Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 năm 2024 (có đáp án)Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 năm 2024 sách mới Kết nối tri thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 2 năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Odd one out.

1. A. she        B. he        C. brother

2. A. house        B. sister        C. brother

3. A. garden        B. run        C. swim

4. A. doll        B. Bill        C. teddy bear

5. A. cleaning        B. climbing        C. dinner

II. Complete the sentences.

seventy – coat – mother – maps - bookshelf

1. Who’s that girl?

- She’s my _________________________.

2. That’s my grandfather.

- How old is he?

- He’s ____________________________.

3. Is there a _________________?

- No, there isn’t.

4. Where is my _________________, Mum?

- I don’t know, dear. Look in your schoolbag.

5. How many _____________ are there?

- There are two.

Quảng cáo

III. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1. ................. two bananas on the table.

A. There is

B. There are

2. ................. is your grandfather? – He’s 65.

A. How old

B. How

3. Peter .......... a robot.

A. has

B. have

4. This is my new friend. Her name ........ Daisy.

A. am

B. is

5. The poster is ........ the wall.

A. on

B. in

6. Nice to ....... you.

A. meet

B. say

IV. Put the words in the right order.

1. this/ ?/ Who/ is/ - my/ ./ This/ fiend / is/

__________________________________________________

2.  house/ my/ is/./ living/ a/ room/ There/

__________________________________________________

3. the/ ?/ is/ Where/ picture/ - on/ ./ It’s/ wall/ the/

__________________________________________________

Quảng cáo

4. many/ ?/ there/ windows/ How/ are/ - five/./ There/ are/

__________________________________________________

5. a/ ?/ have/ Do/ bike / you/ - I / ,/ Yes/ ./ do/

__________________________________________________

V. Read the passage and choose the correct answer (A, B or C)

I’m Linh. This is my house. It’s a very beautiful house. There are four bedrooms, a living room, a dining room and a garden. The bedrooms are beautiful and cozy. The living room is modern. The dining room is clean and bright. The garden is large. There are lots of trees in my garden.

1. Linh’s house is very _________________.

A. beautiful

B. lovely

C. nice

2. There are _________________ bedrooms

A. two

B. three

C. four

3. The bedrooms are beautiful and ____________.

A. busy

B. cozy

C. good

4. The dining room is _______________ and bright.

A. clean

B. green

C. modern

5. There are lots of _____________ in the garden

A. mangos

B. trees

C. animals

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Choose the odd one out

1. A. skirt

B. trousers

C. badminton

D. dress

2. A. drum

B. dance

C. talk

D. watch

3. A. sing

B. song

C. listen

D. eat

4. A. bus

B. car

C. plane

D. bike

II. Look and write

Đề thi Giữa học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 | Family And Friends

III. Choose the correct answer

1. He can play _____________.

A. sports

B. guitar

C. a horse

D. a ride

2. I can draw. What _____________ you do?

A. are

B. is

C. does

D. can

3. Can you skip, Khoa?

- No, I _____________. I never skip.

A. can

B. cant

C. can’t

D. cans

4. What’s your hobby?

I like _____________ computer games

A. play

B. plays

C. playing

D. played

5. My sister is _____________ to music in her room.

A. listen

B. listens

C. listening

D. listened

IV. Read and choose the correct answer

Hi, I’m John. I lkie going shopping with mu mum. I wear a blouse and a skirt. I wear a blouse and a skirt. I also like goinf skating with my friend. On those days, I wear a T-shirt, jeans and a pair of shoes. Sometimes, on hot days, I wear a cap and a pair of sandals. They are my favourite sandals. They are black. They are eighty-five thousand dong.

1. John likes ……………… with his mum

A. go for a walk

B. going shopping

C. go fishing

2. He wears ……………….. and a skirt.

A. a blouse

B. a jacket

C. a jumper

3. He wears jeans when going …………………

A. skating

B. fishing

C. walking

4. His favourite sandals’ colour are ………………

A. blue

B. black

C. Brown

V. Reorder these words to have correct sentences

1. wearing/ pink/ a/ my/ dress/ sister/ is/ ./

__________________________________________

2. can/ she/ soccer/ play/ ./

__________________________________________

3. wearing/ What/ you/ are/ today/ ?/

__________________________________________

Xem thêm bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên