Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)

Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 3.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

I. Khoanh tròn từ khác loại

Quảng cáo

1. One     Book    Eraser    Map

2. Circle     Star     Waste basket    Diamond

3. Yellow    Purple     Ruler    Orange

4. Desk    Chair     Globe    Red

5. Crayon    Board     Fine    Poster

6. Fine    Green     Great    Ok

II. Gạch chân những chỗ sai rồi sửa lại

1. How is you? I’m fine

=>__________________________

2. What is you name?

=> _____________________

3. It is an pencil

=> _______________________

4. How are your?

=>________________________

5. What are this?

=> ________________________

III. Viết câu bằng tiếng anh

Quảng cáo

1. Bạn tên là gì?:

2. Tôi tên là Nam:

3. Bạn có khỏe không?:

4. Đây có phải là cục tẩy không?:

5. Nó là cái bút chì:

IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau

A: Hello, Hanh. (1) ………………are you?

B: (2) .…………, Huong.

I’m (3).…………, thanks.

B: How about (4) ………………?

A: I’m fine, (5) ………………

V. Trả lời câu hỏi sau dựa vào từ gợi ý trong ngoặc

1. What’s your name? (Long)

………………………………………………………………

2. What’s this? (a bag)

………………………………………………………………

3. Is this a book? (yes)

……………………………………………………………..

4. Is this a pencil? (No)

…………………………………………………………….

Đáp án & Thang điểm

I.

1. one 2. waste basket 3. ruler 4. red 5. fine 6. green

II.

1. is -> are

2. you -> your

3. an -> a

4. your -> you

5. are -> is

III.

1. What is/ What’s your name?

2. My name is Nam

3. How are you?

4. Is this an eraser?

5. It’s a pencil

IV.

Quảng cáo
1. How 2. Hi 3. fine 4. you 5. thanks

V.

1. My name is Long

2. It’s a bag

3. Yes, it is

4. No, it isn’t

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

I. Find the odd one out.

Quảng cáo

1. A. how    B. what    C. Peter

2. A. my    B. name    C. your

3. A. Linda    B. meet    C. Tony

4. A. am    B. is    C. spell

5. A. how    B. hello    C. hi

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

____________________________________________

2. your/ what/ name/ is/ ?/

____________________________________________

3. later/ you/ Bye./ see/.

____________________________________________

4. you/ are/ how/ ?/

____________________________________________

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

____________________________________________

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

____________________________________________

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

____________________________________________

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

____________________________________________

III. Match the sentence in column A with the correct response in column B.

A B
1. What’s your name? A. Bye. See you later.
2. How are you? B. My name is Nga.
3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda. D. Nice to meet you, too.
5. Nice to meet you. E. Hi. I’m Quan.
6. How do you spell Tony? F. T-O-N-Y

Your answer:

1. _________ 2. _________ 3. _________

4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. Peter 2. name 3. meet 4. spell 5. how

II.

1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How do you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III.

1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. F

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

________________________________________________

2. are/ How/ Linda?/ you,/

________________________________________________

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

________________________________________________

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

_______________________________________________

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? - No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án & Thang điểm

I.

1. school 2. library 3. name 4. spell
5. what 6. class 7. take 8. dog

II.

1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III.

1. Yes 2. It isn’t/ It is not 3. is 4. is

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

I. Chọn từ khác loại

1. name    she    he    they

2. classroom    library    it    book

3. small    It’s    big    new

4. book    that    pen    pencil

5. my    your    brother    his

II. Chọn đáp án đúng

1. How _________ you?

A. am    B. is    C. are    D. it

2. Good bye. _________ you later.

A. What    B. See    C. How    D. Are

3. ____________ it a pen?

A. Is    B. See    C. Am    D. Bye

4. It is ___________ table.

A. is    B. a    C. an    D. you

5. __________. I am Linda

A. Hello    B. Bye    C. It    D. You

6. How _________ she?

A. am    B. is    C. are    D. it

7. Hello. Nice to ______ you.

A. what    B. see    C. how    D. are

8. It ________ a dog.

A. is    B. see    C. am    D. not

9. It is ___________ apple.

A. is    B. an    C. a    D. she

10. __________. I am Linda.

A. Hi    B. Fine    C. Yes    D. No

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. name’s / Ricky/ my.

___________________________________

2. I’m/ ,thank/ you/ fine.

___________________________________

3. your/ please/ book/ open.

___________________________________

4. in/ may/ out/ I/ ?

___________________________________

5. this/ school/ my/ is.

___________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Chọn từ khác loại

1. name 2. it 3. It’s 4. that 5. brother

II. Chọn đáp án đúng

1. C 2. B 3. A 4. B 5. A
6. B 7. B 8. A 9. C 10. A

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. My name is Ricky.

2. I’m fine, thank you.

3. Open your book, please.

4. May I go out?

5. This is my school.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 5)

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất

1. Hello, My ______ is Linda.

a. name    b. is    c. I am

2. What is ______ name?

a. name    b. my    c. your

3. Nó là một cây bút chì.

a. It's a pen.    b. It's a pencil.    c. It's a rubber.

4. How do you ______ your name?

a. what    b. is    c. spell

5. ______ this a library? - Yes, it is.

a. Is    b. who    c. What

6. What is this?

a. It's a book.     b. It's a computer.     c. It's a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.     b. Yes, it is.    c. it is not

8. Sắp xếp từ theo trật tự đúng: Queen priryma soochl.

a. Queen primary school    b. Primary Queen    c. school Queen

II. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh.

a. comp_ter    b. Li_rary

c. _encil    d. fr_end

III. Nối những từ tiếng Việt ở cột A phù hợp với những từ tiếng anh tươn ứng với chúng ở cột B.

A B
1) cây viết mực a/ apple
2) quả táo b/ pencil
3) cây viết chì c/ pen
4) đồ chuốt viết chì d/ School bag
5) cái cặp e/ rubber
6) cây thước kẻ f/ book
7) cục tẩy g/ Pencil sharpener
8) quyển sách h/ ruler

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 -

IV. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.

1. fine./ Thank/ I/ you/ am.

=> _______________________________

2. do/ spell/ name/ how/ your/ you?

=> _______________________________

3. Mai/ am/ I/ .

=> _______________________________

4. are/ How/ you /?

=> _______________________________

V. Trả lời câu hỏi về bản thân em.

1. What's your name?

_______________________________

2. How are you?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – a 2 – c 3 – b 4 – c 5 – a 6 – c 7 – b 8 - a

II.

a. computer b. library c. pencil d. friend

III.

1 – c 2 – 3 – b 4 – g 5 – d 6 – h 7 – e 8 - f

IV.

1. I am fine. Thank you.

2. How do you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

V.

1. My name is + [tên của học sinh].

2. I am fine.

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học