Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề)

Phần dưới là danh sách Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tin học lớp 12.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

A. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc     B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm kiếm và thay thế     D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu     B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần     D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần

Câu 3: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu     B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. In dữ liệu từ bảng     D. Lưu cấu trúc bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Trường Email có giá trị là: lop12A3@gmail.com. Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì?

A. AutoNumber     B. Text     C. Number     D. Currency

Câu 6: Dữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho bản ghi mới là:

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 7: Công việc tạo và thay đổi cấu trúc bảng được thực hiện trong chế độ nào?

A. Chế độ trang dữ liệu

B. Chế độ thiết kế

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Người có vai trò quan trọng trong việc phân công quyền truy cập và sử dụng CSDL là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản trị CSDL

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

(2) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (2) → (1)     B. (2) → (3) → (1)

C. (1) → (3) → (2)     D. (3) → (1) → (2)

Câu 10: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường Don_gia (Đơn giá VNĐ)?

A. Currency     B. AutoNumber     C. Date/Time     D. Number

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài 1. Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access?

Bài 2. Hãy nêu các bước xây dựng CSDL?

Bài 3. (2.5 điểm) Trong quản lí hàng hóa, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Mã hàng:

Tên hàng:

Ngày nhập:

Số lượng:

Đơn giá:

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

A

C

D

B

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

B

C

D

A

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài Đáp án Điểm

1

Access: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ.

0.5

Các chức năng chính của Access là: Tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu.

0.5

2

Các bước xây dựng CSDL:

a) Khảo sát

b) Thiết kế

c) Kiểm thử

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

3

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Mã hàng: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Tên hàng: Text, Memo.

- Ngày nhập: Date/Time.

- Số lượng: Number.

- Đơn giá: Currency.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc     B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm kiếm và thay thế     D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu     B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần     D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần

Câu 3: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu     B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng     D. In dữ liệu từ bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Trong Access, để khai báo số điện thoại ta dùng kiểu dữ liệu nào?

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 6: Trong Access, dữ liệu kiểu tiền tệ là:

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 7: Trong Access, chế độ trang dữ liệu thực hiện công việc gì?

A. Tạo và thay đổi cấu trúc bảng

B. Cập nhật và thay đổi dữ liệu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản trị CSDL

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

(2) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (1) → (2)     B. (2) → (3) → (1)

C. (3) → (2) → (1)     D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường So_luong (Số lượng)?

A. AutoNumber     B. Date/Time     C. Number     D. Currency

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài 1. Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng?

Bài 2. Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access?

Bài 3. (2.5 điểm) Trong quản lí nhân viên của một công ty, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Mã nhân viên:

Họ tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

A

D

A

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

B

B

B

C

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài Đáp án Điểm

1

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng:

a) Cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa

b) Sắp xếp và lọc: Sắp xếp, lọc.

c) Tìm kiếm đơn giản.

d) In dữ liệu.

mỗi ý đúng được 0.25 điểm

2

Có những cách sau để tạo đối tượng trong Access:

a) Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật sĩ)

b) Người dùng tự thiết kế

c) Kết hợp cả hai cách trên

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

3

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Mã nhân viên: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Địa chỉ: Text.

- Số điện thoại: Text, Number.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2) có chức năng gì?

A. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc     B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm kiếm và thay thế     D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu     B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần     D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần

Câu 3: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu     B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng     D. In dữ liệu từ bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Trong Access, để khai báo số điện thoại ta dùng kiểu dữ liệu nào?

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 6: Trong Access, dữ liệu kiểu ngày giờ là:

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 7: Trong Access, chế độ thiết kế thực hiện công việc gì?

A. Tạo và thay đổi cấu trúc bảng

B. Cập nhật và thay đổi dữ liệu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản trị CSDL

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

(2) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 2)

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (1) → (2)     B. (3) → (2) → (1)

C. (2) → (3) → (1)     D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường Dia_chi (Địa chỉ)?

A. AutoNumber     B. Date/Time     C. Text     D. Currency

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài 1. Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access?

Bài 2. Hãy nêu các chức năng của hệ quản trị CSDL?

Bài 3. (2.5 điểm) Trong quản lí nhân viên của một công ty, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Mã nhân viên:

Họ tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

D

B

C

D

A

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

A

B

C

C

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài Đáp án Điểm

1

Các loại đối tượng trong Access là:

a) Bảng (table)

b) Mẫu hỏi (query)

c) Biểu mẫu (form)

d) Báo cáo (report)

mỗi ý đúng được 0.25 điểm

2

Các chức năng của hệ quản trị CSDL:

a) Cung cấp môi trường tạo lập CSDL.

b) Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu.

c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

3

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Mã nhân viên: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Địa chỉ: Text.

- Số điện thoại: Text, Number.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3) có chức năng gì?

A. Thêm bản ghi mới     B. Tìm kiếm và thay thế

C. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc     D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu     B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần     D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần

Câu 3: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu     B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng     D. In dữ liệu từ bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Trường Email có giá trị là: lop12A3@gmail.com. Hãy cho biết trường Email có kiểu dữ liệu gì?

A. AutoNumber     B. Text     C. Number     D. Currency

Câu 6: Trong Access, dữ liệu kiểu số là:

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 7: Công việc cập nhật và thay đổi dữ liệu được thực hiện trong chế độ nào?

A. Chế độ trang dữ liệu

B. Chế độ thiết kế

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Người tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Nguời quản trị CSDL

C. Người dùng

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

(2) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 3)

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (1) → (2)     B. (3) → (2) → (1)

C. (2) → (3) → (1)     D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường Ngay_giao_hàng (Ngày giao hàng)?

A. AutoNumber     B. Number     C. Date/Time     D. Currency

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài 1. Có những chế độ nào làm việc với các đối tượng?

Bài 2. Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng?

Bài 3. (2.5 điểm) Trong quản lí hàng hóa, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Mã hàng:

Tên hàng:

Ngày nhập:

Số lượng:

Đơn giá:

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

B

D

B

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

A

B

A

A

C

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài Đáp án Điểm

1

Có hai chế độ chính làm việc với các đối tượng:

- Chế độ thiết kế (Design View)

- Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View)

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

2

Các thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng:

a) Tạo cấu trúc bảng: Tạo một trường, chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

b) Thay đổi cấu trúc bảng: Thay đổi thứ tự các trường, thêm trường, xóa trường, thay đổi khóa chính.

c) Xóa và đổi tên bảng: Xóa bảng, đổi tên bảng.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

3

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Mã hàng: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Tên hàng: Text, Memo.

- Ngày nhập: Date/Time.

- Số lượng: Number.

- Đơn giá: Currency.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc     B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm kiếm và thay thế     D. Xoá bản ghi

Câu 2: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu     B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần     D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần

Câu 3: Trong Access, nút lệnh này Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu     B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng     D. In dữ liệu từ bảng

Câu 4: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Trong Access, để khai báo số điện thoại ta dùng kiểu dữ liệu nào?

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 6: Trong Access, dữ liệu kiểu tiền tệ là:

A. Number     B. Date/Time     C. Currency     D. AutoNumber

Câu 7: Trong Access, chế độ trang dữ liệu thực hiện công việc gì?

A. Tạo và thay đổi cấu trúc bảng

B. Cập nhật và thay đổi dữ liệu

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Người có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL là:

A. Người lập trình ứng dụng

B. Người dùng

C. Người quản trị CSDL

D. Cả ba ý trên

Câu 9: Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

(2) Nháy nút Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

A. (3) → (1) → (2)     B. (2) → (3) → (1)

C. (3) → (2) → (1)     D. (1) → (3) → (2)

Câu 10: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường So_luong (Số lượng)?

A. AutoNumber     B. Date/Time     C. Number     D. Currency

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài 1. Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng?

Bài 2. Có những cách nào để tạo đối tượng trong Access?

Bài 3. (2.5 điểm) Trong quản lí nhân viên của một công ty, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

Mã nhân viên:

Họ tên:

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Đáp án & Thang điểm

I. Trắc nghiệm(5 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

D

A

D

A

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

C

B

B

B

C

II. Tự luận:(5 điểm)

Bài Đáp án Điểm

1

Các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng:

a) Cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa

b) Sắp xếp và lọc: Sắp xếp, lọc.

c) Tìm kiếm đơn giản.

d) In dữ liệu.

mỗi ý đúng được 0.25 điểm

2

Có những cách sau để tạo đối tượng trong Access:

a) Dùng các mẫu dựng sẵn (wizard-thuật sĩ)

b) Người dùng tự thiết kế

c) Kết hợp cả hai cách trên

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

3

Có thể khai báo dữ liệu cho các thuộc tính như sau:

- Mã nhân viên: Text, AutoNumber, Memo, Number.

- Họ tên: Text, Memo.

- Ngày sinh: Date/Time.

- Địa chỉ: Text.

- Số điện thoại: Text, Number.

mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa