Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết)

- HOTTTT Chỉ 200k mua Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa 2023 theo ma trận đề minh họa mới nhất. Dự kiến số lượng đề từ 30 - 40 đề (tặng kèm bộ đề ôn thi Hóa THPT Quốc gia theo ma trận đề minh họa năm 2022):

Xem thử

- Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi THPT Quốc gia Hóa năm 2023 bản word có lời giải chi tiết:

Xem thử

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học

Đáp án:

41 - B42 - A43 - C44 - B45 - A46 - A
47 - B48 - B49 - A50 - D51 - D52 - C
53 - B54 - C55 - A56 - A57 - A58 - C
59 - B60 - A61 - D62 - C63 - B64 - D
65 - C66 - A67 - B68 - B69 - C70 - C
71 - C72 - A73 - D74 - D75 - A76 - B
77 - D78 - C79 - D80 - B

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 41:

Chọn B.

Hg là kim loại duy nhất có trạng thái lỏng ở điều kiện thường

Câu 42:

Chọn A.

Các kim loại kiềm thuộc nhóm IA, đứng đầu mỗi chu kì: Li, Na, K, Rb, Cs

Câu 43:

Chọn C.

Than hoạt tính có khả năng hấp thụ các khí độc

Câu 44:

Chọn B.

Công thức của etyl proionat là: C2H5COOC2H5

Câu 45:

Chọn A.

Kết tủa màu đỏ nâu là Fe(OH)3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

Câu 46:

Chọn A.

Các peptit không bền dễ bị thủy phân trong môi trường axit

Câu 47:

Chọn B.

Al không tan được trong dung dịch BaCl2.

Các chất có phản ứng:

A. Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

C. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

D. 2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

Câu 48:

Chọn B.

- CrO3 là oxit axit.

- Fe2O3 và FeO là các oxit bazo

- Cr2O3 là oxit lưỡng tính.

Câu 49:

Chọn A.

PE được trùng hợp từ CH2 = CH2

nCH2 = CH2 → (-CH2 – CH2-)n

Câu 50:

Chọn D.

Phản ứng nhiệt nhôm được dùng để điều chế các kim loại trung bình và yếu (đứng sau Al trong dãy điện hóa)

Fe đứng sau Al nên có thế điều chế bằng phương pháp này.

Ví dụ: Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Câu 51:

Chọn D.

Gucozo là monosaccarit

Saccarozo là đisaccarit

Xenlulozo và tinh bột là polisaccarit

Câu 52:

Chọn C.

Công thức của canxi cacbonat là: CaCO3

Câu 53:

Chọn B.

nCuSO4 = 0,1. 1 = 0,1 mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

⇒ Fe dư, CuSO4 hết

(Có thể suy luận luôn: Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại đó là Cu và có Fe dư)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Theo pt: nFe pư = nCu = nCuSO4 = 0,1 mol

mhh KL = mCu + mFe dư = 0,1. 64 + ( 6 – 56.0,1) = 6,8g

Câu 54:

Chọn C.

nAlCl3 = 0,2. 1 = 0,2 mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

PTHH:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

nOH- max = 4.nAlCl3 - nAl(OH)3 = 4.0,2 – 0,05 = 0,75 mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Câu 55:

Chọn A.

Có 3 chất phản ứng với HCl là: metylamin, alanin, natri axetat

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

CH3CH(NH2)COOH + HCl → CH3CH(NH3Cl)COOH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Câu 56:

Chọn A.

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

(C6H10O5)n + nH2O → 2nC2H5OH + 2nCO2

nGlucozo = ½ . nCO2 = ½ . 0,2 = 0,1 mol

H = 50%

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Câu 57:

Chọn A.

CTTQ amin no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+3N

namin = 2.nN2 = 2. 0,05 = 0,1 mol

nC = nCO2 = 0,2 mol

⇒ số nguyên tử C là: n = 0,2 : 0,1 = 2

⇒ CT: C2H7N

Câu 58:

Chọn C.

Đó là bộ dụng cụ chiết dùng để tách 2 chất lỏng không tan vào nhau.

Câu 59:

Chọn B.

H+ + OH- → H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

Câu 60:

Chọn A.

(C6H10O5)n + H2O → nC6H12O6 (glucozo) (X)

C6H12O6 (glucozo) + H2 → C6H14O6 (sobitol) (Y)

Câu 61:

Chọn D.

Các thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là: (a)

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Các thí nghiệm còn lại xảy ra ăn mòn điện hóa do tạo thành cặp điện cực và được tiếp xúc với chất điện li

Câu 62:

Chọn C.

Có 4 CT thỏa mãn:

HCOOCH=CHCH3 + H2O → HCOOH + CH3CH2CHO

HCOOCH2CH=CH2 + H2O → HCOOH + CH2 = CHCH2OH

HCOOC(CH3)=CH2 + H2O → HCOOH + CH3–CO-CH3

CH3COOCH=CH2 + H2O → CH3COOH + CH3CHO.

Câu 63:

Chọn B.

Các chất tan trong dung dịch NaOH là: CrO3 và Cr(OH)3

CrO3 + 2NaOH → Na2CrO4 + H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O

Câu 64:

Chọn D.

Các polime tổng hợp là: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistriren, nilon-6,6

Còn lại:

- Tinh bột là polime thiên nhiên

- Xenlulozo triaxetat là polime bán tổng hợp (nhân tạo)

Câu 65:

Chọn C.

- dd X gồm: nKHCO3 = nNa2CO3 = 0,2 mol

- dd Y gồm: nH2SO4 = nHCl = 0,1 mol ⇒ Tổng nH+ =0,1 .2 + 0,1 = 0,3 mol

- Nhỏ từ từ Y vào X ta được thứ tự phản ứng như sau:

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Khi đó phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn, phản ứng (2) chỉ phản ứng 1 phần.

⇒ nH+ = nCO32- + nCO2

⇒ nCO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol ⇒ VCO2 = 0,1 .22,4 = 2,24 l

- dd E gồm: ion HCO3- và SO42- có phản ứng tạo kết tủa với Ba(OH)2

BT nguyên tố C: nBaCO3 = nHCO3-còn lại = nKHCO3 + nNa2CO3 – nCO2 = 0,3 mol

BT nguyên tố S: nBaSO4 = nH2SO4 = 0,1 mol

⇒ mtủa = 0,3 .197 + 0,1 .233 = 82,4 g

Câu 66:

Chọn A.

BT nguyên tố O : 6.nX + 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O ⇒ mX = 3,38.44 + 3,14.18 – 4,77.32 = 52,6 mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

⇒ k = 5 ⇒ X cộng được 2H2

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Khi mX = 78,9 Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

X + 2H2 → Y

nY = nX = 0,09 mol

nH2 = 0,09.2 = 0,18 mol

⇒mY = mX + mH2 = 78,9 + 0,18.2 = 79,26

Y + 3KOH → Muối + C3H5(OH)3

nKOH = 3.nY = 0,27 mol

nC3H5(OH)3 = nY = 0,09 mol

BTKL ⇒ mmuối = 79,26 + 0,27.56 - 0,09.92 = 86,1 g

Câu 67:

Chọn B.

Phát biểu sai là B

Y + Cu(OH)2 cho dd xanh lam ⇒ Y là ancol 2 chức có nhóm OH kề nhau.

⇒ Z, T là các muối đơn chức

Z + NaOH/ Ca → CH4 nên Z là CH3COONa

X là CH3COO-CH2CH(CH3)-OOC-H hoặc HCOO-CH2CH(CH3)-OOC-CH3

Y là CH2OH-CH(CH3)OH

T là HCOONa

⇒ B sai: Y mạch thẳng

Câu 68:

Chọn B.

Các phản ứng sinh ra khí là: a, b, d, e, g

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

(d) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

(e) 9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

(g) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Phản ứng (c) không sinh ra khí:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Câu 69:

Chọn C.

(a) đúng: CO2 + 2NaAlO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3↓trắng

(b) đúng: Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → K2SO4 + BaSO4↓ + 2H2O + 2CO2

(c) đúng: dd Na2CO3 làm mềm nước cứng toàn phần do:

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

(d) đúng: Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.

(e) đúng: Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ và bền

Câu 70:

Chọn C.

CT chung: CnH2n+2-2k

nCO2 = nBr2 = 0,12 mol ⇒ Số C = số liên kết π (hay n = k )

⇒ CT: CnH2n+2-2n ⇒ CnH2

Có 28 < M < 56 ⇒ 28 < 12n + 2 < 5 ⇒ 2,1 < n < 4,5 ⇒ n = 3 hoặc n = 4

+ n = 3 ⇒ CT C3H2 : loại vì không có CT cấu tạo thỏa mãn.

+ n = 4 ⇒ CT C4H2

nX = nCO2 : 4 = 0,12/4 = 0,03 mol

mX = 0,03 . 50 = 1,5 g

Câu 71:

Chọn C.

Đồ thị gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O        (1)

nCO2 = nBaCO3

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Và tại V = a + b lít: kết tủa đạt max

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Giai đoạn 2: BaCO3 + H2O + CO2 → Ba(HCO3)2        (2)

Tại V = a + 3,36 lít⇒ kết tủa bị tan 1 phần còn 2m (g)

VCO2 (2) = a + 3,36 – (a + b) = 3,36 – b (lit)

nBaCO3 bị hòa tan ở (2) = nBaCO3 max - nBaCO3 còn lại = 4m -2m = 2m

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Kết hợp (I), (II), (III) ⇒ b = 1,12 ; m = 9,85

Câu 72:

Chọn A.

Các câu đúng là: a, c, d, e, g

(b) sai vì: dầu nhớt bôi trơn có thành phần chính là các ankan.

Câu 73:

Chọn D.

Tại K có:

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Tại A có: nCl2 = 0,5 a mol ; nO2 = b mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Có khí NO thoát ra nên Y chứa H+ ⇒ Cl- bị điện phân hết.

BT e ta có: 0,2. 2 = 0,5.a.2 + 4b ⇒ a + 4b = 0,4 (1)

Mà: Y + Fe tạo ra hỗn hợp kim loại nên Y còn Cu2+ dư ; nCu2+ = 3a – 0,2 mol

nH+ = 4.nO2 = 4.b

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

⇒ 84 b -24 a = 4,8         (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = b = 0,08

Câu 74:

Chọn D.

nCO2 = 0,6 mol; nH2O = 0,8 mol ; nNaOH = 0,47 mol

nQ = nH2O – nCO2 = 0,8 – 0,6 = 0,2 mol

⇒ Số nguyên tử C = 0,6/0,2 =3

⇒ Q gồm: C3H8O; C3H8O2; C3H8O3.

nO (Q) = nNaOH = 0,47 mol

mQ = mC + mH + mO = 0,6.12 + 0,8.2 + 0,47 .16 = 16,32 g

BT khối lượng: mRCOONa = 48,28 + 40.0,47 – 16,32 = 50,76g

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

MX < MY < MZ

⇒ X: C3H5COOC3H7

Y: (C3H5COO)2C3H6

Z: (C3H5COO)3C3H5

%H (Y) = 16/212= 7,5%

Câu 75:

Chọn A.

nH2 =0,015 mol

nHCl = 0,2 . 0,2 = 0,04 mol; nHNO3 = 0,2. 0,3 = 0,06 mol

Tổng nH+ = 0,04 + 0,06 = 0,1 mol

pH = 13 ⇒ [OH-] dư = 0,1 ⇒ nOH- dư = 0,1. 0,5 = 0,05 mol

⇒nOH- trong Y = nH+ + nOH-dư = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

Mặt khác: nOH- = 2.nH2 + 2.nO ⇒ nO = 0,15 – 2. 0,015 = 0,06 mol

⇒mX = 0,06 .16 .100/10 = 9,6 g

Câu 76:

Chọn B.

A đúng vì H2SO4 vừa là xúc tác vừa hút nước làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

B. sai vì thêm NaCl để nhận ra sản phẩm là este bị tách lớp

C đúng vì phản ứng 2 chiều nên vẫn còn chất tham gia (axit và ancol)

D. đúng vì este không thể tan trong dd NaCl bão hòa, nên chất lỏng tách thành 2 lớp.

Câu 77:

Chọn D.

Xét thí nghiệm có:

n1 < n2 ⇒ có 1 hidroxit đã tan trong NaOH dư ⇒ Loại A, C

Giả sử nX = nY = 1 mol

Xét đáp án B:

TN3: thu được 1 mol Ag (hay n3 = 1 mol); TN2: thu được 1mol Fe(OH)2 và 1 mol Al(OH)3 (hay n2 = 2 mol) ⇒ n3 < n2 ⇒ Loại B

Xét đáp án D:

TN1 thu được 1 mol Fe(OH)2 (hay n1 = 1mol)

TN2 thu được 1 mol Fe(OH)2 và 1 mol Al(OH)3 (hay n2 = 2 mol)

TN3 thu được 2 mol AgCl và 1 mol Ag ( hay n3 = 3 mol)

⇒Thỏa mãn n1 < n2 < n3 ⇒ Chọn D

Vậy X, Y là FeCl2, Al(NO3)3

Câu 78:

Chọn C.

nNaOH = 0,4 mol ⇒ nNa2CO3 = 1/2 . nNaOH = 0,2 mol

E gồm: Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

F gồm 2 muối có tỉ lệ 1:3 , nhh muối = nNaOH = 0,4 mol

⇒ giả sử: nR1COONa = 0,1 mol , nR2COONa = 0,3 mol

Đốt muối: Muối + O2 → CO2 + H2O + Na2CO3

BT nguyên tố O ⇒ 2.nCOO- + 2.nO2 = 2.nCO2 + 3.nNa2CO3 + nH2O

⇒ nH2O = 2. 0,4 + 2.0,45 – 2. 0,4 - 3. 0,2 = 0,3 mol

BTKL: mmuối + mO2 = mCO2 + mNa2CO3 + mH2O

⇒ mmuối = 0,4.44 + 0,2. 106 + 0,3 .18 – 0,45 .32 = 29,8g

mmuối = mR1COONa + mR2COONa = 0,1.(R1 + 67) + 0,3. (R2 + 67) = 29,8

⇒ R1 + 3.R2 = 30 ⇒ Chỉ có nghiệm R2 = 1 ; R1 = 27 thỏa mãn

BTKL: mE + mNaOH = mmuối + mglixerol + mH2O

⇒ mH2O = 23,06 + 0,4. 40 – 29,8 – 3,68= 5,58 g

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

⇒ nX = 0,24 mol và nY = 0,07 mol

⇒ nX + 2nZ = nR2COONa ⇒ T tạo nên tử 2X và 1Y

T là: (HCOO)2-C3H5-OOC-C2H3 : 0,03 mol

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Câu 79:

Chọn D.

Z gồm nCO2 = 0,15 mol ; nCO = 0,15 mol

X gồm KL: m g và O: a mol

Y gồm KL: m g và O : (a – 0,15) mol

mX = m + 16a = 34,4     (1)

T gồm NO: 0,15 mol; nN2O : 0,05 mol

Đặt nNH4+ = b mol

⇒ nH+ = 0,15 .4 + 0,05 .10 + 10b + 2.(a - 0,15)     (2)

mmuối = m + 62.[0,15 .3 + 0,05 . 8 + 8b + 2(a – 0,15)] + 80b = 117,46     (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ a = 0,4 mol, b = 0,01 mol; m = 28g

Câu 80:

Chọn B.

Sau phản ứng thu được 2 amin đồng đẳng kể tiếp nên Y chỉ có thể là:

CH3NH3-OOC-COO-NH3C2H5 : 0,15 mol

Các muối cùng số C nên X là: CH3COOH3N-CH2-COOCH3 : 0,1 mol

⇒ Các muối: (COOK)2 : 0,15 mol

CH3COOK : 0,1 mol

H2NCH2COOK : 0,1 mol

Muối có phân tử khối lớn nhất là: (COOK)2

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Hóa học (có giải chi tiết) | Đề minh họa năm 2019

Xem thử

Xem thêm đề thi minh họa năm 2019 các môn học có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official