Allow of là gìNghĩa từ Allow of

Ý nghĩa của Allow of là:

  • cho phép, chấp nhận, dung thứ được

Ví dụ minh họa cụm động từ Allow of:

 
- The rules don't ALLOW OF any exceptions.
Luật thì không cho phép bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Allow of trên, động từ Allow còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp