Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42: Hệ sinh thái

Để giúp học sinh có thêm tài liệu ôn trắc nghiệm Sinh 12 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 có đáp án mới nhất đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Câu 1: Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?

 1. Quần thể.
 2. Quần xã.
 3. Hệ sinh thái.
 4. Cá thể.

Câu 2: Hệ sinh thái là gì?

 1. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã
 2. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường vô sinh của quần xã
 3. bao gồm quần xã sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã
 4. bao gồm quần thể sinh vật và môi trường hữu sinh của quần xã
Quảng cáo

Câu 3: Cho các phát biểu sau về cấu trúc của hệ sinh thái:

(1) Tất cả các loài động vật đều được xếp vào nhóm động vật tiêu thụ.

(2) Một số thực vật kí sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(3) Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

(4) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

Số phát biểu sai là:

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 1

Câu 4: Cho các phát biểu sau về cấu trúc của hệ sinh thái:

(1) Một số loài động vật được xếp vào nhóm động vật phân giải.

(2) Một số thực vật kí sinh được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

(3) Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

(4) Tất cả các loài sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

Số phát biểu đúng là:

 1. 2
 2. 4
 3. 3
 4. 1

Câu 5: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhất có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
 2. Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ
 3. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn
 4. Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ
Quảng cáo

Câu 6: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?

 1. Thực vật, một số vi khuẩn và động vật nguyên sinh là nhóm sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ
 2. Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ
 3. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật.
 4. Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ

Câu 7: Xét các sinh vật sau:

1. Nấm rơm. 2. Nấm linh chi. 3. Vi khuẩn hoại sinh

4. Rêu bám trên cây. 5. Dương xỉ. 6. Vi khuẩn lam.

Có mấy loài thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

 1. 5
 2. 2
 3. 4
 4. 3

Câu 8: Xét các sinh vật sau:

1. Nấm rơm. 2. Nấm linh chi. 3. Vi khuẩn hoại sinh.

4. Rêu bám trên cây. 5. Dương xỉ. 6. Vi khuẩn lam.

Có mấy loài thuộc nhóm sinh vật phân giải?

 1. 5
 2. 2
 3. 4
 4. 3
Quảng cáo

Câu 9: Hệ sinh thái nào sau đây có sức sản xuất thấp nhất:

 1. Vùng nước khơi đại dương
 2. Hệ Cửa sông
 3. Đồng cỏ nhiệt đới
 4. Rừng lá kim phương Bắc

Câu 10: Hệ sinh thái nào sau đây có sức sản xuất cao nhất:

 1. Rừng ngập mặn ven biển
 2. Rừng nhiệt đới ẩm
 3. Đồng cỏ nhiệt đới
 4. Rừng lá kim phương Bắc

Câu 11: Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất gồm cả thực vật và vi sinh vật tự dưỡng
 2. Các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và nhóm hệ sinh thái dưới nước
 3. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có 1 loại chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất.
 4. Các hệ sinh thái tự nhiên được dình thành bằng các quy luật tự nhiên và có thể bị biến đổi dưới tác động của con người.

Câu 12: Khi nói về hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Trong các hệ sinh thái trên cạn, sinh vật sản xuất chỉ có thực vật
 2. Các hệ sinh thái tự nhiên trên trái đất rất đa dạng, được chia thành các nhóm hệ sinh thái trên cạn và nhóm hệ sinh thái dưới nước
 3. Các hệ sinh thái tự nhiên dưới nước chỉ có 1 loại chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất.
 4. Các hệ sinh thái tự nhiên được hình thành bằng các quy luật tự nhiên không bị biến đổi dưới tác động của con người.

Câu 13: Hệ sinh thái nhân tạo

 1. Không được con người bổ sung thêm nguồn năng lượng và vật chất.
 2. Không trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường bên ngoài.
 3. Có thành phần loài ít, có năng suất sinh học cao.
 4. Có năng suất sinh học thấp hơn nhiều so với hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 14: Đặc điểm nào đúng với hệ sinh thái nhân tạo?

 1. số lượng loài nhiều, năng suất cao.
 2. độ ổn định cao, chuỗi thức ăn ngắn.
 3. chuỗi thức ăn ngắn, năng suất cao.
 4. số lượng loài ít, năng suất thấp.

Câu 15: Ở Việt Nam có nhiều hệ sinh thái. Hai học sinh đã tranh luận về một số hệ sinh thái và rút ra một số nhận định:

1. Có tính đa dạng cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

2. Có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

3. Có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

4. Có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.

Có mấy đặc điểm không phải là đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp?

 1. 1
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Câu 16: Ở Việt Nam có nhiều hệ sinh thái. Hai học sinh đã tranh luận về một số hệ sinh thái và rút ra một số nhận định:

1. Có tính đa dạng thấp hơn hệ sinh thái tự nhiên.

2. Có tính ổn định cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

3. Có năng suất cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.

4. Có chuỗi thức ăn dài hơn hệ sinh thái tự nhiên.

Các đặc điểm không phải là đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp?

 1. 1, 2.
 2. 2, 4.
 3. 3, 4.
 4. 2, 3.

Câu 17: Số đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp là :

(1) Nguồn năng lượng được cung cấp gồm : điện, than, dầu mỏ, thực phẩm….

(2) Toàn bộ vật chất đều được tái sinh

(3) Ngoài năng lượng mặt trời còn bổ sung thêm nguồn vật chất khác như : phân bón, thuốc trừ sâu…

(4) Phần lớn sản phẩm được đưa ra khỏi hệ sinh thái để phục vụ con người

(5) Phần lớn sản phẩm được chôn lấp hoặc chuyển sang hệ sinh thái khác

 1. 4
 2. 3
 3. 1
 4. 2

Câu 18: Số đặc điểm của hệ sinh thái nông nghiệp là :

(1) Nguồn năng lượng được cung cấp gồm : ánh sáng mặt trời, ánh sáng nhân tạo

(2) Toàn bộ vật chất đều được tái sinh

(3) Ngoài năng lượng mặt trời còn bổ sung thêm nguồn vật chất khác như : phân bón, thuốc trừ sâu…

(4) Phần lớn sản phẩm được đưa ra khỏi hệ sinh thái để phục vụ con người

(5) Phần lớn sản phẩm được chôn lấp hoặc chuyển sang hệ sinh thái khác

 1. 4
 2. 3
 3. 1
 4. 2

Câu 19: Khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp, kết luận nào sau đây sai ?

 1. Hình thành do hoạt động của các quy luật tự nhiên
 2. Đa dạng sinh học thấp, chuỗi thức ăn ít bậc dinh dưỡng
 3. Có năng suất sinh học cao
 4. Sinh vật dễ bị dịch bệnh

Câu 20: Năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế” là những đặc điểm của

 1. Hệ sinh thái thành phố
 2. Hệ sinh thái nông nghiệp
 3. Hệ sinh thái biển
 4. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới

Câu 21: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

(5) Bảo vệ các loài thiên địch.

(6) Tăng cường sử dụng các chất hóa học để tiêu diệt các loài sâu hại.

 1. (1), (2), (3), (4).
 2. (2), (3), (4), (6).
 3. (2), (4), (5), (6).
 4. (1), (3), (4), (5).

Câu 22: Đối với hệ sinh thái nhân tạo, trong sản xuất nông nghiệp để tăng hàm lượng đạm trong đất, người ta sử dụng mối quan hệ nào dưới đây ?

 1. Nuôi nhiều động vật để lấy phân bón.     
 2. Cộng sinh giữa nấm sợi và tảo trong địa y.
 3. Cộng sinh giữa rêu và lúa     
 4. Cộng sinh giữa vi khuẩn lam và rễ cây họ đậu.

Câu 23: Thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái bao gồm:

 1. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải
 2. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải
 3. sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải
 4. sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải

Câu 24: Thành phần nào sau đây có thể không xuất hiện trong một hệ sinh thái?

 1. Động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt
 2. Các nhân tố vô sinh và hữu sinh.
 3. Cây xanh và các nhóm vi sinh vật phân hủy.
 4. Nhân tố khí hậu.

Câu 25: Sinh vật sản xuất là những sinh vật:

 1. phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành những chất vô cơ trả lại cho môi trường
 2. động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật
 3. có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân
 4. chỉ gồm các sinh vật có khả năng hóa tổng hợp

Câu 26: Sinh vật phân giải là những sinh vật:

 1. phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành những chất vô cơ trả lại cho môi trường
 2. .động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật
 3. có khả năng tự tổng hợp nên các chất hữu cơ để tự nuôi sống bản thân
 4. chỉ gồm các sinh vật có khả năng hóa tổng hợp

Câu 27: Các kiểu hệ sinh thái trên Trái Đất được phân chia theo nguồn gốc bao gồm:

 1. hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước
 2. hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo
 3. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt
 4. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn

Câu 28: Dựa theo nguồn gốc, hệ sinh thái trên Trái Đất bao gồm các kiểu:

 1. hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo
 2. hệ sinh thái trên cạn và dưới nước
 3. hệ sinh thái nước mặn, nước ngọt và nước lợ
 4. hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn

Câu 29: Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái nhân tạo?

 1. Đồng ruộng
 2. Ao nuôi cá
 3. Rừng trồng
 4. Cả ba hệ sinh thái trên

Câu 30: Hệ sinh thái nào dưới đây là hệ sinh thái nhân tạo?

 1. Đồng ruộng
 2. Rừng nguyên sinh
 3. Rừng ngập mặn
 4. Cả ba hệ sinh thái trên

Câu 31: Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là:

 1. có đặc điểm chung về thành phần cấu trúc
 2. có đặc điểm chung về thành phần loài trong hệ sinh thái
 3. điều kiện môi trường vô sinh
 4. tính ổn định của hệ sinh thái

Câu 32: Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ

 1. hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.
 2. hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín.
 3. để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng.
 4. hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

Bài giảng: Bài 42: Hệ sinh thái - Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, năm 2023 (có đáp án) hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên