Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2024 (có đáp án)Để học tốt Tiếng Anh lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2024 sách mới Kết nối tri thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2024 (có đáp án)

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Global Success

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Choose the odd one out

1. A. Mai

B. name

C. Ben

D. Lucy

2. A. student

B. teacher

C. friend

D. school

3. A. body

B. eye

C. ear

D. nose

4. A. it

B. my

C. her

D. his

II. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 | Global Success

III. Choose the correct answer A, B, C or D

1. Hello, how are you? - I am …………

A. fine

B. five

C. six

D. eight

2. My name is Sara. What about …………?

A. my

B. he

C. you

D. me

3. What ………… this?

A. is

B. are

C. am

D. be

4. How old is _______?

A. your teachers

B. his teachers

C. her teachers

D. their teacher

5. I like …………..

A. run

B. running

C. runing

D. runs

IV. Read the text and answer the questions

My name is Linda. I am eight years old. I am from Vietnam. I have got a friend. He is from Japan. I am a pupil and my friend is a pupil, too. He likes dancing and drawing. I like cooking. I usually cook with my mom at the weekends.

1. How old is the girl?

___________________________________

2. Where is she from?

___________________________________

3. Where is her friend from?

___________________________________

4. What is her hobby?

___________________________________

5. What is his hobby?

___________________________________

V. Reorder these words to have correct sentences

1. is/ nine/ She/ old/ years/ ./

___________________________________

2. hobby/ is/ His/ walking/ ./

___________________________________

3. is/ teacher/ my/ This/ ./

___________________________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2024 | Family And Friends

II. Write the words in the correct order

1. kite./ your/ This/ is/

_____________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_____________________________________

3. This/ bike./ is/ my/

_____________________________________

4. is/ pencil./ That/ her/

_____________________________________

III. Complete the sentences

This

is

pink

favorite

1. My teddy bear is _____________.

2. This _____________ your doll.

3. _____________ is my kite.

4. My _____________ color is purple.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều năm 2024 | Explore Our World

II. Choose the correct answer

1. This is Quan. __________ is my friend.

A. He

B. She

C. It

2. The books are __________ the bookshelf.

A. on

B. in

C. at

3. ___________ is the ball? - It’s under the bed.

A. Whese

B. What

C. Where

4. How many ______________ do you have? - I have one train

A. cars

B. trains

C. planes

5. These are my dolls. ________ are beautiful.

A. They

B. Them

C. Their

III. Read and match

1. Where is the book?

A. They’re in the sky

2. Is it a bird?

B. Oh. They’re new and beautiful

3. How many crayons?

C. It’s on the desk.

4. Look at my school things!

D. Yes, it is

5. Where are the clouds?

E. Ten

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. is/ Where/ ruler?/ the

_________________________________________

2. rock/ is/ The/ on/ the/ frog/ ./

_________________________________________

3. have/ an/ I/ eraser/ ./

_________________________________________

4. Is/ a/ it/ tree/ ?/

_________________________________________

Xem thêm bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên