Crack on là gìNghĩa từ Crack on

Ý nghĩa của Crack on là:

  • Tiếp tục đang làm gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Crack on:

 
- We had to CRACK ON to get everything finished on time.
Chúng tôi đã phải tiếp tục làm việc để mọi thứ hoàn thành đúng giờ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Crack on trên, động từ Crack còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp