Dish up là gìNghĩa từ Dish up

Ý nghĩa của Dish up là:

  • Chuẩn bị bữa ăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Dish up:

 
- He DISHED UP a great dinner when we got back.
Anh ấy đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn khi chúng tôi trở về.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dish up trên, động từ Dish còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp