Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tiến hành clo hóa 3 - metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau?

Quảng cáo

A. 4.      B. 5.

C. 2.      D. 3.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thu được nCO2 = nH2O. Các hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?

A. Parafin.      B. Olefin.

C. Điolefin.      D. Ankin.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

- Hai chất X, Y lần lượt là:

A. CH3CH2OH và CH3CHO.

B. CH3CH2OH và CH2 = CH2.

C. CH3CH2OH và CH3 – CH = CH – CH3.

D. CH3CH2OH và CH2 = CH – CH = CH2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Hiđrocacbon X làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là:

A. propilen.

B. metan.

C. xiclohexan.

D. 2 – metylpentan.

Câu 5: Trong các chất sau có cùng số mol: CH4, C2H2, C3H4, C2H6 thì đốt cháy chất nào cho thể tích khí CO2 lớn nhất?

A. CH4.      B. C2H2.

C. C3H4.      D. C2H6.

Câu 6: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Ankin có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Ankin không làm mất màu dung dịch brom.

C. Tất cả các ankin đều phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 tạo kết tủa vàng.

D. Các ankin chứa liên kết ba đầu mạch phản ứng được với dung dịch AgNO3/ NH3

II. Phần tự luận

Câu 1: Từ axetilen, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết khác có đủ. Viết các phương trình phản ứng điều chế: PVC và P.E.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 46,2 gam kết tủa. Xác định ankin A.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí metan và 3,36 lít khí axetilen thu được V lít khí CO2. Biết thể tích các khí đo ở đktc, tính giá trị của V.

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A A B D A C D

Câu 1:

- Tiến hành clo hóa 3 - metylpentan tỉ lệ 1:1, có thể thu được 4 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau.

- Chọn đáp án A.

Câu 2:

- Đốt cháy olefin (CnH2n) thu được nCO2 = nH2O.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 4:

- Propilen (C3H6) là anken nên làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường.

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Khi các chất có cùng số mol, chất nào có số C lớn nhất thì khi đốt cháy cho thể tích khí CO2 lớn nhất.

- Vậy khi đốt C3H4 trong dãy cho thể tích khí CO2 lớn nhất.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

- Các ankin chứa liên kết ba đầu mạch phản ứng được với dung dịch AgNO3/ NH3 tạo kết tủa vàng.

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

1/ Đ/c PE:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

2/ Đ/c PVC

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Câu 2:

nA = npropin = 0,15(mol).

- Trường hợp 1: Ankin A là C2H2,

   + khi đó: m↓ = 0,15.240+0,15.147=85.05g (không thỏa mãn)

- Trường hợp 2: Ankin A khác C2H2, khi đó đặt ankin là CnH2n-2 vậy kết tủa là CnH2n -3Ag .

   + Có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)(thỏa mãn)

- Vậy A là but – 1 – in.

Câu 3:

- Bảo toàn nguyên tố C ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 3)

- Vậy V = 0,4.22,4 = 8,96 lít.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa