Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) - Cánh diều

Với bộ 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World năm 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) - Cánh diều

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. LISTENING

Look. Listen and number.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) | Cánh diều

Quảng cáo

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Match.  

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) | Cánh diều

II. Choose the best answer.  

1. _____ it a ruler? 

A. Is

B. Do

C. Are

2. _____ that? – She’s my sister.

A. What

B. Who

C. Who’s

Quảng cáo

3. What _____ is it? – It’s red.

A. old

B. color

C. are

4. How many brothers ____________?

A. you do have

B. you have

C. do you have

5. Where are you? – I’m _____ home

A. at

B. in

C. on

III. Read questions and choose the correct answer.

1. What are they?

A. They’re flowers.

B. It’s a tree.

2. What is she doing?

A. I’m cleaning.

B. She’s cooking in the kitchen.

3. Where are the birds?

A. They’re in the ocean.

B. They’re on the tree.

Quảng cáo

4. Is there a sofa in the living room?

A. Yes, there is.

B. No, there aren’t.

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. father/ and handsome/ My/ is/ tall

_______________________________________.

2. meet/ Nice/ too/ you,/ to

_______________________________________.

3. washing dishes/ the/ in/ He’s/ kitchen

_______________________________________.

4. in/ living room/ the/ They’re

_______________________________________.

Đáp án

A. LISTENING

Look. Listen and number.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) | Cánh diều

B. VOCABULARY & GRAMMAR

I. Match.  

1. Bush

2. Rainbow

3. Computer

4. Map

5. Cleaning

II. Choose the best answer.

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

III. Read questions and choose the correct answer.

1. A

2. B

3. B

4. A

IV. Reorder the words to make correct sentences.

1. My father is tall and handsome.

2. Nice to meet you, too.

3. He’s washing dishes in the kitchen.

4. They’re in the living room.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Look and choose the correct words.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) | Cánh diều

II. Circle ONE unnecessary word in each sentence.

1. How old years are you?

2. Are there any a flowers in the room?

3. Where what are the butterflies?

4. What are do you doing?

5. He’s is taking a bath in the bathroom.

III. Choose the best answer.  

1. He’s my grandfather. He’s _______.

A. old

B. young

C. beautiful

2. What color _____ it?

A. are

B. do

C. is

3. My sister is _________.

A. young and handsome

B. young and beautiful

C. old and handsome

4. _______ a table in the kitchen?

A. Are there

B. Is

C. Is there  

5. What are you ______?

A. doing

B. do

C. does

IV. Read and choose Yes or No.

My house

My name’s Nam. This is my house. It’s big. It’s yellow and white. There is a big living room. There are two bedrooms. There are two bathrooms. There is a kitchen. I like my bedroom a lot. I am writing in my bedroom.

1. Nam’s house is big.

2. His house is yellow.

3. There are seven rooms in the house.

4. Nam likes his bedroom.

5. Nam is writing in the kitchen. 

V. Look and complete the sentences.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (5 đề) | Cánh diều

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên