai.

A. A∈m 

B. A∉n

C. A∈m; A∈n 

D. A∈m; A∉n

Câu 4.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Chọn câu đúng.

A. D∉m

B. D∉n

C. D∈m 

D. Cả A, B đều đúng.

Câu 5. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Đường thẳng n đi qua điểm nào?

A. Điểm A 

B. Điểm B và điểmC

C. Điểm B và điểm D 

D. Điểm D và điểm C

Câu 6. Cho hình vẽ sau

 

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Chọn câu đúng về đường thẳng m.

A. Đường thẳng m đi qua điểm D.

B. Đường thẳng m đi qua điểm B và điểm C

C. Điểm B và điểm C thuộc đường thẳng m.

D. Đường thẳng m chỉ đi qua điểm A.

Câu 7. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Điểm Q thuộc những đường thẳng nào?

A. a 

B. a; b; c

C. a; c; d

D. b;c;d

Câu 8.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Các đường thẳng nào không đi qua điểm P ? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A. b; a; d 

B. a; b; c

C. c 

D. ab

Câu 9.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Trên hình vẽ thì hai điểm nào sau đây không cùng thuộc một trong các đường thẳng a; b; c; d ?

A. M; P 

B. N; P

C. P; Q 

D. N;Q

Câu 10.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Trên hình vẽ , điểm M thuộc bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Câu 11. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Chọn câu sai.

A. M∈a; M∈b

B. N∉b; N∈a

C. P∈a; P∉b

D. P∈a; M∈a

Câu 12. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Đường thẳng bb đi qua mấy điểm trên hình vẽ?

A. 4 

B. 3

C. 2 

D. 1

Câu 13. Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức


Trên hình vẽ có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm B?

A. 4

B. 3

C. 2 

D. 1

Câu 14.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức


Trên hình vẽ, số đường thẳng đi qua điểm D mà không đi qua điểm E là:

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

Câu 15.  Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Bài 32: Điểm và đường thẳng có đáp án - Kết nối tri thức

Trên hình vẽ, điểm F nằm trên bao nhiêu đường thẳng?

A. 4

B. 3 

C. 2 

D. 1

....................................

....................................

....................................

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Câu 1. Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng.

A.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

B.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

C.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

D.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Câu 2. Cho bốn điểm M; N; P; Q cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm M; Nnằm cùng phía đối với điểm Q còn hai điểm N, P nằm khác phía đối với điểm Q. Một hình vẽ đúng là:

A.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

B.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

C.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

D.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Câu 3.  Kể tên các điểm nằm giữa A và D.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

A. N, B, C

B. B, C, D

C. N

D. B, C

Câu 4.  Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Có bao nhiêu điểm nằm giữa N và D?

A. 3

B. 1

C. 2 

D. 0

Câu 5. Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Số cặp điểm nằm cùng phía với điểm A là:

A. 9

B. 18 

C. 12

D. 6

Câu 6.  Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Trên hình vẽ, điểm B nằm giữa bao nhiêu cặp điểm?

A. 10

B. 8

C. 4

D. 6

Câu 7. Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Trên hình vẽ, điểm B và D nằm khác phía với mấy điểm?

A. 0

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 8.  Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Trên hình vẽ, điểm A và B nằm cùng phía với các điểm nào?

A. điểm C

B. điểm D

C. điểm B

D. Cả điểm C và điểm D

Câu 9.  Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Điểm A và C nằm cùng phía với điểm nào?

A. điểm D

B. điểm B

C. điểm A

D. Cả điểm D và điểm B

Câu 10.  Cho hình vẽ sau:

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Chọn câu sai.

A. Điểm B nằm giữa A và C.

B. Điểm B nằm giữa A và D.

C. Điểm C nằm giữa A và B.

D. Điểm C nằm giữa D và A.

Câu 11. Kể tên các tia trong hình vẽ sau

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

A. Ox

B. Ox, Oy, Oz, Ot 

C. Ox, Oy, Oz

D. xO, yO, zO, tO

Câu 12. Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng.

A.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

B.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

C.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

D.

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Câu 13. Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. M và A nằm cùng phía so với B

B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M

D. M nằm giữa A và B

Câu 14. Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. chưa kết luận được

B. X

C. B

D. M

Câu 15. Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia

Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

A. 2

B. 0

C. 4

D. 1

....................................

....................................

....................................

Trên đây tóm tắt nội dung bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Chương 8: Những hình học cơ bản bộ sách Kết nối tri thức đầy đủ hay nhất, để xem chi tiết mời quí bạn đọc vào từng bài ở trên!

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 có đáp án sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên