Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Hai loài cá rất giống nhau cùng sống trong một hồ nước chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, một loài màu xám, mặc dù sống chung trong một khu vực nhưng chúng luôn chỉ giao phối với những cá thể cùng màu với mình. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?

 1. Cách li tập tính
 2. Cách li sinh thái
 3. Cách li địa lí
 4. Lai xa và đa bội hóa

Câu 2: Hai loài chim rất giống nhau cùng sống trong một khu rừng nhưng khác nhau tập tính sinh sản, con đực của hai loài có vũ điệu tán tỉnh con cái khác nhau. Người ta cho rằng hai loài này đã được tiến hóa từ một loài ban đầu theo cách...?  

 1. Cách li sinh thái
 2. Cách li tập tính
 3. Cách li địa lí
 4. Lai xa và đa bội hóa
Quảng cáo

Câu 3: Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm nào khác nhau?

 1. Tập tính
 2. Ổ sinh thái
 3. Hình thái
 4. Khu phân bố

Câu 4: Hai loài khác nhau được hình thành từ một loài ban đầu bằng cách li tập tính sẽ có đặc điểm khác nhau đầu tiên là?

 1. Ổ sinh thái
 2. Tập tính
 3. Hình thái
 4. Khu phân bố

Câu 5: Một loài có quần thể phân bố rải rác từ chân núi lên đỉnh núi, lâu dần đã hình thành nên hai loài khác nhau và cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng?

 1. Cách li tập tính
 2. Cách li sinh thái
 3. Cách li địa lí
 4. Lai xa và đa bội hóa
Quảng cáo

Câu 6: Một loài mao lương ban đầu đã hình thành nên hai loài khác nhau, một loài sống ở bãi bồi sông, một loài sống ở phía trong bờ sông, chúng cách li sinh sản với nhau. Hai loài này đã được hình thành bằng con đường?

 1. Cách li địa lí
 2. Cách li tập tính
 3. Cách li sinh thái
 4. Lai xa và đa bội hóa

Câu 7: Cho các đặc điểm: 

1. Diễn ra trong một thời gian dài. 

2. Hình thành loài mới một cách nhanh chóng. 

3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp. 

4. Thường xảy ra ở các loài thực vật. 

5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác. 

Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là:

 1. (1), (3), (4).
 2. (1), (3), (5).
 3. (2), (3), (5).
 4. (2), (3), (4).

Câu 8: Cho các đặc điểm: 

1. Diễn ra trong một thời gian ngắn. 

2. Hình thành loài mới một cách từ từ. 

3. Trải qua các dạng trung gian chuyển tiếp. 

4. Thường xảy ra ở các loài động vật. 

5. Có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên và các nhân tố tiến hóa khác. 

Những đặc điểm về sự hình thành loài bằng cách li sinh thái là

 1. (1), (3), (4).
 2. (1), (3), (4), (5).
 3. (2), (3), (4), (5).
 4. (2), (3), (4).
Quảng cáo

Câu 9: Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái thường gặp ở những đối tượng

 1. Thực vật
 2. Thực vật và động vật có khả năng di chuyển xa
 3. Động vật
 4. Thực vật và động vật ít có khả năng di chuyển

Câu 10: Hình thành loài bằng cách li sinh thái thường gặp ở những loài:

 1. động vật có khả năng di chuyển nhiều.
 2. thực vật và động vật ít di chuyển.
 3. động vật ít di chuyển.
 4. thực vật.

Câu 11: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức thường thấy ở:

 1. Thực vật
 2. Động vật
 3. Động vật ít di động
 4. Động vật kí sinh

Câu 12: Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa chủ yếu gặp ở các loài

 1. Động vật bậc cao.
 2. Động vật bậc thấp.
 3. Thực vật sinh sản hữu tính.
 4. Thực vật sinh sản vô tính.

Câu 13: Tiến hành phép lai xa giữa hai loài thực vật họ hàng gần, bộ NST giống nhau về số lượng 2n = 18. Thỉnh thoảng thu được những con lai hữu thụ. Giải thích nào sau đây là hợp lý trong trường hợp này?

 1. Số lượng bộ NST của hai loài là giống nhau nên tổng hợp lại bộ NST chẵn, có thể phân chia trong giảm phân bình thường và tạo giao tử bình thường.
 2. Vì đây là hai loài họ hàng gần, cấu trúc của hầu hết NST có sự giống nhau nên hiện tượng tiếp hợp trao đổi đoạn vẫn có thể xảy ra và sự hình thành giao tử ở con lai xảy ra bình thường.
 3. Trong quá trình lai xa, rối loạn giảm phân dẫn tới hình thành các giao tử lưỡng bội. Sự kết hợp của các giao tử này tạo thành dạng song nhị bội có khả năng sinh sản bình thường.
 4. Cấu trúc và số lượng NST giống nhau sẽ dẫn đến khả năng giảm phân bình thường và sinh giao tử hữu thụ.

Câu 14: Để giải thích trong tự nhiên các cá thể song nhị bội thường trở thành loài mới, điều nào sau đây là hợp lí nhất?

 1. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài khá phổ biến ở thực vật
 2. Thể song nhị bội có bộ nhiễm sắc thể khác với bộ NST của hai loài bố mẹ nên khi giao phối trở lại các dạng bố mẹ thì cho con lai bất thụ
 3. Thể song nhị bội là các cá thể có bộ NST bao gồm hai bộ NST đơn bội của hai loài khác nhau
 4. Thể song nhị bội có thể nhân lên theo con đường sinh sản vô tính, vì vậy có thể hình thành loài mới

Câu 15: Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 toàn NST nhỏ. Cơ chế nào đã dẫn đến sự hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52?

 1. Con đường lai xa và đa bội hoá.
 2. Con đường sinh thái.
 3. Con đường địa lí.
 4. Con đường cách li tập tính.

Câu 16: Quá trình hình thành loài lúa mì (T.aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúa mì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) lai với loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm

 1. Bốn bộ nhiễm sắc thể đơn bội của bốn loài khác nhau.
 2. Bốn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của bốn loài khác nhau.
 3. Ba bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ba loài khác nhau.
 4. Ba bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ba loài khác nhau.

Câu 17: Lai cải bắp với cải củ, được con lai thường bất thụ. Theo lí thuyết, để tạo con lai hữu thụ thường dùng bao nhiêu biện pháp trong số những biện pháp sau: 

(1) Tạo cây cải củ và cải bắp tứ bội (4n) bằng cônxisin, rồi cho chúng giao phấn với nhau. 

(2) Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn của loài cây này trong ống nghiệm rồi cho phát triển thành cây, sau đó cho giao phấn với nhau. 

(3) Xử lý trực tiếp hạt lai bất thụ với cônxisin để thu được hạt dị đa bội rồi cho nảy mầm thành cây. 

(4) Nuôi cấy mô của cây lai bất thụ rồi xử lý 5BU để tạo cây dị đa bội phát triển thành cây. 

Số phát biểu đúng là:

 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. 4

Câu 18: Xét 2 cá thể thuộc 2 loài thực vật lưỡng tính khác nhau: cá thể thứ nhất có kiểu gen AaBbDd, cá thể thứ 2 có kiểu gen EeGGhh. Cho các phát biểu sau đây:    

 (1) Bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của từng cá thể sẽ thu được tối đa là 10 dòng thuần chủng về tất cả các cặp gen.

 (2) Bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào sinh dưỡng riêng rẽ của từng cá thể sẽ không thu được dòng thuần chủng. 

(3) Bằng phương pháp dung hợp tế bào trần chỉ có thể thu được một kiểu gen tứ bội duy nhất là AaBbDdGGhh 

(4) Bằng phương pháp lai xa kết hợp với gây đa bội hóa con lai sẽ thu được 16 dòng thuần chủng về tất cả các cặp gen.

 Số phát biểu đúng là:

 1. 1
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Câu 19: Hình thành loài bằng phương thức nào xảy ra nhanh nhất:

 1. Lai xa và đa bội hóa
 2. Cách li địa lí
 3. Cách li tập tính
 4. Cách li sinh thái

Câu 20: Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong trường hợp:

 1. Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo chiều hướng khác nhau.
 2. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.
 3. Hình thành loài bằng con đường sinh thái.
 4. Hình thành loài bằng con đường địa lý.

Câu 21: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Sự hình thành loài mới không liên quan đến quá trình phát sinh các đột biến.
 2. Quá trình hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình thành quần thể thích nghi.
 3. Sự lai xa và đa bội hóa luôn dẫn tới sự hình thành loài mới.
 4. Sự cách li địa lí gắn liền với sự hình thành loài mới.

Câu 22: Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành quần thể mới nhờ nhân tố tiến hóa. Hãy cho biết quần thể được khôi phục có bao nhiêu đặc điểm đúng trong số các đặc điểm sau đây? 

HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU VỰC ĐỊA LÝ

(1) Gồm các cá thể cùng loài với quần thể ban đầu. 

(2) Có tần số kiểu gen, tần số alen giống với quần thể ban đầu. 

(3) Có độ đa dạng di truyền thấp hơn quần thể ban đầu. 

(4) Có nhiều cá thể thích nghi hơn so với quần thể ban đầu.

 1. 3
 2. 1
 3. 2
 4. 4

Câu 23: Một học sinh khi quan sát sơ đồ bên dưới đã rút ra một số nhận xét như sau :

HÌNH THÀNH LOÀI CÙNG KHU VỰC ĐỊA LÝ

 1. Loài 2 không bị đột biến số lượng trong quá trình phát sinh các giao tử

 2. Có thể đã xảy ra hai lần không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phát sinh giao tử 

3. Cá thể 3 mang đặc điểm của cả hai loài 1 và 2 nhưng thường bất thụ 

4. Cá thể 4 có khả năng sinh sản hữu tính bình thường và được xem là loài mới 

5. Cá thể 4 có kiểu gen đồng hợp về tất cả cặp gen

 Số nhận xét chính xác là:

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 5

Câu 24: Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:

 1. Địa lí  
 2. Sinh thái        
 3. Lai xa và đa bội hoá       
 4. Tất cả đều đúng

Câu 25: Trong những cơ chế hình thành loài sau: 

(1) Hình thành loài bằng cách li địa lí. 

(2) Hình thành loài bằng cách li tập tính. 

(3) Hình thành loài bằng cách li sinh thái. 

(4) Hình thành loài bằng lai xa kèm đa bội hóa. 

Có bao nhiêu cơ chế có thể xảy ra ở cả động vật và thực vật?

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 1

Bài giảng: Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, năm 2023 (có đáp án) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên