Trắc nghiệm Sinh học 12 BÀI 31: Tiến hóa lớn

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31: Tiến hóa lớn

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa lớn?

 1. Diễn ra trong phạm vi của loài với quy mô nhỏ
 2. Không thể nghiên cứu bằng thực nghiệm
 3. Diễn ra trong thời gian lịch sử dài
 4. Hình thành các đơn vị phân loại trên loài

Câu 2: Nhận xét nào dưới đây về quá trình tiến hoá là không đúng

 1. Sự tiến hoá của các loài trong sinh giới đã diễn ra theo cùng một hướng với nhịp
 2. Quá trình tiến hoá lớn đã diễn ra theo con đường chủ yếu là phân li, tạo thành những nhóm từ một nguồn
 3. Hiện tượng đồng quy tính trạng đã tạo ra một số nhóm có kiểu hình tương tự nhưng thuộc những nguồn gốc khác nhau
 4. Toàn bộ loài sinh vật đa dạng phong phú ngày nay đều có một nguồn gốc chung
Quảng cáo

Câu 3: Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự

 1. Chi → họ → lớp → bộ → ngành → giới.
 2. Họ →chi → bộ → lớp → ngành → giới.
 3. Chi → họ → bộ → lớp → ngành → giới.
 4. Chi → bộ → họ → lớp → ngành → giới

Câu 4: Các nhóm loài khác nhau được phân thành các nhóm phân loại theo đúng thứ tự từ lớn đến nhỏ

 1. Giới → ngành → lớp → bộ→ họ → chi
 2. Giới → ngành → bộ → lớp → họ → chi
 3. Giới → ngành → lớp → bộ → chi → họ.
 4. Chi → họ → bộ → lớp → ngành → giới

Câu 5: Trong việc giải thích nguồn gốc chung của các loài quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định:

 1. Quá trình đột biến
 2. Quá trình giao phối
 3. Quá trình chọn lọc tự nhiên
 4. Quá trình phân li tính trạng
Quảng cáo

Câu 6: Trong việc giải thích nguồn gốc chung các loài, quá trình nào dưới đây đóng vai trò quyết định?

 1. Hình thành loài mới
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Hình thành đặc điểm thích nghi
 4. Đột biến

Câu 7: Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao?

 1. Vì trong những điều kiện xác định, có những sinh vật duy trì tổ chức nguyên thuỷ của chúng hoặc đơn giản hoá tổ chức mà vẫn đảm bảo sự thích nghi thì vẫn tồn tại và phát triển.
 2. Vì các sinh vật có tổ chức thấp vẫn không ngừng phát sinh.
 3. Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và phát triển.
 4. Vì các sinh vật có tổ chức thấp không có nhu cầu nhiều về năng lượng cho các hoạt động sống.

Câu 8: Ngày nay vẫn còn tồn tại song song nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì

 1. Nhịp điệu tiến hoá không đều giữa các nhóm
 2. Tổ chức của cơ thể có thể đơn giản hay phức tạp nếu thích nghi với hoàn cảnh sống được tồn tại
 3. Cường độ chọn lọc tự nhiên không giống nhau trong từng hoàn cảnh sống
 4. Nguồn thức ăn của nhóm tổ chức thấp rất phong phú
Quảng cáo

Câu 9: Sinh giới đã tiến hoá theo chiều hướng

 1. Sinh giới ngày càng đa dạng và phong phú
 2. Sinh giới có tổ chức ngày càng cao
 3. Sinh giới thích nghi ngày càng hợp lí
 4. Tất cả đều đúng

Câu 10: Sinh giới đã không tiến hoá theo chiều hướng nào dưới đây?

 1. Ngày càng đa dạng và phong phú
 2. Ngày càng phức tạp
 3. Thích nghi ngày càng hợp lí
 4. Có tổ chức ngày càng cao

Câu 11: Chiều hướng tiến hóa cơ bản nhất của sinh giới là

 1. Ngày càng đa dạng và phong phú.
 2. Tổ chức ngày càng cao.
 3. Thích nghi ngày càng hợp lý.
 4. Lượng ADN ngày càng tăng

Câu 12: Đặc điểm cơ bản giúp ta nhận biết sự tiến hoá sinh học là

 1. Phân hoá ngày càng đa dạng
 2. Tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp
 3. Thích nghi ngày càng hợp lí
 4. Phương thức sinh sản ngày càng hoàn thiện

Câu 13: Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn không tiến hoá thành các loài đa bào vì

 1. Hệ gen của chúng quá đơn giản nên không tiến hoá được.
 2. Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.
 3. Vi khuẩn có thể sinh bào tử để chống lại điều kiện bất lợi.
 4. Vi khuẩn ít chịu tác động của chọn lọc tự nhiên

Câu 14: Các loài vi khuẩn qua hàng tỉ năm vẫn giữ cấu trúc cơ thể đơn bào đơn giản vì

 1. Hệ gen của chúng quá đơn giản nên không tiến hoá được.
 2. Cơ thể đơn bào có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh nên dễ thích ứng với môi trường.
 3. Chúng trao đổi chất dinh dưỡng và sinh trưởng nhanh.
 4. Cả B và C

Câu 15: Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể?

 1. Động vật có xương sống.
 2. Sinh vật sống cộng sinh.
 3. Sinh vật sống kí sinh.
 4. Sinh vật nhân sơ.

Câu 16: Nhóm sinh vật nào tiến hoá theo hướng tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp?

 1. Động vật có xương sống.
 2. Sinh vật sống cộng sinh.
 3. Sinh vật sống kí sinh.
 4. Sinh vật nhân sơ

Câu 17: Tiến hóa lớn là?

 1. quá trình biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
 2. quá trình hình thành loài
 3. quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài
 4. quá trình hình thành quần thể thích nghi

Câu 18: Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng

 1. Hình thành các đơn vị phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.
 2. Đào thải các biến dị mà con người không ưa thích.
 3. Tích lũy các biến dị đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của loài người
 4. Hình thành những loài mới từ một loài ban đầu, các loài này được phân loại học xếp vào cùng một chi.

Câu 19: Tiến hóa lớn được nghiên cứu dựa trên cơ sở nào?

 1. Dựa trên các thực nghiệm khoa học
 2. Dựa trên nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới
 3. Dựa trên các nghiên cứu phân loại thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...
 4. Cả B và C

Câu 20: Tiến hóa lớn dựa trên cơ sở nghiên cứu nào? 

1. Các thực nghiệm khoa học 

2. Nghiên cứu hóa thạch và lịch sử hình thành sinh giới 

3. Nghiên cứu phân loại học thông qua đặc điểm hình thái, hóa sinh, sinh học phân tử...

 1. 1, 2
 2. 2, 3
 3. 1, 3
 4. 1, 2, 3

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, năm 2023 (có đáp án) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên