Dress down là gìCụm động từ Dress down có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dress down

Ý nghĩa của Dress down là:

  • Ăn mặc thoải mái

Ví dụ minh họa cụm động từ Dress down:

 
- The staff are allowed to DRESS DOWN on Fridays.
Nhân viên được cho phép ăn mặc thoải mái vào các ngày thứ Sáu.

Nghĩa từ Dress down

Ý nghĩa của Dress down là:

  • Trách mắng, rầy la ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Dress down:

 
- She DRESSED me DOWN for being rude.
Chị ta trách tôi về sự bất lịch sự.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dress down trên, động từ Dress còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp