Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Bài 1. (2,0 điểm)

       Trên dòng sông, nước chảy với vận tốc u, có hai tàu thủy đi lại gặp nhau. Tại một thời điểm nào đó, khi một tàu thủy qua địa điểm A thì chiếc tàu thủy kia đi qua địa điểm B, đồng thời từ A có một xuồng máy chạy qua chạy lại giữa hai tàu thủy nói trên cho tới khi hai tàu thủy gặp nhau. Khoảng cách giữa hai địa điểm A và B theo bờ sông là L. Vận tốc của tàu thủy và của xuồng máy khi nước yên lặng là v và V. Địa điểm A nằm ở thượng nguồn.

a. Xác định thời gian xuồng máy đã chuyển động từ địa điểm A cho đến khi hai tàu thủy gặp nhau.

b. Xác định quãng đường mà xuồng máy đã chạy trong thời gian nói trên. Câu trả lời như thế nào nếu xuồng máy xuất phát từ B.

Bài 2. (2,5 điểm)

       Một bình hình trụ có bán kính đáy là R1 = 20cm chứa nước ở nhiệt độ t1 = 20oC đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc bằng nhôm có bán kính R2 = 10cm ở nhiệt độ t2 = 40oC vào bình thì mực nước ngập chính giữa quả cầu. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, quả cầu với bình và môi trường; cho biết khối lượng riêng của nước là D1 = 1000 kg/m3 và của nhôm là D2 = 2700 kg/m3; nhiệt dung riêng của nước là c1 = 4200 J/kg. K và của nhôm là c2 = 880 J/kg.K.

a. Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt.

b. Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t3 = 15oC vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng của dầu là D3 = 800 kg/m3, nhiệt dung riêng của dầu là c3 = 2800 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, dầu, quả cầu với bình và môi trường. Hãy xác định nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt, áp lực của quả cầu lên đáy bình. Cho biết công thức tính thể tích hình cầu là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án , thể tích hình trụ là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án , lấy Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án .

Bài 3. (2,5 điểm)

       Cho mạch điện (như hình 1). Đặt vào hai đầu của đoạn mạch một hiệu điện thế UAB = 18V. Biến trở Rb có điện trở toàn phần Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án ; đèn có điện trở Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án ; vôn kế có điện trở rất lớn và ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

1. Điều chỉnh con chạy C để ampe kế chỉ 1A.

a. Xác định vị trí con chạy C.

b. Tìm số chỉ vôn kế khi đó.

c. Biết đèn sáng bình thường. Tìm công suất định mức của đèn.

2. Phải di chuyển con chạy C đến vị trí nào để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất? Giá trị lớn nhất ấy bằng bao nhiêu? Cho biết độ sáng của đèn lúc này.

3. Biết đèn chịu được hiệu điện thế tối đa là 4,8V. Hỏi con chạy C chỉ được dịch chuyển trong khoảng nào của biến trở để đèn không bị cháy?

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Bài 4. (1,5 điểm)

       Một thấu kính hội tụ tiêu cự f .

1. Một điểm sáng S qua thấu kính cho ảnh thật S’. Gọi khoảng cách từ S đến thấu kính là d; từ S’ đến thấu kính là d’. Chứng minh công thức Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án .

2. Điểm sáng A đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ cách thấu kính một khoảng OA = 60cm. Tiêu cự của thấu kính f = 40cm. Cho điểm sáng A chuyển động trong thời gian 16 giây với vận tốc 0,5cm/s theo phương hợp với trục chính một góc α = 60o lại gần về phía thấu kính. Xác định vận tốc trung bình của ảnh và góc β hợp bởi phương chuyển động của ảnh với trục chính.

Bài 5. (1,5 điểm)

Cho các dụng cụ:

- Một vật có khối lượng m =10 gam.

- Một thước kẻ học sinh có độ chia nhỏ nhất là 1mm và giới hạn đo là 20cm.

- Một giá đỡ.

Để xác định chiều dài L và khối lượng M của một thanh đồng chất, tiết diện đều (chiều dài của thanh lớn hơn chiều dài của thước), một học sinh sử dụng các dụng cụ trên và đã tiến hành một thí nghiệm như sau:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Đặt vật khối lượng m lên trên thanh ở cách đầu A của thanh một đoạn là x, thanh nằm cân bằng trên một điểm tựa tại O trên giá đỡ cách đầu A một đoạn là y (như hình 2). Khi vật m đặt ở các vị trí khác nhau, để đảm bảo cho thanh cân bằng theo phương nằm ngang, học sinh đó thu được bảng số liệu như sau:

x(mm) 10 30 50 70 90 100 120
y(mm) 120 129 137 146 155 160 162

a. Thiết lập mối quan hệ giữa y với x, M, m và L trong trường hợp thanh cân bằng theo phương nằm ngang.

b. Từ bảng số liệu thu được ở trên, em hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của y theo x. Từ đó xác định khối lượng M và chiều dài L của thanh.

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

BÀI 1 (2,0 điểm)

a.

Vận tốc của tàu A là vA = v + u, của tàu B là: vB = v – u

Thời gian để hai tàu gặp nhau là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án , đó cũng là thời gian xuồng máy chuyển động.

b.

Vận tốc xuồng máy khi xuôi dòng là: Vx = V + u

Vận tốc xuồng máy khi ngược dòng là: Vn = V - u

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Theo sơ đồ trên ta có:

AB1 = A1B1 + AA1

A1B2 = A2B2 + A1A2 ..............

⟹ (AB1 + A1B2 +............) = (A1B1 + A2B2 + .......) + (AA1 + A1A2 +.......)

Với

AB1 + A1B2 +................: là tổng quãng đường sx xuồng máy đi xuôi dòng.

A1B1 + A2B2 + ............: là tổng quãng đường sn xuồng máy đi xuôi dòng.

AA1 + A1A2 +.................: là tổng quãng đường sA tàu thuỷ A đi được.

Có sx = sn + sA (1) trong đó Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án       (2)

Gọi tx là tổng thời gian xuồng máy đi xuôi dòng, tn là tổng thời gian xuồng máy đi ngược dòng thì: t = tx + tn

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án       (3)

Thay (1) ; (2) vào (3) thì:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Trường hợp xuồng máy xuất phát từ B thì ta thay u bởi - u trong công thức (4) tổng quãng đường là:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Bài 2: (2,5 điểm)

a.

Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng

Thể tích chất lỏng trong bình Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Khối lượng của bình là : Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Thay số ta được m1 = 10,47kg

Khối lượng của quả cầu : Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Từ điều kiện của bài toán cho, ta có phương trình cân bằng nhiệt

m1c1(t - t1) = m2c2(t - t2) với t là nhiệt đôi hỗn hợp khi cân bằng

Do đó, ta có nhiệt độ khi cân bằng là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án thay số t ≈ 23,7oc

b.

Do thể tích của dầu và nước bằng nhau nên khối lượng của dầu là

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án thay số ta được m3 ≈ 8,38kg

Khi cân bằng nhiệt ta được nhiệt độ của hệ là tx.

Phương trình cân bằng nhiệt

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Thay số tx ≈ 21,06oc

Áp lực của quả cầu lên đáy bình: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Thay số: F ≈ 75N

BÀI 3: (2,5 điểm)

1a.

+ Mạch gồm : (RCM // RCN ) nt R1 nt Rđ

Đặt RCM = x thì RCN = 20 - x với Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án ;

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Ampe kế chỉ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Giải phương trình ta được x = 10W hoặc x = -8 (loại)

+ Vậy con chạy C ở chính giữa biến trở thì ampe kế chỉ 1A

1b.

Với Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án ta có

+ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Số chỉ của vôn kế là: UV = UAB - UĐ = 18 - 4 = 14(V)

1c.

+ Công suất định mức của đèn là: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

2.

Đặt Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Công suất tiêu thụ trên biến trở là:

+ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Áp dụng BĐT côsi ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Dấu "=" xảy ra khi Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Vậy con chạy C ở vị trí sao cho Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án hoặc Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại, giá trị cực đại bằng 20,25W.

Cường độ dòng điện trong mạch lúc đó là:

+ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Đèn sáng hơn bình thường

3.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

+ Vậy con chạy C chỉ được di chuyển trong khoảng sao cho điện trở của đoạn CM có giá trị từ Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án đến Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

BÀI 4: (1,5điểm)

a.

Vẽ đúng hình

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Ảnh ngược chiều với vật đó là ảnh thật

Dùng tam giác đồng dạng chứng minh được công thức: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

b.

Khi điểm sáng từ A đến B với AB = v.t = 8cm thì ảnh đi từ A’ đến B’

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Nêu cách vẽ ảnh A’B’

Tính chiều dài của ảnh

Dựng BH và B’H’ vuông góc với trục chính

Do OA = d = 60cm, mà Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Ta có AH = cos600.AB => OH = OA - AH = 56cm

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Mà A’H’= OH’- OA’=140 -120 =20cm

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Suy ra góc hợp bởi quỹ đạo và trục chính là β ≈ 40,9o

Ta có Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Theo định lí pitago ta có

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Vận tốc trung bình của ảnh:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

BÀI 5: (1,5 điểm)

a.

Thanh đồng chất tiết diện đều nên trọng tâm nằm ở giữa thanh

Điều kiện cân bằng của thanh

10M.(ℓ0 – y) = 10m.(y - x) Với L = 2ℓ0

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Sự phụ thuộc của y theo x tuân theo một hàm số bậc nhất

b.

Từ số liệu thu được vẽ được đồ thị hình bên

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Ta thấy các điểm A,C,D,E nằm phân bố trên một đường thẳng nên coi các giá trị đó tương đối chính xác còn điểm F (x = 120, y = 162) nằm xa đường thẳng sai số lớn nên bỏ qua

Như trên Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án không đổi. Vậy ta có

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Tương tự

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Chiều dài của thanh là

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Với điểm A: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Với điểm C: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Với điểm D: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Khối lượng của thanh là Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Thái Bình có đáp án

Ghi chú:

- Nếu học sinh làm theo các cách khác với đáp án mà kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng

- Điểm của toàn bài không được làm tròn

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.