Divvy up là gìNghĩa từ Divvy up

Ý nghĩa của Divvy up là:

  • Phân chia, phân phối

Ví dụ minh họa cụm động từ Divvy up:

 
- We DIVVIED UP the money equally.
Chúng tôi đã phân chia tiền nong một cách công bằng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Divvy up trên, động từ Dine còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp