Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Tuyển chọn Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Tin học 12 của các trường THPT. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 2 môn Tin học 12.

Quảng cáo

A. Ma trận

Cấp độ

Chủ đề 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL


1. Các thao tác cơ sở 

Biết các lệnh làm việc với bảng: Cập nhật dữ liệu, sắp xếp và lọc, tìm kiếm đơn giản, tạo biểu mẫu.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,66

6.6%
2

0,66

6.6%

2. Truy xuất dữ liệu

Biết khái niệm và vai trò của mẫu hỏi.


Biết các bước chính để tạo ra một mẫu hỏi 


Viết đúng biểu thức điều kiện đơn giản.   

Tạo được mẫu hỏi đơn giản.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,33

3.3%


3

0,99

9.9%1

2

20%5

3,32

33.2%

3. Báo cáo 

Biết khái niệm báo cáo và vai trò của nó 


Biết các bước lập báo cáo. 


  • Tạo được báo cáo bằng Wizard.
  • Thực hiện được     lưu trữ và in báo cáo.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

0,99

9.9%


3

0,99

9.9%1

2

20%7

3,98

39.8%

4. Các loại mô hình CSDL 


-   Hiểu được các thao tác chỉnh sửa cấu trúc nào không làm thay đổi dữ liệu của quan hệ.

-   Hiểu các đặc trưng của khóa chính.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %3

0,99

9.9%


3

0,99

9.9%

5. Hệ CSDL quan hệ 

-   Biết các thao tác không thuộc thao tác tạo lập; cập nhật; khai thác CSDLQH

-   Biết nhập dữ liệu không thuộc thao tác khai báo cấu trúc bảng.

  • Thao tác không cần thiết khi tạo cấu trúc bảng.Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,66

6,6%


1

0,99

9.9%


3

0,99

9.9%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

8

2,7

27%

10

3,3

33%

2

4

40%

20

10

100%

Quảng cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1: Đặc điểm của Báo cáo là:

A. Dùng để tìm kiếm, sắp xếp và kết xuất dữ liệu.

B. Được thiết kế để định dạng, tính toán tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

C. Giúp việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện.

D. Dùng để lưu dữ liệu.       

Quảng cáo

Câu 2: Khi muốn sửa đổi thiết kế báo cáo, ta chọn báo cáo rồi nháy nút:

A. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) B. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) C. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) D. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 3: Trong khi sửa đổi thiết kế Báo cáo ta không thể làm việc gì?

A. Thay đổi nội dung các tiêu đề

B. Thay đổi kích thước trường

C. Di chuyển các trường

                                   

D. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

Câu 4: Muốn sử dụng phông chữ tiếng Việt trong báo cáo, cần:

A. Hiển thị báo cáo ở chế độ thiết kế

                   

B. Hiển thị báo cáo ở chế độ xem trước khi in

C. Hiển thị báo cáo ở chế độ trang dữ liệu

         

D. Hiển thị báo cáo ở chế độ biểu mẫu

Câu 5: Cho biết hình ảnh sau đây là bước nào khi tạo báo cáo:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

A. Chọn trường sắp xếp

                                             

B. Chọn trường gộp nhóm

C. Chọn nguồn dữ liệu cho báo cáo

                             

D. Chọn trường tổng hợp

Quảng cáo

Câu 6: Sắp xếp các bước đúng để thiết kế báo cáo bằng thuật sĩ:

1. Xây dựng nguồn dữ liệu cho Report: sắp xếp, thống kê, tính toán …

2. Chọn trường để gộp nhóm trong báo cáo.

3. Chọn cách bố trí và kiểu trình bày báo cáo.

4. Chọn các thông tin đưa vào cửa sổ thiết kế báo cáo: bảng/mẫu hỏi; chọn trường …

5. Chọn Create report by using wizard

6. Đặt tên cho báo cáo. Nháy Finish để kết thúc việc tạo báo cáo.

A. 5"4"2"1"3"6           B. 5"2"3"4"1"6

C. 5"4"3"2"1"6           D. 5"1"4"2"3"6

Câu 7: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình hướng đối tượng                                              B. Mô hình phân cấp

C. Mô hình dữ liệu quan hệ                                                D. Mô hình cơ sở quan hệ

Câu 8: “có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng” có trong nội dung đặc trưng nào của mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Về mặt ràng buộc dữ liệu                                  B. Về mặt thao tác trên dữ liệu 

C. Về mặt cấu trúc                                                   D. Về mặt đặc biệt nào đó

Câu 9: Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

A. CSDL chứa dữ liệu có nhiều bảng liên kết nhau

B.  CSDL được xây dựng trên mô hình dữ liệu khái quát

C.  Mô hình dữ liệu quan hệ                                  

D.  CSDL được xây dựng trên mô hình quan hệ   

Câu 10: Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Hàng                     B. Bảng                       C. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính                D. Cột

Câu 11: Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về liên kết?

A. Các bảng chỉ liên kết được trên các thuộc tính có tên giống nhau

B. Các bảng chỉ liên kết được trên khóa chính của mỗi bảng

C. Liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa 

D. Liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên các bộ trong bảng

Câu 12: Giả sử một quan hệ đã có dữ liệu, thao tác chỉnh sửa cấu trúc nào dưới đây không làm thay đổi dữ liệu của quan hệ?

A. Thu hẹp kích thước của thuộc tính            B. Thêm vào quan hệ một số thuộc tính      

C. Thay đổi kiểu dữ liệu của thuộc tính          D. Xóa một số thuộc tính   

Câu 13: Cho bảng như sau:

STT

Họ và Tên

Lớp

Trường

1

Nguyễn Mạnh Dũng

10A1

THPT Chuyên

2

Nguyễn Hoài Anh

10A1

THPT Bình Thủy

3

Lê Thành Công

10A2

THPT Chuyên

3

Nguyễn Mạnh Dũng

10A1

THPT Chuyên

Bảng trên không phải là một quan hệ vì vi phạm tính chất nào sau đây?

A. Có thuộc tính đa trị                                               B. Có thuộc tính phức hợp             

C. Có hai dòng giống nhau hoàn toàn                       D. Có thuộc tính đa trị và phức hợp

Câu 14: Khẳng định nào là sai khi nói về khoá chính trong bảng:

A. Nếu ta quên chỉ định khoá chính thì Hệ QTCSDL sẽ tự chỉ định khoá chính cho bảng.

B. Khi nhập dữ liệu cho bảng, dữ liệu tại các cột khoá chính không được để trống.

C. Trong một bảng chỉ có một trường làm khoá chính.

D. Dữ liệu tại các cột khoá chính không được trùng.

Câu 15: Giả sử một bảng có các trường SOBH (Số hiệu bảo hiểm) và HOTEN (Họ tên) thì chọn trường SOBH làm khoá chính vì :

A. Không thể có hai bản ghi có cùng số hiệu bảo hiểm, trong khi đó có thể trùng họ tên.

B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải kiểu số.

C. Trường SOBH là trường ngắn hơn.

D. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN

Câu 16: Khóa chính của bảng DANH_PHACH là?

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)


             A. Phách                      

             B. SBD 

             C. STT hoặc Phách      

             D. STTCâu 17: Xét bảng đăng kí học ngoại ngữ:

Họ và tên

Lớp ngoại khóa

Trần Văn Hay

Anh văn - nâng cao

Phạm Văn Trung

Anh văn - đọc, viết

Lê Quý

Pháp văn - đọc, nghe, viết

Hồ Ngọc Nga

Nhật, Trung - nâng cao 

Cột “Lớp ngoại khóa” có tính chất nào sau đây?

A. Đa trị và phức hợp.            B. Phức hợp.           C. Đa trị.              D. Không có tính chất nào.

Câu 18: Cho các bảng sau:

- DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)

- LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)

- HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

Để biết loại của một quyển sách thì cần những bảng nào ?

A. DanhMucSach, HoaDon                                     B. DanhMucSach, LoaiSach          

C. DanhMucSach                                                   D. HoaDon, LoaiSach

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): 

a) Nêu cách sắp xếp tên theo chiều tăng?

b)Lọc ra những học sinh nữ có điểm toán lớn hơn 6.5

Câu 2 (2 điểm): Điền vào chổ trống những từ thích hợp

1. Trong CSDL, mỗi bản ghi (record) là ................... của bảng, mỗi trường (field)là ................ của bảng.

2. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên …………………………………………… quan hệ gọi là CSDL quan hệ.

3. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác …………………………..………gọi là hệ QTCSDL quan hệ.

4. Liên kết bảng là tổng hợp thông tin từ ..................................................................

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ĐA

B

A

D

A

B

A

C

B

D

A

C

A

C

B

A

C

A

B


II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

CÂU

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

CÂU 1

(2.0đ)

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

- Chọn trường Ten; 

- Nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) . Các bản ghi sẽ được sắp xếp tên tăng dần theo bảng chữ cái.

b) 1. Nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) ;

2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập “Nữ” trong cột gioitinh; nhập >6.5 trong cột điểm toán.

3. Nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  để thực hiện


0.5

0.5


0.25


0.5


0.25

CÂU 2

(2.0đ)

1. Mỗi trường (field) là một cột của bảng, mỗi bản ghi (record) là một hàng của bảng.

2. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là CSDL quan hệ.

3. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ  gọi là hệ QTCSDL quan hệ.

4. Liên kết bảng là tổng hợp thông tin từ nhiều bảng

0.5


0.5


0.5


0.5

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng tương ứng với các câu hỏi.

Câu 1. Hệ QTCSDL Microsoft Access có mấy loại đối tượng chính?

A. 2                                         B. 3                                         C. 4                                                     D. 5

Câu 2. Hai chế độ chính làm việc với các đối tượng là chế độ … và chế độ …

A. thiết kế - trang dữ liệu    

B. thiết kế - thuật sĩ  

C. trang dữ liệu – thuật sĩ    

D. thuật sĩ – nhập DL

Câu 3. Cho 1 trường [Đoàn viên]. Theo em, chọn kiểu dữ liệu cho trường này như thế nào cho thích thích hợp?

A. Text                                  B. Date/time                     C. Number                    D. Yes/no

Câu 4. Giá trị nào trong kiểu dữ liệu Number sau đây không thể hiện được số thập phân?

A. Decimal                            B. Integer                          C. Single                       D. Double

Câu 5. Currency là kiểu dữ liệu:

A. văn bản                             B. số                                 C. tiền tệ                        D. số tự động

Câu 6. Biểu tượng Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  để thực hiện:    

A. chỉ định khóa chính        

B. thay đổi khóa chính        

C gỡ bỏ khóa chính  

D. a, b, c đều đúng

Câu 7. Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. sắp xếp dữ liệu    

B. nhập dữ liệu                     

C. chỉnh sửa dữ liệu 

D. xóa dữ liệu

Câu 8. Biểu tượng Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  để thực hiện:

A. lọc/hủy lọc           

B. lọc theo ô dữ liệu             

C. lọc theo mẫu                     

D. a, b, c đều sai

Câu 9. Muốn thực hiện thao tác tìm kiếm đơn giản, ta nhấn tổ hợp phím …

A. Ctrl + N                             B. Ctrl + A                             C. Ctrl + F                              D. Ctrl + H

Câu 10. Tên trường (tên cột) viết tối đa được bao nhiêu kí tự?

A. 8                                         B. 64                                       C. 256                                     D. 512

Câu 11. Muốn dùng thuật sĩ để tạo bảng, ta chọn đối tượng Table xong chọn tiếp …

A. Create table in design view                               B. Create table by using wizard

C. Create table by entering data                             D. a, b, c đều sai

Câu 12. Khi cần in dữ liệu từ một CSDL theo mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng nào?

A. Biểu mẫu                          B. Báo cáo                             C. Mẫu hỏi                             D. Bảng

Câu 13. Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?

A. chỉ là khóa có 1 thuộc tính                    B. không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gian

C. khóa có ít thuộc tính nhất                      D. khóa bất kì

Câu 14. Để chọn chế độ thiết kế, ta sử dụng nút lệnh:

A. Using Wizard                   

B. Datasheet View    

C. Design View         

D. Entering Data

Câu 15. Chức năng nào mẫu hỏi không thực hiện được

A. Chọn các bản ghi thoả mãn điều kiện cho trước.       

B. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều biểu mẫu khác.

C. Thực hiện tính toán (trung bình, tổng, đếm…bản ghi)          

D. Sắp xếp các bản ghi; chọn các trường để hiển thị.

Câu 16Theo em, tên tệp chứa CSDL do Access tạo ra có phần mở rộng là:

A. *.xls                                   B. *.mdb                                 C. *.doc                      D. *.pas

Câu 17. Giả sử, em quản lý 1 khách sạn, thì đối tượng nào sau đây không cần thiết phải quản lý:

A. nhân viên                          B. hành lý                              C. số phòng               D. khách trọ

Câu 18. Cho 4 thao tác như sau: _Bước 1: Chọn Blank Database _Bước 2: Nhấn nút Create để xác nhận tạo tệp _Bước 3: Chọn File/New _Bước 4: Chọn Create table in design view.

Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo 1 CSDL mới?

A. 4-2-1-3                  B. 4-3-2-1                  C. 1-2-3-4                  D. 3-1-2-4

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1 (2.0đ) Có những cách tạo bảng nào? Trình bày các bước tạo bảng bằng 1 trong các cách đó?

Câu 2 (2.0đ): Cho một mẫu hỏi được thiết kế như hình dưới đây:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

  1. Điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi được thiết kế ở hình trên là gì?
  2. Hãy nêu bằng lời ý nghĩa của mẫu hỏi trên(đưa ra câu truy vấn bằng lời)? 

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm; mỗi câu 0,33 điểm)

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ĐA

C

A

D

B

C

D

A

B

C

C

B

B

C

B

C

B

B

D


  1. TỰ LUẬN (4.0đ)

CÂU

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

CÂU 1

(2đ)

Cách 1: Nháy đúp Create table in Design view.

Cách 2: Nháy nút lệnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) , rồi nháy đúp Design View

- Tạo bảng bằng cách 2: Nháy nút lệnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) , rồi nháy đúp Design View. Xuất hiện thanh công cụ thiết kế bảng Table Design và cửa sổ cấu trúc bảng.

Trong cửa số thiết kế gồm 2 phần : Định nghĩa trường và các tính chất của trường

Phần định nghĩa trường gồm: 

+ Field name : cho ta gõ tên trường cần tạo 

+ Data type : cho ta chọn kiểu dữ liệu tương ứng của trường

+ Description : Cho ta mô tả trường

0.50.50.25


0.25

0.25

0.25

CÂU 2

(2.0đ)

a. Điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi : Lọc ra học sinh Nam có diểm trung bình từ 6.5 trở lên.

b. Nêu được ý nghĩa của mẫu hỏi: Tính tuổi của học sinh 

1.0


1.0

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

II. TRẮC NGHIỆM (6.0đ): khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Cho các trường lần lượt như sau: [mã số], [tên hàng], [giá thành], [số lượng]

Theo em, chọn kiểu dữ liệu lần lượt như thế nào cho hợp lý?

A. currency, number, text, autonumber                           

B. autonumber, text, number, currency

C. number, text, currency, autonumber                           

D. autonumber, text, currency,  number

Câu 2. Khi xét một mô hình CSDL ta cần quan tâm đến vấn đề gì?

A. các ràng buộc dữ liệu                

B. cấu trúc của CSDL         

C. các thao tác trên CSDL  

D. a,  b ,c đều đúng

Câu 3. Hãy sắp xếp các bước sau cho đúng thứ tự khi tạo mẫu hỏi: _Bước 1: chọn các trường _Bước 2: chọn trường để sắp xếp _Bước 3: chọn trường để tính toán ­_Bước 4: chọn dữ liệu nguồn _Bước 5: khai báo điều kiện lọc _Bước 6: Đặt diều kiện gộp nhóm

A. 4-1-5-2-3-6                     

B. 4-3-5-6-1-2         

C. 1-3-6-4-5-2                     

D. 1-3-5-4-2-6

Câu 4. Biểu tượng Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)   để thực hiện:

A. chọn chế độ thiết kế                  

B. thực hiện mẫu hỏi          

C. tạo liên kết bảng 

D. trích lọc dữ liệu

Câu 5. Count là hàm dùng để:

A. tính tổng              

B. tính trung bình    

C. tìm giá trị lớn nhất          

D. đếm số

Câu 6. Biểu tượng Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  để thực hiện:

A. chọn chế độ thiết kế                  

B. thực hiện mẫu hỏi

C. tạo liên kết bảng 

D. trích lọc dữ liệu

Câu 7. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)                                     

B. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)                             

C. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)                           

D.Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) 

Câu 8. Những phép toán nào sau đây được gọi là phép toán so sánh?

A. and, or, not                      

B. +, -, *, /                 

C. <, >, =, < >                       

D. bình phương, căn bậc hai, trị tuyệt đối

Câu 9. Thực hiện liên kết bảng để ………………. dữ liệu.

A. tổng hợp                            B. tránh dư thừa                    C. nhất quán              D. a, b, c đều đúng

Câu 10. Để thực hiện lọc dữ liệu theo mẫu, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) B. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) C.Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) D. Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) 

Câu 11. ………………. là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

A. Bảng                                  B. Biểu mẫu                         C. Mẫu hỏi                         D. Báo cáo

Câu 12. Đâu không phải là biểu thức số học trong Access?

A. Mat_do:[so_dan]/[dien_tich]                          

B. tien_thuong:[luong]*0.1

C. tong:[so_luong]*[don_gia]                               

D. [GT]=”nam” And [Tin] >= 8.5

Câu 13. Để thay đổi kích thước trường hay di chuyển các trường trong biểu mẫu thì ta chỉnh sửa trong chế độ …..

A. thiết kế                 

B. trang dữ liệu                    

C. lưu trữ                  

D. biểu mẫu

Câu 14. Cho các thao tác như sau: _Bước 1: Create report by using wizard _Bước 2: chọn cách bố trí và kiểu trình bày _Bước 3: chọn trường để gộp nhóm _Bước 4: chọn thông tin đưa vào báo cáo _Bước 5: chọn trường để sắp xếp _Bước 6: đặt tên cho báo cáo rồi kết thúc. Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo báo cáo?

A. 1-2-3-4-5-6                     

B. 1-5-4-3-2-6                     

C. 1-4-3-5-2-6                     

D. 1-5-2-4-3-6

Câu 15. Công việc nào không thuộc thao tác tạo lập CSDLQH?

A. Truy vấn CSDL                                        B. Chọn khóa chính cho quan hệ               

C. Tạo quan hệ                                              D. Đặt tên cho quan hệ và lưu cấu trúc quan hệ

Câu 16. Công việc nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng 

B. Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

C. Thêm bản ghi                                                       

D. Nhập dữ liệu ban đầu                                   

Câu 17. Công việc nào không thuộc thao tác khai thác CSDLQH?

A. Tạo liên kết giữa các quan hệ                 

B. Truy vấn CSDLQH               

C. Sắp xếp các bộ                                         

D. Kết xuất báo cáo

Câu 18. Khai báo cấu trúc cho một bảng KHÔNG bao gồm công việc nào?

A. Nhập dữ liệu cho bảng                              

B. Đặt tên trường

C. Khai báo kích thước của trường

II. TỰ LUẬN (4đ)

Câu 1 (2.0đ): Hãy phân biết hai cách lọc dữ liệu?

Câu 2 (2.0đ): Nêu các phép toán, hàm và ý nghĩa của chúng?

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM (6.0đ): Mỗi câu đúng 0.33đ

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ĐA

D

D

A

C

D

B

B

C

D

A

D

D

A

C

A

A

A

A

II. TỰ LUẬN (4.0đ)

CÂU

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

CÂU 1

(2.0đ)

Access cho phép lọc ra những bản ghi thoả mãn điều kiện nào đó bằng cách sử dụng các nút lệnh sau đây trên thanh công cụ Table Datasheet 

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) 

Lọc / Huỷ bỏ lọc

+ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn: Chọn ô rồi nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) , Access sẽ lọc ra tất cả các bản ghi có giá trị của trường tương ứng bằng với giá trị trong ô được chọn.

Lọc theo mẫu: Nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) , rồi nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu, sau đó nháy nút Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  để lọc ra tất cả các bản ghi thoả mãn điều kiện


0.50.750.75

CÂU 2

(2.0đ)

* Các phép toán thường dùng

- Phép toán số học: + - * /

- Phép so sánh: <, >, <=, >=, =, <>

- Phép toán lôgic: AND, OR, NOT

*Hàm

+ sum: tính tổng

+ Avg: Tính giá trị trung bình

+ Min: Tìm giá trị nhỏ nhất

+ Max: Tìm giá trị lớn nhất

+ Count: Đếm số giá trị khác trống (Null)

Các hàm sum, avg, min, max chỉ thực hiện trên các trường kiểu số


0.33

0.33

0.330.2

0.2

0.2

0.2

0.2


Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  Đề 3

Sở Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM (6.0đ):

Câu 1: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Xoá bản ghi 

B. Thêm bản ghi

C. Sửa bản ghi 

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2: Trước khi tạo mẫu hỏi để giải quyết các bài toán liên quan tới nhiều bảng, thì ta phải thực hiện thao tác nào?

A. Thực hiện gộp nhóm

B. Liên kết giữa các bảng

C. Chọn các trường muốn hiện thị ở hàng Show

D. Nhập các điều kiện vào lưới QBE

Câu 3: Mô hình phổ biến để xây dựng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình cơ sở quan hệ 

B. Mô hình hướng đối tượng

C. Mô hình phân cấp 

D. Mô hình dữ liệu quan hệ

Câu 4: Trong quá trình tạo cấu trúc của một bảng, khi tạo một trường, việc nào sau đây không nhất thiết phải thực hiện?

A. Đặt kích thước

B. Mô tả nội dung

C. Đặt tên, các tên của các trường cần phân biệt

D. Chọn kiểu dữ liệu

Câu 5: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

A. Khai báo kích thước của trường, tạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

B. Khai báo kích thước của trường, đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

D. Tạo liên kết giữa các bảng và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

Câu 6: Thuật ngữ "quan hệ" dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng:

A. Hàng                                              B. Cột

C. Bảng                                              D. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính

Câu 7: Mẫu hỏi thường được sử dụng để:

A. Chọn các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước

B. Sắp xếp các bản ghi, chọn các trường để hiển thị, thực hiện tính toán

C. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

D. Tất cả các câu còn lại đúng

Câu 8: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1995                                  B. 1970                                  C. 2000                                  D. 1975

Câu 9: Cho các thao tác sau:

B1: Tạo bảng B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạo liên kết

khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

A. B1-B3-B4-B2                                                                   B. B2-B1-B2-B4

C. B1-B2-B3-B4                                                                   D. B1-B3-B2-B4

Câu 10: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Hàng (Record) 

B. Bảng (Table) 

C. Báo cáo (Report) 

D. Cột (Field)

Câu 11: Chỉnh sửa dữ liệu là:

A. Xoá một số thuộc tính

B. Xoá giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

C. Xoá một số quan hệ

D. Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ

Câu 12: Để tạo một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?Câu 23: Khi muốn thiết lập quan hệ (Relationship) giữa hai bảng thì mỗi bảng phải?

