Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 | Family And FriendsBộ Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends sách Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất, chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 của các trường Tiểu học trên cả nước giúp học sinh lớp 3 ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2.

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends năm 2024

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Choose the odd one out

1. A. skirt

B. trousers

C. badminton

D. dress

2. A. drum

B. dance

C. talk

D. watch

3. A. sing

B. song

C. listen

D. eat

4. A. bus

B. car

C. plane

D. bike

Quảng cáo

II. Look and write

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 | Family And Friends

III. Choose the correct answer

1. He can play _____________.

A. sports

B. guitar

C. a horse

D. a ride

Quảng cáo

2. I can draw. What _____________ you do?

A. are

B. is

C. does

D. can

3. Can you skip, Khoa?

- No, I _____________. I never skip.

A. can

B. cant

C. can’t

D. cans

4. What’s your hobby?

I like _____________ computer games

A. play

B. plays

C. playing

D. played

5. My sister is _____________ to music in her room.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

Quảng cáo

IV. Read and choose the correct answer

Hi, I’m John. I lkie going shopping with mu mum. I wear a blouse and a skirt. I wear a blouse and a skirt. I also like goinf skating with my friend. On those days, I wear a T-shirt, jeans and a pair of shoes. Sometimes, on hot days, I wear a cap and a pair of sandals. They are my favourite sandals. They are black. They are eighty-five thousand dong.

1. John likes ……………… with his mum

A. go for a walk

B. going shopping

C. go fishing

2. He wears ……………….. and a skirt.

A. a blouse

B. a jacket

C. a jumper

3. He wears jeans when going …………………

A. skating

B. fishing

C. walking

4. His favourite sandals’ colour are ………………

A. blue

B. black

C. Brown

V. Reorder these words to have correct sentences

1. wearing/ pink/ a/ my/ dress/ sister/ is/ ./

__________________________________________

2. can/ she/ soccer/ play/ ./

__________________________________________

3. wearing/ What/ you/ are/ today/ ?/

__________________________________________

Đáp án

I. Choose the odd one out

1. C

2. A

3. B

4. C

II. Look and write

1. read

2. skirt

3. truck

4. take photos

III. Choose the correct answer

1. B

2. D

3. C

4. C

5. C

IV. Read and choose the correct answer

1. B

2. A

3. A

4. B

V. Reorder these words to have correct sentences

1. My sister is wearing a pink dress.

2. She can play soccer.

3. What are you wearing today?

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên