Top 31 Đề kiểm tra, Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án

Dưới đây là danh sách Top 31 Đề kiểm tra, Đề thi Hóa học lớp 11 Học kì 2 có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra Hóa 11 Học kì 2

Quảng cáo

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm + Tự luận

Top 5 Đề kiểm tra Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án

Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm + Tự luận

Top 5 Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận)

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Ankan X có công thức phân tử C5H12, khi tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan.

B. iso pentan.

C. neo pentan.

D. 2,2 – đimetylpropan.

Câu 2: Hỗn hợp nào sau đây làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường?

A. Metan và etan.

B. Xiclobutan và xiclopropan.

C. Metan và benzen.

D. Etilen và axetilen.

Câu 3: Cho dãy chuyển hóa sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Các chất X và Y lần lượt là:

A. etilen và axetilen.

B. axetilen và etilen.

C. etan và eten.

D. metan và axetilen.

Câu 4: Trong các nhận xét sau:

(1). Dùng phản ứng cháy phân biệt ankan và ankin một cách dễ dàng.

(2). Các anken, ankin ở trạng thái lỏng không tham gia phản ứng cháy.

(3). Đốt cháy anken thu được nCO2 > nH2O .

(4). Đốt cháy ankađien hoặc ankin đều thu được nCO2 > nH2O .

- Số nhận xét đúng là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D.4.

Câu 5: Trong các chất: axetilen; anlen; metan; isopren; xiclobutan và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là:

A. 4.      B. 5.

C. 2.      D. 4.

Câu 6: Trong số các ankin có công thức phân tử là C5H8 có mấy chất có thể tác dụng được với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. 1 chất.      B. 2 chất.

C. 3 chất.      D. 4 chất.

II. Phần tự luận

Câu 1: Dùng CTCT thu gọn viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a/ Cho propan + Cl2 (as, tỉ lệ 1:1, spc)

b/ Điều chế axetilen trong PTN

c/ Sục khí etilen vào dd thuốc tím

d/ Cho buta - 1,3 - đien + Br2

Câu 2: Cho 4 gam một ankin tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 14,7 gam kết tủa. Công thức phân tử của ankin là?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 10ml hiđrocacbon X cần vừa đủ 60ml khí oxi, sau phản ứng thu được 40ml khí cacbonic. Biết X làm mất màu dung dịch brom và có mạch cacbon phân nhánh. CTCT của X là?

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A B D B A D B

Câu 1:

- Tên của X là isopentan ((CH3)2 – CH – CH2 – CH3).

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Etilen và axetilen là anken và ankin nên làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

- Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Câu 4:

- Nhận xét đúng là (4). Đốt cháy ankađien hoặc ankin đều thu được nCO2 > nH2O

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Có 4 chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là: axetilen; anlen; isopren ; xiclobutan.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

- Chỉ có 2 ankin có liên kết ba ở đầu mạch mới tác dụng với AgNO3/ NH3 đó là pent – 1 – in và 3 – metylbut – 1 – in.

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

a/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

b/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

c/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

d/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Câu 2:

- Trường hợp 1: Xét ankin là C2H2.

   + Tính được:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

   + Vậy ankin khác C2H2.

- Trường hợp 2: Xét ankin khác C2H2 đặt ankin là CnH2n - 2 vậy kết tủa là CnH2n-3Ag.

   + Có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

   + Giải PT được n = 3. Vậy ankin là C3H4.

Câu 3:

- Đặt X có dạng: CxHy. Ta có: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

- Bảo toàn nguyên tố O có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

- Vậy X là C4H8.

- X có mạch C phân nhánh vậy CTCT của X là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 2)

Đề thi Hóa học 11 Giữa kì 2

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thu được 9,45g H2O. Cho sản phẩm cháy qua bình đựng Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là:

A. 37,5g.      B. 52,5g.

C. 15g.      D. 42,5g.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thu được nCO2 > nH2O . Các hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan.      B. Anken.

C. Ankin.      D. Parafin.

Câu 3: Hỗn hợp gồm C2H2, C3H6, C3H8 để thu được C3H8 tinh khiết người ta cho hỗn hợp lội chậm qua:

A. dd NaOH.

B. dd KMnO4.

C. dd AgNO3/ NH3.

D. Br2 nguyên chất.

Câu 4: Cho các sơ đồ phản ứng: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3) Các chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C2H2, H2O, H2.      B. C2H2, O2, H2O.

C. C2H4, O2, H2O.      D. C2H4, H2O, CO.

Câu 5: Chất tham gia phản ứng tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac là:

A. etilen.      B. buta – 1, 3 – đien.

C. but – 2 – in.      D. propin.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì thể tích giảm một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Ankan.      B. Anken.

C. Ankin.      D. Không xác định được.

Câu 7: Dãy đồng đẳng nào sau đây tham gia phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1?

A. Ankin.      B. Anken.

C. Ankan.      D. Ankađien.

Câu 8: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Ankin chỉ tham gia phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ 1 : 1.

B. Tất cả các xicloankan đều tham gia phản ứng cộng với Br2.

C. Ankađien không tham gia phản ứng cộng.

D. Ankan không tham gia phản ứng cộng.

Câu 9: Phản ứng của ankin với dung dịch AgNO3/ NH3 thuộc loại phản ứng:

A. thế.      B. oxi hóa hoàn toàn.

C. cộng.     D. tách.

Câu 10: Hiện tượng xuất hiện khi dẫn khí axetilen qua ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Kết tủa vàng nhạt.     B. Kết tủa nâu.

C. Kết tủa tím.      D. Kết tủa đen.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: metan, buta - 1,3 - đien, propin.

Câu 2: Hiđrocacbon X chỉ tham gia phản ứng cộng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có hàm lượng clo là 55,04%. Xác định công thức phân tử của X.

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H2. Lấy 4,3 gam X tác dụng hết với dung dịch brom dư thì thấy khối lượng brom phản ứng là 24 gam. Mặt khác, nếu cho 6,72 lít hỗn hợp X (ở đktc) tác dụng với lượng dư AgNO3/ NH3 thì thu được 18 gam kết tủa. Xác định phần trăm thể tích khí C2H2 có trong hỗn hợp X.

Câu 4: Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Tính khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A A C B C D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A B B D A A

Câu 1:

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

   = 0,525 – 0,15 = 0,375 mol.

   m↓ = 0,375.100 = 37,5 gam.

- Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Khi đốt cháy ankin (CTTQ: CnH2n - 2) thu được nCO2 > nH2O .

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Cả C2H2 và C3H6 đều phản ứng với dung dịch KMnO4 còn C3H8 thì không phản ứng.

- Không dùng brom nguyên chất vì brom nguyên chất dễ bốc hơi nên thu được C3H8 không tinh khiết.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 5:

- Propin (C3H4) tham gia phản ứng tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac vì có liên kết ba ở đầu mạch.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

- Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol.

- Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc thì thể tích giảm một nửa nên: VCO2 = VH2O

- Vậy X là anken. Chọn đáp án B.

Câu 7:

- Trong phân tử anken chứa một liên kết pi, có thể tham gia phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1 : 1.

- Chọn đáp án B.

Câu 8:

- Nhận định đúng là ankan không tham gia phản ứng cộng do trong phân tử ankan không chứa liên kết pi.

- Chọn đáp án D.

Câu 9:

- Phản ứng của ankin với dung dịch AgNO3/ NH3 thuộc loại phản ứng thế vì nguyên tử H gắn với C chứa liên kết ba đầu mạch bị thay thế bởi nguyên tử Ag.

- Chọn đáp án A.

Câu 10:

- Sản phẩm của phản ứng là AgC ≡ CAg có màu vàng nhạt.

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng bình chứa khí

- Dùng dd AgNO3/ NH3 nhận ra propin nhờ kết tủa vàng, hai chất còn lại không hiện tượng.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Sục lần lượt các khí còn lại vào dd Br2: thấy mất màu dd brom là buta - 1,3 - đien, còn lại không hiện tượng là metan.

Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3) Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

- Theo bài ra ta có CTTQ của X là CnH2n (n ≥ 2).

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Sản phẩm thu được có:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

   ⇔ n = 2.

- Vậy X có CTPT là C2H4.

Câu 3:

- Gọi số mol CH4, C2H4, C2H2 có trong 8,6 gam hỗn hợp X lần lượt là x; y; z. Khi đó theo bài ra ta có:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Gọi số mol CH4, C2H4, C2H2 có trong 6,72 lít hỗn hợp X lần lượt là kx; ky; kz. Khi đó ta có:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Lấy: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Từ (1), (3), (5) giải hệ được: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Vậy phần trăm thể tích khí C2H2 có trong hỗn hợp X là 25%.

Câu 4:

- Hiệu suất cả quá trình H = 50%.80% = 40%.

- Ta có sơ đồ:

   Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

- Khối lượng C2H5OH cần dùng: Đề kiểm tra Giữa kì 2 Hóa học 11 có đáp án (Đề 3)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa