Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H2, C3H4, C4H6.

B. C2H2, C3H4, C4H10.

C. C2H6, C4H10, C5H12.

D. C2H6, C3H8, C5H10.

Câu 2: Ankan A có 16,28% khối lượng H trong phân tử. Số đồng phân cấu tạo của A là:

A. 3.      B. 4.     

C. 5.      D. 6.     

Câu 3: Cho các chất sau: etan; eten; etin. Kết luận đúng là

A. cả 3 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom.

B. etin có tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

C. etan làm nhạt màu dung dịch kali pemanganat.

D. eten không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.

Câu 4: Hỗn hợp Y gồm etilen và etan. Để tách riêng từng hóa chất trong Y dùng cặp hóa chất là:

A. dd Br2, Zn/ ancol.

B. dd Br2, dd HCl.

C. dd AgNO3/ NH3, dd HCl.

D. O2, dd AgNO3/ NH3.

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1) Chất X có thể là:

A. PE.

B. PVC.

C. caosu Buna.

D. PS.

Câu 6: Cho hỗn hợp gồm 3 anken đi qua bình đựng nước brom, thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 16 gam brom. Tổng số mol của 3 anken là:

A. 0,025.      B. 0,05.

C. 0,075.      D. 0,1.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan và 3,36 lít khí axetilen thu được V lít khí CO2. Biết thể tích các khí đo ở đktc, giá trị của V là

A. 6,72.      B. 8,96.

C. 10,08.      D. 11,2.

Câu 8: Dẫn 2,24 lít khí axetilen ở đktc qua dd AgNO3/ NH3 (dư) thu được kết tủa có khối lượng là:

A. 24 gam.      B. 12 gam.

C. 13,3 gam.      D. 26,6 gam.

Câu 9: Hiđrat hóa 2 – metylbut – 2 – en (điều kiện thích hợp) thu được sản phẩm chính là:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 10: Chất nào sau đây không bị oxi hóa bởi ở điều kiện thường?

A. Eten.

B. Etin.

C. Etan.

D. But – 2 – en.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C C B A A
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D B A A C

Câu 1:

- Dãy chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan là C2H6, C4H10, C5H12.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Gọi CTTQ của ankan là CnH2n + 2, ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

- Ankan là C6H14, viết được 5 CTCT thỏa mãn.

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Etin tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac vì là ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Chọn đáp án A.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 5:

- Chọn đáp án A.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 6:

- Số mol anken = số mol brom = 0,1 mol.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

- Bảo toàn nguyên tố C ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

- Vậy V = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

- Chọn đáp án B.

Câu 8:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

- Khối lượng kết tủa = 0,1. 240 = 24 (gam).

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Áp dụng quy tắc Mac – cốp – nhi – cốp xác định sản phẩm chính:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 1)

- Chọn đáp án A.

Câu 10:

- Etan không chứa liên kết pi trong phân tử, không bị oxi hóa bởi KMnO4

- Chọn đáp án C.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11