Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) - Kết nối tri thức

Với bộ 2 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success năm học 2022 - 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Kết nối tri thức và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) - Kết nối tri thức

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and circle.

1. a. We play badminton at school.

    b. I have a blue notebook.

2. a. This is my new pen. 

    b. There are five pencils.

3. a. They are my books.

    b. Let’s go home! 

4. a. Stand up, please!

    b. Can you speak louder, Mai?

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. Read and tick.

1. A: Hi. I’m Nam.

    B: Hi, Nam. I’m Mary.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. A: May I come in?

    B: Yes, you can.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. A: What colour are they?

    B: They are black and white.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. A: What do you do at break time?

    B: I play table tennis.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. Look and write.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Hi! I (1) ________ Nam. I’m (2) ________I like playing (3) ________. At school, my favourite subject is (4) ________.

5. Let’s talk.

1. Greeting/

Responding to greetings

 

2. Asking the pupil’s name/ age

3. Introducing someone

4. Asking questions about parts of the body

 

5. Asking about hobbies

 

6. Making suggestions/ Expressing agreement

 

7. Giving instructions/ Asking for permission

 

 

8. Asking about school things

9. Asking about the colours of school things

10. Talking about break time activities

 

ANSWER KEY

1.

Audio script:

1. We play badminton at school.

2. There are five pencils.

3. Let’s go home!

4. Stand up, please!

Key: 1. a   2. b   3. b   4. a

2. 

Audio script: 

1. A: Ben, is that ...?

    B: My teacher, Mum. Good morning, Mr Long.

2. A: What’s  this?

    B: A hand?

    A: No, it isn’t. It’s an ear.

3. A: What’s  your hobby?

    B: Well, I like swimming.

4. Look, Ben. I have a pen and a ruler.

 Key: 1. a     2. c    3. b     4. b

3.

 1. a    2. a    3. a     4. b

4.

 (1) am      (2) 10/ 10 years old    (3) basketball      (4) English

5.

Suggested questions and answers:

1. Hello, (pupil’s name). How are you? (Giving clues: Are you fine?/ OK? Yes? No?)

2. Hi! My name’s _____________. What’s  your name?/ How old are you?

(Giving clues: My name’s ____./ I’m _____ and you are _______./

Are you ______? Yes? No?)

3. Is this (one pupil’s name)?

4. What’s this?/ Touch your (a body part).

 (Point to any body parts learnt to ask or give commands to check pupil’s understanding.)

5. What’s  your hobby? (Giving clues: Do you like (swimming)? Swimming? Yes? No?)

6. Is this __________?

    Let’s ___________.

7. May ___________?

   (Point to one flash card, have the pupil give instructions or ask for permission.)

8. I have _______. Do you have _______?

9. What colour is it? What colour are they? (Giving clues: Is it red? Yes? No?)

10. I play badminton at break time. What about you, (pupil’s name)?

For some topics, the teacher points to the flash card or realia, has the pupils listen and say/ respond. Depending on the pupil's speaking performance, the teacher can give him/ her some clues to encourage him/ her to speak English.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

1. Listen and circle.

1. a. Thank you, Peter.

     b. This is my house.

2. a. Hi. Nice to meet you.                 

     b. This is my blue bedroom.

3. a. I like playing chess with my friends                

     b. Welcome to our classroom!       

4. a. Can I have my book back, Mai?

     b. My school is near here.

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. Read and tick.

1. A: Hi. I’m Ben

    B: Hi, Ben. I’m Mai.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. A: What’s this?

    B: It’s a nose.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. I have a pencil case.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. It’s break time. Let’s play volleyball.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. Look and write.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Let’s see what I have. I have a school (1) ______. I (2) ______ a book. I have a (3) _______ and a pen. Oh, I (4) _________ have an eraser.

5. Let’s talk.

1. Greeting/

Responding to greetings

 

2. Asking the student’s name/ age

3. Introducing someone

4. Asking questions about parts of the body

 

5. Asking about hobbies

 

6. Making suggestions/ Expressing agreement

 

7. Giving instructions/ Asking for permission

 

 

8. Asking about school things

9. Asking about the colours of  school things

10. Talking about break time activities

 

 

 

 

ANSWER KEY

 

1.

Key:                1. th                  2. h            3. cl         4. oo

Audio script:

1. Thank you, Peter.

       2. This is my blue bedroom.

 3. Welcome to our classroom!

 4. My school is near here.

     Key:    1. a   2. b   3. b   4. b

2.

Audio script:

1. A: Let’s go to the playground.

    B: OK, let’s go.

2. A: Bill, be quick. Let’s go to the music room.

    B: OK. My music notebook is here.

3. Woman: Come in and sit down, Nam.

4. Mum, this is my friend, Linh.

Key: 1. a   2. c    3. a     4. b

3.

      1. a     2. b      3. b    4. c

4.

(1) bag    (2) have   (3) ruler   (4) don’t

5.

Suggested questions and answers:

1. Hello, (pupil’s name). How are you? (Giving clues: Are you fine?/ OK? Yes? No?)

2. Hi! My name’s _____________. What’s  your name?/ How old are you?

(Giving clues: My name’s ____./ I’m _____ and you are _______./

Are you ______? Yes? No?)

3. Is this (one pupil’s name)?

4. What’s this?/ Touch your (a body part).

 (Point to any body parts learnt to ask or give commands to check pupil’s understanding.)

5. What’s  your hobby? (Giving clues: Do you like (swimming)? Swimming? Yes? No?)

6. Is this __________?

    Let’s ___________.

7. May ___________?

   (Point to one flash card, have the pupil give instructions or ask for permission.)

8. I have _______. Do you have _______?

9. What colour is it? What colour are they? (Giving clues: Is it red? Yes? No?)

10. I play badminton at break time. What about you, (pupil’s name)?

For some topics, the teacher points to the flash card or realia, has the pupils listen and say/ respond. Depending on the pupil’s speaking performance, the teacher can give him/ her some clues to encourage him/ her to speak English.

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học