A. Có chung ít nhất một trường                              B. Có ít nhất ba trường 

C. Có ít nhất một mẫu tin                                        D. Có chung ít nhất hai trường

Câu 13: Khi tạo bảng ta không cần làm điều gì?

A.  Xác định số lượng bản ghi của bảng               B.   Đặt tên các trường

C.  Khai báo kích thước của trường                       D.  Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

Câu 14: Chọn phát biểu đúng về khai thác CSDL

A. Các bản ghi có thể được sắp xếp theo nội dung của một hay nhiều trường 

B. Truy vấn là một phát biểu thể hiện yêu cầu của người quản trị CSDL

C. Dễ dàng xem toàn bộ bảng có nhiều trường

D. Báo cáo không thể dùng để in theo khuôn mẫu định sẵn

Câu 15: Trong CSDL, tên một học sinh trong trường "Họ Tên" được chỉnh sửa từ "Quan" thành "Quang". Kích thước của CSDL này thay đổi thế nào khi lưu trữ?

A. Tăng 1 byte                 B. Tăng 2 byte                C. Không thay đổi                 D. Giảm 1 byte.

Câu 16: Trường hợp nào sau đây cần thêm ít nhất một bộ (record) trong CSDL quản lý sinh viên?

A. Có một khoa mới thành lập.     

B. Có một giảng đường mới đưa vào sử dụng.

C. Một giảng viên nghỉ hưu.          

D. Một sinh viên mới lập gia đình.

Câu 17: Quan sát lưới thiết kế sau và cho biết điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

A. Lọc ra những sinh viên ở Q3.                              B. Lọc ra những sinh viên nam ở Q3.

C. Tính tổng số sinh viên nam ở  Q3.                      D. Tính tổng số sinh viên ở Q3.

Câu 18: Quan sát lưới thiết kế sau và cho biết điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi:

Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

A. Lọc ra những sinh viên có họ “LÊ” ở khoa AV.         

B. Lọc ra những sinh viên có tên “LÊ” ở khoa AV         .

C. Lọc ra những sinh viên không phải họ “LÊ” ở khoa AV.                  

D. Tính tổng số sinh viên ở khoa AV.

II. TỰ LUẬN (4.0đ)

Câu 1(2điểm): Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khoá là gì và tại sao cần có khoá.

Câu 2(2điểm): Hãy cho biết cách :

+ Mở 1 bảng có tên HOC_SINH trong CSDL

+ Xoá 1 bản ghi trong bảng HOC_SINH

+ Xắp xếp cột tên theo thứ tự giảm dần trong bảng HOC_SINH

ĐÁP ÁN 

I. TRẮC NGHIỆM (6.0đ): Mỗi câu đúng 0.33đ

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ĐA

A

D

A

A

D

D

A

B

C

B

C

D

A

A

A

A

B

A

II. TỰ LUẬN (4.0đ)

CÂU

ĐÁP ÁN

THANG ĐIỂM

CÂU 1

(2.0đ)

- Khoá: Là một tập hợp gồm 1 hay một số thuộc tính trong một bảng có tính chất vừa đủ để " Phân biệt được" các bộ hay không thể loại bớt một thuộc tính nào được gọi là khoá của bảng đó

- Cần có khoá vì khoá dùng để phân biệt các bộ dữ liệu và phục vụ cho việc tạo mối liên kết giữa các bảng.1.0
1.0

CÂU 2

(2.0đ)

a. Cách mở 1 bảng tên HOC_SINH trong CSDL

- Nháy đúp vào bảng có tên HOC_SINH trong CSDL

b.Cách Xoá 1 bản ghi trong bảng HOC_SINH

- Chọn bản ghi cần xoá.

- Nhấn Delete.

- Chọn yes.

 c. Xắp xếp cột tên  theo thứ tự giảm dần trong bảng HOC_SINH


- Chọn cột tên Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) .

- Nháy vào nút có chữ0.5


0.25

0.25

0.25


0.5

0.25

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên