Dry up là gìCụm động từ Dry up có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Dry up

Ý nghĩa của Dry up là:

  • (Sông, hồ, ...) Khô cạn, cạn ráo

Ví dụ minh họa cụm động từ Dry up:

 
- The lake DRIED UP because of the water extraction for cotton
farming.
Hồ nước đã khô cạn là do việc hút nước để trồng bông.

Nghĩa từ Dry up

Ý nghĩa của Dry up là:

  • Bị ngừng cung cấp cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Dry up:

 
- His main source of work had DRIED UP, leaving him short of money.
Nguồn việc chính của anh ấy đã bị ngừng, làm cho anh ta kiếm được
ít tiền hơn.

Nghĩa từ Dry up

Ý nghĩa của Dry up là:

  • Lau khô chén, đĩa, ... sau khi đã rửa chúng

Ví dụ minh họa cụm động từ Dry up:

 
- I washed and DRIED UP.
Tôi đã rửa và lau khô chén đĩa.

Nghĩa từ Dry up

Ý nghĩa của Dry up là:

  • (Câu mệnh lệnh) Không nói nữa, im đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Dry up:

 
- "DRY UP!" she said.
"Thôi đi, im đi!" cô ấy nói.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dry up trên, động từ Dry còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp