Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp ánĐề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Đề thi môn: Vật Lí

Năm học: .....

Thời gian: 150 phút

Tải xuống

Câu 1 (2 điểm). Dẫn một lượng hơi nước có khối lượng m1 = 0,4 kg ở nhiệt độ t1 = 100oC từ lò hơi vào một bình chứa nước đá có khối lượng m2 = 0,8kg ở nhiệt độ t0 = 0oC. Tính khối lượng và nhiệt độ nước ở trong bình khi có sự cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước C = 4200 J/kg.độ, nhiệt hoá hơi của nước L = 2,3.106 J/kg và nhiệt nóng chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg. (Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình).

Câu 2 (2 điểm). Cho mạch điện (Hình 1). Biết U1 = 16V, U2 = 5V, r1 = 2Ω, r2 = 1Ω, R2 = 4Ω, đèn Đ ghi (3V- 3W), ampe kế lí tưởng.

a. Tính R1, R3, UAB. Biết rằng đèn Đ sáng bình thường, ampe kế chỉ số 0.

b. Thay ampe kế bằng vôn kế lí tưởng. Tính số chỉ của vôn kế và cho biết độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Câu 3 (2 điểm). Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc tại điểm A. Xe thứ nhất chạy một vòng trên các cạnh của tam giác đều ABC (AB = a = 300m) theo chiều từ A đến B (Hình 2). Khi đến B xe nghỉ 4 phút, đến C xe nghỉ 6 phút, vận tốc của xe trên mỗi cạnh là không đổi nhưng khi xe chuyển động trên cạnh kế tiếp thì vận tốc tăng gấp 2 lần so với trước. Biết vận tốc trung bình của xe thứ nhất là 0,8m/s. Xe thứ hai chạy liên tục nhiều vòng trên các cạnh của tam giác ABC theo chiều từ A đến C với vận tốc không đổi là 3m/s.

a. Hỏi xe thứ nhất đi được một vòng thì gặp xe thứ hai mấy lần?

b. Xác định các vị trí hai xe gặp nhau.

c. Vẽ đồ thị vị trí của hai xe theo thời gian.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Câu 4 (2 điểm). Trong hộp đen X (Hình 3) có mạch điện ghép bởi các điện trở giống nhau R0. Lần lượt đo điện trở của các cặp đầu dây ra cho ta kết quả: R42 = 0, R14 = R12 = R43 = R32 = 5R0/3 và R13 = 2R0/3. Bỏ qua điện trở các dây nối. Xác định cách mắc đơn giản nhất của các điện trở trong hộp đen.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Câu 5 (2 điểm). Cho hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 ghép đồng trục có tiêu cự lần lượt là f1, f2 đặt cách nhau một đoạn O1O2 = a = 100cm (Hình 4). Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của hệ, A thuộc trục chính. Thấu kính L đặt tại O có thể thay thế hệ (L1, L2) sao cho với bất kỳ vị trí nào của AB đặt trước L đến O đều cho độ phóng đại ảnh như hệ (L1, L2). Vật AB đặt tại O:

+ Nếu chỉ dùng thấu kính L2 đặt tại O1 thì L2 cho ảnh của AB tại O2.

+ Nếu đảo vị trí hai thấu kính L1, L2 cho nhau thì ảnh qua hệ sau khi đảo có chiều cao lớn gấp 4 lần chiều cao ảnh của hệ khi chưa đảo vị trí và hai ảnh này ngược chiều nhau.

Tính tiêu cự f, f1, f2 của các thấu kính.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

———— HẾT————

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………….Số báo danh: …………………

ĐÁP ÁN MÔN: VẬT LÝ

Câu: (2đ)

1

- m1 = 0,4kg hơi nước ngưng tụ hết thành nước ở 100oC toả ra nhiệt lượng:

Q1 = mL = 0,4. 2,3.106 = 920.000J

- Nhiệt lượng 0,8 kg nước đá nóng chảy hết: Q2 = λm2 = 3,4.105 .0,8 = 272.000J

- Q1 > Q2: Nước đá nóng chảy hết và tiếp tục nóng lên.

- Giả sử nước đá nóng lên đến 100oC, nhiệt lượng thu vào:

Q3 = m2sup>C(t1 - t0) = 0,8.4200 (100 - 0) = 336.000J

- Q2 + Q3 = 272.000 + 336.000 = 608.000J

- Q1 > Q2 + Q3: Hơi nước dẫn vào không ngưng tụ hết và nước nóng đến 100oC.

- Khối lượng hơi nước đã ngưng tụ: m' = (Q2 + Q3)/ L = 608.000: (2,3.106) = 0,26kg

- Khối lượng nước trong bình: 0,8 + 0,26 = 1,06kg, nhiệt độ nước trong bình là 100oC.

2a

a) Đèn: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Ampe kế chỉ số không: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Đèn sáng bình thường: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Tại nút A: I = I1 + Id -> I1 = I - 1 (2)

UNM = UNB + UBM <-> I1.R2 - Ud = U2

<-> (I - 1)4 = 8 -> I = 3A (3)

- Từ (2), (3) -> I1 = 2A

- Áp dụng ĐL Ôm cho từng đoạn mạch: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Từ (1), (2), (3) -> Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

2b

- Vôn kế lí tưởng (điện trở vôn kế rất lớn) nên không có dòng điện qua nhánh MN (giống ý a) do đó cường độ dòng điện qua các nhánh không thay đổi.

+ Số chỉ của vônkế bằng 0.

+ Đèn vẫn sáng bình thường.

3a

- Gọi v, 2v, 3v là vận tốc của xe 1 trên AB, BC, CA.

- Thời gian xe 1 đi hết một vòng:

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Mà Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Thời gian xe 1 đi trên cạnh AB, BC, CA: t1 = 300s; t2 = 150s; t3 = 75s.

- Lập bảng

Xe 1:

Thời điểm t(s) 0 300 300 -> 540 690 690 -> 1050 1125
Vị trí A B B C C A

Xe 1:

Thời điểm t x 100(s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vị trí A C B A C B A C B A C B A

-Từ bảng: Xe thứ nhất chạy được một vòng thì gặp xe thứ hai 4 lần.

3b

- So sánh hai bảng:

+ Trong giây thứ 200 -> 300 xe 1 đi từ A -> B, xe 2 đi từ B -> A hai xe gặp nhau lần thứ nhất tại điểm M trên đoạn AB

Sau 200s xe (1) đi được AH = vt = 200m -> HB = 100m

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Trong thời gian ∆t xe (1) và (2) cùng đi từ H -> M và B -> M

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

AM = 200 + 25 = 225m

+ Tại thời điểm 500s xe 1 đang nghỉ tại B và xe 2 đến B nên hai xe gặp nhau lần thứ 2 tại B.

+ Thời điểm 700s xe 2 tới C, xe 1 nghỉ tại C. Vậy hai xe gặp nhau lần thứ 3 tại điểm C.

+ Giây thứ 1000 xe 2 tới C, xe 1 đang nghỉ tại C. Vậy hai xe gặp nhau lần thứ 4 tại C.

3c

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

4

- Vì R42 = 0: Giữa đầu 4 và đầu 2 nối với nhau bởi dây dẫn.

- Vì R13 = 2R0/3 < R0: Giữa đầu 1 và đầu 3 có mạch mắc song song.

- Mạch đơn giản nhất gồm R0 song song với mạch có điện trở Rx

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Mạch Rx gồm R0 nối tiếp R0

- Vậy mạch 1-3 có dạng đơn giản (Hình 1a).

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Vì R14 = R12 = R43 = R32 = 5R0/3 = R0 + 2R0/3

Nên các mạch 1- 4, 1- 2, 4- 3, 3- 2 gồm một điện trở R0 mắc nối tiếp với mạch 1- 3 ở trên.

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Vậy sơ đồ cách mắc đơn giản trong hộp đen X (Hình 1b).

5

+ Với (L) đặt tại O: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án độ phóng đại ảnh là k.

+ Với hệ (L1, L2): Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án độ phóng đại ảnh là k’.

+ Thấu kính (L) đặt tại O có thể thay thế hệ (L1, L2) sao cho với bất kỳ vị trí nào của AB đặt trước (L) đều cho độ phóng đại ảnh như hệ (L1, L2): k = k’

+ Khi AB đặt tại O và chỉ có thấu kính (L): k = 1.

+ Khi (L2) đặt tại O1 cho ảnh trùng với O2: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Theo giả thiết: k1 = - 4k -> O1O = 25cm

+ Tiêu cự của thấu kính (L2): Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án .

+ Với hệ (L1, L2): Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Ta có: d1 = O1O = 25cm -> Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Phương trình (1) Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

+ Với k = k’ ta có: Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 chuyên Vật Lí tỉnh Vĩnh Phúc 2012 - 2013 có đáp án

- Học sinh có thể làm theo phương pháp khác mà vẫn đúng thì cho điểm tối đa.

- Bài làm kết quả thiếu hoặc sai đơn vị hai lần thì trừ 0,25 điểm.

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi chuyên Vật Lí vào lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi vào lớp 10 môn Vật Lí (có đáp án) được các Giáo viên hàng đầu biên soạn theo cấu trúc ra đề thi Trắc nghiệm, Tự luận mới giúp bạn ôn luyện và giành được điểm cao trong kì thi vào lớp 10 môn Vật Lí.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.