Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Dưới đây là danh sách Top 8 Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1). Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Hóa học lớp 11.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 11

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm

Đề kiểm tra 15 phút Trắc nghiệm + Tự luận

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 (Lần 1 - Trắc nghiệm)

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Chất có công thức cấu tạo: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) có tên là :

A. 2,2 – đimetylpentan.

B. 2,3 – đimetylpentan.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

C. 2,2,3 – trimetylpentan.

D. 2,2,3 – trimetylbutan.

Câu 2: Cho hỗn hợp X gồm các chất sau: butan, but – 1 – en, cacbon đioxit, metylpropan. Chất nào trong hỗn hợp làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan.

B. But – 1 – en.

C. Cacbon đioxit.

D. Metylpropan.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Chất X có thể có CTPT là:

A. C2H4.      B. C2H6.

C. C2H3Cl.      D. C2H2Cl2.

Câu 4: Đáp án nào sau đây là đúng về tính chất vật lý của hiđrocacbon?

A. Tất cả các hiđrocacbon đều ở trạng thái khí.

B. Ankan, anken và ankin đều không tan trong nước.

C. Các ankin có nhiệt độ sôi thấp hơn các anken tương ứng.

D. Ankin nặng hơn nước.

Câu 5: Hóa chất thường được dùng để điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm là:

A. canxi cacbua.

B. metan.

Quảng cáo

C. natri axetat.

D. nhôm cacbua.

Câu 6: Đốt cháy chất nào sau đây cho nCO2 < nH2O?

A. CH4.      B. C2H4.

C. C3H4.      D. C4H4.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 ankan và 1 anken. Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình I đựng P2O5 dư và bình II đựng dung dịch KOH dư thấy bình I tăng 2,07g, bình II tăng 3,08g. Số mol ankan có trong hỗn hợp là:

A. 0,06 mol.      B. 0,09 mol.

C. 0,03 mol.      D. 0,045 mol.

Câu 8: Cho 3,36 lít hỗn hợp gồm etan và etilen (ở đktc) đi chậm qua dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng thấy khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.      B. 0,1 và 0,05.

C. 0,12 và 0,03.      D. 0,03 và 0,12.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Tất cả các ankin đều tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3.

B. Tất cả các ankin có liên kết ba ở đầu mạch đều phản ứng với dd AgNO3/ NH3 theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin có liên kết ba ở đầu mạch đều tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Axetilen dễ cho phản ứng thế hơn etilen.

Câu 10: Câu 10: Hỗn hợp X gồm axetilen: 0,1 mol và vinylaxetilen 0,05 mol tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được khối lượng kết tủa là

A. 24 gam.      B. 15,9 gam.

C. 39,9 gam.      D. 31,95 gam.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B C B A
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A D A D D

Câu 1:

- Chọn đáp án B. 2,3 – đimetylpentan.

Câu 2:

- But – 1 – en là anken nên có thể làm mất màu dung dịch brom.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Ankan; anken; ankin là các hợp chất cộng hóa trị không cực do đó không tan trong nước (dung môi phân cực).

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Trong phòng thí nghiệm axetilen được điều chế bằng cách cho canxi cacbua tác dụng với nước.

- Chọn đáp án A.

Câu 6:

   CH4 là ankan, khi đốt cháy sẽ thu được: nCO2 < nH2O.

- Chọn đáp án A.

Câu 7:

- Chọn đáp án D.

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 8:

- Gọi số mol etan là x ; số mol etilen là y. Ta có hệ phương trình :

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Axetilen dễ cho phản ứng thế hơn etilen do nguyên tử H bên cạnh liên kết ba trong phân tử axetilen linh động hơn nguyên tử hiđro bên cạnh liên kết đôi trong phân tử etilen.

- Chọn đáp án D.

Câu 10:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 1 - Đề 4)

- Khối lượng kết tủa = 0,1 . 240 + 0,05.159 = 31,95 gam.

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 (Lần 1 - Trắc nghiệm + Tự luận)

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đốt cháy hỗn hợp gồm một ankan và một anken thu được a mol nước và b mol CO2. Tỉ số có giá trị là T = a/b

A. T = 1. B. T = 2.

C. T > 1. D. T > 2.

Câu 2: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

A. Butan.      B. Axetilen.

C. Butađien.      D. Isopren.

Câu 3: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) Tên gọi của X và Y lần lượt là:

A. etan và eten.

B. etin và eten.

C. etan và etin.

D. etin và etan.

Câu 4: C2H4 không thuộc dãy đồng đẳng nào dưới đây?

A. Anken.

B. Olefin.

C. Parafin.

D. Hiđrocacbon không no, mạch hở.

Câu 5: Hiđro hóa hoàn toàn axetilen bằng lượng dư hiđro với xúc tác Ni, đun nóng thu được sản phẩm là

A. etilen.      B. etan.

C. eten.      D. vinylaxetilen.

Câu 6: Hiđrocacbon Y có công thức C5H8, cấu tạo mạch phân nhánh và có phản ứng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/ NH3. Công thức cấu tạo của Y là:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 bình không dán nhãn chứa mỗi khí không màu sau: etan, propilen và but – 1 – in.

Câu 2: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên?

Câu 3: Hỗn hợp X gồm C2H6 và 1 anken có tỉ lệ mol là 2 : 3. Cho 5,6 lít hỗn hợp X qua 100g dung dịch brom 16%, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy khí bay ra có tỉ khối hơi so với hiđro là 17. Xác định công thức phân tử của anken.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A C A D C B D

Câu 1:

- Đốt cháy anken thu được nCO2 = nH2O , đốt cháy ankan thu được nCO2 < nH2O .

- Vậy T > 1. Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Butan không làm mất màu dung dịch brom vì trong butan không chứa liên kết pi ( ).

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 4:

- C2H4 là anken (hay olefin; hiđrocacbon không no, mạch hở) nên không thuộc dãy đồng đẳng parafin.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

- Với xúc tác Ni, đun nóng sản phẩm hiđro hóa axetilen là etan.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Y là: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4) vì thỏa mãn điều kiện là ankin có chứa liên kết ba đầu mạch và có cấu tạo mạch C phân nhánh.

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự các bình mất nhãn

- Dùng dg AgNO3/NH3 nhận ra But – 1 – in nhờ kết tủa vàng, còn lại là nhóm I gồm: etan, propilen không hiện tượng.

+ Pư: C4H6 + AgNO3 +NH3 → C4H5Ag↓ + NH4NO3.

- Sục lần lượt nhóm I vào nước Br2. Thấy mất màu nước brom là propilen còn lại là etan.

+ Pư: CH2 = CH - CH3 + Br2 → CH2Br – CHBr - CH3.

Câu 2:

π + v = 4

X tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 nên X có ít nhất 1 liên kết ba ở đầu mạch.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

- Vậy X có hai liên kết ba ở đầu mạch. Có 4 đồng phân cấu tạo thỏa mãn là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

Câu 3:

- Số mol C2H6 = 0,1; số mol anken = 0,15 mol.

- Theo bài ra, sau phản ứng có C2H6 0,1 mol và anken dư 0,05 mol.

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 1 - Đề 4)

   → Manken = 42.

- Vậy anken là C3H6.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa học lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa