Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất

Bài 1 (trang 5 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Số gồm 2 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 6 đơn vị viết là: 2346; đọc là: hai nghìn ba trăm bốn mươi sáu.

a) Số gồm 6 nghìn, 9 trăm, 2 chục, 5 đơn vị viết là .....; đọc là: ...........

.......................................................

b) Số gồm 2 nghìn, 4 trăm, 6 chục, 8 dơn vị viết là: .....; đọc là: ..........

.......................................................

c) Số gồm 7 nghìn, 5 trăm, 9 chục, 1 đơn vị viết là: .....; đọc là: ..........

.......................................................

Hướng dẫn giải:

a) Số gồm 6 nghìn, 9 trăm, 2 chục, 5 đơn vị viết là 6925; đọc là: sáu nghìn chín trăm hai mươi lăm.

b) Số gồm 2 nghìn, 4 trăm, 6 chục, 9 đơn vị viết là: 2469; đọc là: hai nghìn bốn trăm sáu mươi chín.

c) Số gồm 7 nghìn, 5 trăm, 9 chục, 1 đơn vị viết là: 7591; đọc là: bảy nghìn năm trăm chín mươi mốt.

Bài 2 (trang 5 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 5 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Số?

a) 7120; 7121; 7122; .....; 7124; .....; .....

b) 3860; 3861; .....; .....; .....; .....

c) 9763; 9764; .....; .....; .....; .....

Hướng dẫn giải:

a) 7120; 7121; 7122; 7123; 7124; 7125; 7126

b) 3860; 3861; 3862; 3863; 3864; 3865

c) 9763; 9764; 9765; 9766; 9767; 9768.

Bài 4 (trang 6 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết tiếp số tròn nghìn vào chỗ chấm cho thích hợp:

1000; 2000; .....; .....; 5000; .....; .....; .....; ......

Hướng dẫn giải:

1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000.

Bài 5 (trang 6 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 6 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết (theo mẫu):

a) 9875 = 9000 + 800 + 70 + 5    b) 2000 + 300 + 40 + 7 = 2347.

4302 = ......    6000 + 300 + 20 + 5 = .....

5086 = ......    8000 + 900 + 60 + 6 = .....

6730 = ......    4000 + 300 + 50 + 8 = .....

Hướng dẫn giải:

a) 9875 = 9000 + 800 + 70 + 5    b) 2000 + 300 + 40 + 7 = 2347.

4302 = 4000 + 300 + 2     6000 + 300 + 20 + 5 = 6325

5086 = 5000 + 80 + 6     8000 + 900 + 60 + 6 = 8966

6730 = 6000 + 700 + 30     4000 + 300 + 50 + 8 = 4358

Bài 7 (trang 6 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số gồm ba nghìn, bốn trăm, năm chục, sáu đơn vị viết là ......

b) Số gồm ba nghìn, bốn trăm, năm chục viết là ..........

c) Số 3400 đọc là .................

d) Số 10 000 đọc là ..... hay ............

Hướng dẫn giải:

a) Số gồm ba nghìn, bốn trăm, năm chục, sáu đơn vị viết là 3456

b) Số gồm ba nghìn, bốn trăm, năm chục viết là 3450.

c) Số 3400 đọc là ba nghìn bốn trăm.

d) Số 10 000 đọc là mười nghìn hay một vạn.

Bài 8 (trang 6 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Viết số thích hợp vào ô trống ở mỗi vạch của tia số :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

a) Mỗi đơn vị nhỏ trên trục số tương ứng với 1 đơn vị

b) Mỗi đơn vị nhỏ trên trục số tương ứng với 10 đơn vị

Vui học (trang 7 Cùng em học Toán 3 Tập 2): Quan sát hình vẽ, viết số thích hợp vào ô trống :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 Tuần 19 trang 5, 6, 7 hay nhất tại VietJack

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 2 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.