Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success có đáp án | Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thứcBộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success bộ sách Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success mới nhất

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 Global Success

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 Global Success

Xem thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cả ba sách:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and circle.

1. a. Thank you, Peter.

     b. This is my house.

2. a. Hi. Nice to meet you.

     b. This is my blue bedroom.

3. a. I like playing chess with my friends

     b. Welcome to our classroom!

4. a. Can I have my book back, Mai?

     b. My school is near here.

Quảng cáo

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. Read and tick.

1. A: Hi. I’m Ben

    B: Hi, Ben. I’m Mai.

Quảng cáo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. A: What’s this?

    B: It’s a nose.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

3. I have a pencil case.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. It’s break time. Let’s play volleyball.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

4. Look and write.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Let’s see what I have. I have a school (1) ______. I (2) ______ a book. I have a (3) _______ and a pen. Oh, I (4) _________ have an eraser.

5. Let’s talk.

1. Greeting/

Responding to greetings

 

2. Asking the student’s name/ age

3. Introducing someone

4. Asking questions about parts of the body

 

5. Asking about hobbies

 

6. Making suggestions/ Expressing agreement

 

7. Giving instructions/ Asking for permission

 

 

8. Asking about school things

9. Asking about the colours of  school things

10. Talking about break time activities

 

 

 

 

ANSWER KEY

 

1.

Key:                1. th                  2. h            3. cl         4. oo

Audio script:

1. Thank you, Peter.

       2. This is my blue bedroom.

 3. Welcome to our classroom!

 4. My school is near here.

     Key:    1. a   2. b   3. b   4. b

2.

Audio script:

1. A: Let’s go to the playground.

    B: OK, let’s go.

2. A: Bill, be quick. Let’s go to the music room.

    B: OK. My music notebook is here.

3. Woman: Come in and sit down, Nam.

4. Mum, this is my friend, Linh.

Key: 1. a   2. c    3. a     4. b

3.

      1. a     2. b      3. b    4. c

4.

(1) bag    (2) have   (3) ruler   (4) don’t

5.

Suggested questions and answers:

1. Hello, (pupil’s name). How are you? (Giving clues: Are you fine?/ OK? Yes? No?)

2. Hi! My name’s _____________. What’s  your name?/ How old are you?

(Giving clues: My name’s ____./ I’m _____ and you are _______./

Are you ______? Yes? No?)

3. Is this (one pupil’s name)?

4. What’s this?/ Touch your (a body part).

 (Point to any body parts learnt to ask or give commands to check pupil’s understanding.)

5. What’s  your hobby? (Giving clues: Do you like (swimming)? Swimming? Yes? No?)

6. Is this __________?

    Let’s ___________.

7. May ___________?

   (Point to one flash card, have the pupil give instructions or ask for permission.)

8. I have _______. Do you have _______?

9. What colour is it? What colour are they? (Giving clues: Is it red? Yes? No?)

10. I play badminton at break time. What about you, (pupil’s name)?

For some topics, the teacher points to the flash card or realia, has the pupils listen and say/ respond. Depending on the pupil’s speaking performance, the teacher can give him/ her some clues to encourage him/ her to speak English.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Global Success

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

1. Listen and tick.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (2 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

ANSWER KEY

1. Audio script:

1. A: Who’s that?

B: It’s my mother.

2. A: What’s his job?

B: He’s a driver.

3. A: Would you like some bread?

B: No, thanks.

A: What about some rice? Would you like some rice?

B: Yes, please.

4. A: What’s the monkey doing?

B: It’s climbing.

Key: 1. a 2. b 3. c 4. B

2. Audio script:

Hi. My name’s Helen. I’m eleven years old. This is my family. There are four people in my family. This is my father. He is a driver. This is my mother. She is a nurse. This is my brother. He is a pupil. He’s fourteen years old. We are happy.

Key:

1. eleven/11 (years old)

2. driver

3. nurse

4. fourteen/14 (years old)

3.

1. c 2. b 3. a 4. b

4.

1. have 2. three 3. and 4. has 5. dog 6. Birds

5. Suggested language:

1.- What’s his / her job?

- He’s / She’s ___________ (jobs).

2. - Where’s the _____________ (rooms in a house)?

- It’s here / there.

3. There’s / There are __________ in the room.

4. - Would you like some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

5. - Would you like some _________ (food / drink)?

- Yes, please. / No, thanks.

6. - What would you like to eat / drink?

- I’d like some ___________ (food / drink), please.

7. They have __________ (toys).

8. He’s / She’s ___________ (cycling, flying a kite, …)

9. - What can you see?

- I can see _________ (zoo animals).

10. - What’s the __________ doing?

- It’s ___________ (climbing, swinging, …)

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học