Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Hợp chất Y sau đây có thể tạo đ¬ược bao nhiêu dẫn xuất monohalogen?

Quảng cáo
Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 2: Cho hỗn hợp A gồm các chất sau: metan, etilen, axetilen, propađien. Chất trong hỗn hợp tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3 là:

A. metan.      B. etilen.

C. axetilen.      D. propađien.

Câu 3: Trong các sơ đồ phản ứng sau với mỗi mũi tên là một phản ứng, sơ đồ sai là:

A. Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

B. Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

C. Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

D. Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hai hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thu được nCO2 = nH2O. Hai hiđrocacbon đó có thể thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?

A. Ankan.      B. Anken.

C. Ankin.      D. Ankađien.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 5: Theo qui tắc Mac – cốp – nhi – cốp, trong phản ứng cộng HX vào nối đôi của anken thì nguyên tử H chủ yếu cộng vào:

A. cacbon bậc cao hơn.

B. cacbon có ít H hơn.

C. cacbon mang nối đôi, bậc thấp hơn.

D. cacbon mang nối đôi, có ít H hơn.

Câu 6: Ankin nào sau đây không tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3?

A. Axetilen.      B. But – 1 – in.

C. But – 2 – in.      D. Propin.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: propan, but-1-en, etin.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm 0,4 mol hai ankin (đều là chất khí ở điều kiện thường) là đồng đẳng kế tiếp. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 77,4 gam kết tủa. Xác định CTPT từng ankin trong X và số mol tương ứng.

Câu 3: Một hiđrocacbon X tham gia phản ứng cộng với HCl theo tỉ lệ 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 38,378%. Công thức phân tử của X là ?

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A C C B B C C

Câu 1:

- Hợp chất Y có thể tạo đ¬ược 4 dẫn xuất monohalogen.

- Chọn đáp án C.

Quảng cáo

Câu 2:

- Axetilen là ankin có liên kết ba ở vị trí đầu mạch nên tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Chọn đáp án B vì:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 4:

- Khi đốt cháy anken (CTTQ: CnH2n) thu được nCO2 = nH2O .

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Quy tắc cộng Mac – cốp – nhi – cốp:

   Trong phản ứng cộng HX vào liên kết đôi, nguyên tử H (hay phần mang điện dương) chủ yếu cộng vào nguyên tử cacbon bậc thấp hơn (có nhiều nguyên tử H hơn), còn phần nguyên tử hay nhóm nguyên tử X (phần mang điện âm) cộng vào nguyên tử cacbon bậc cao hơn (có ít H hơn).

-

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

   But – 2 – in không phải là ankin có nối ba ở đầu mạch nên không tham gia phản ứng với dd AgNO3/ NH3.

- Chọn đáp án C.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng bình chứa khí

- Dùng dd AgNO3/ NH3 nhận ra etin nhờ kết tủa vàng, còn lại là nhóm I gồm: but – 1 – en, propan không hiện tượng.

   + Pư:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

- Sục lần lượt nhóm I vào nước Br2. Thấy mất màu nước brom là but – 1 – en còn lại là propan.

   + Pư:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

Câu 2:

- Trường hợp 1: Xét 2 ankin là C2H2 (a mol) và C3H4 (b mol) khi đó ta có hệ phương trình:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

   + Giải hệ được a = 0,2, b = 0,2.

   + Vậy 2 ankin là C2H2: 0,2 mol và C3H4: 0,2 mol.

- Trường hợp 2: Xét 2 ankin khác C2H2 và C3H4 khi đó đặt 2 ankin là: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

   + Vậy kết tủa là: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1).

   + Có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

   + Loại do C7H12 và C8H14 không là khí ở đk thường.

Câu 3:

- Theo bài ra ta có CTTQ của X là CnH2n (n ≥ 2).

- PTHH: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

- Sản phẩm thu được có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 1)

   → n = 4. Vậy có CTPT là C4H8 .

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa