Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy 

a) Có 5 cái hộp, mỗi cái hộp có 3 cái đùi gà. 

Tính tổng số đùi gà em dùng phép tính cộng: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (cái)

Sử dụng phép nhân: 3 được lấy 5 lần, em có phép tính nhân  3 × 5 = 15 (cái)

Từ phép tính nhân, em suy ra các phép chia 15 : 3 = 5,  15 : 5 = 3

b) Có 7 nải chuối, mỗi nải có 5 quả chuối.

Tổng số quả chuối là: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 (quả)

Sử dụng phép tính nhân: 5 được lấy 7 lần, em có phép tính nhân 5 × 7 = 35 (quả)

Từ phép nhân, em suy ra các phép chia 35 : 5 = 7,   35 : 7 = 5

Em trình bày như sau:

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15                             b) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35

    3 × 5 = 15                                                      5 × 7 = 35

    15 : 3 = 5; 15 : 5 = 3                                    35 : 5 = 7; 35 : 7 = 5 


Luyện Tập 2: Trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Đọc các phép nhân, phép chia trong bảng sau.

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

b) Số?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) Ba nhân hai bằng sáu.

    Sáu chia hai bằng ba.

    Sáu chia ba bằng hai.

    Bảy nhân hai bằng mười bốn.

    Mười bốn chia hai bằng bảy.

    Mười bốn chia bảy bằng hai.

b) Tương tự cách làm câu a, em có kết quả trong bảng sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Có bao nhiêu?

Mẫu:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em có thể làm theo hai cách:

a) Cách 1: Có 2 hàng, mỗi hàng có 6 chấm tròn.

Số chấm tròn là: 6 + 6 = 12

Cách 2: Có 6 cột, mỗi cột có 2 chấm tròn

Số chấm tròn là: 2 × 6 = 12 

b) Cách 1: Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 hình vuông nhỏ.

Số hình vuông nhỏ là: 5 × 4 = 20 

Cách 2: Có 5 cột, mỗi cột có 4 hình vuông nhỏ.

Số hình vuông nhỏ là 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 

Em trình bày như sau:

a) Có tất cả: 6 × 2 = 12 hình tròn.              b) Có tất cả: 5 × 4 = 20 hình vuông nhỏ.

Luyện tập 4: Trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi hình chữ nhật, hình vuông che bao nhiêu ô vuông nhỏ?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Hình chữ nhật xanh che 5 hàng, mỗi hàng có 3 ô vuông nhỏ, số ô vuông nhỏ là 3 × 5 = 15 ô vuông nhỏ.

Hình vuông đỏ che 5 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông nhỏ, số ô vuông nhỏ là 5 × 5 = 25 ô vuông nhỏ.

Hình chữ nhật vàng che 2 hàng, mỗi hàng có 9 ô vuông nhỏ, số ô vuông nhỏ là 9 × 2 = 18 ô vuông nhỏ.

Em trình bày như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

(>, =, <)?

5 + 5 + 5 …… 5 × 3                                     2 × 7 …… 5 × 7

5 × 9 …… 2 × 9                                           2 × 5 …… 5 × 2

Trả lời:

5 + 5 + 5 = 15; 5 × 3 = 15. Vậy 5 + 5 + 5 = 5 × 3

5 × 9 = 45; 2 × 9 = 18. Vậy 5 × 9 > 2 × 9

2 × 7 = 14; 5 × 7 = 35. Vậy 2 × 7 < 5 × 7

2 × 5 = 10; 5 × 2 = 10. Vậy 2 × 5 = 5 × 2

Em điền như sau:

5 + 5 + 5 = 5 × 3                                           2 × 7 < 5 × 7

5 × 9 > 2 × 9                                                  2 × 5 = 5 × 2

Luyện tập 6: Trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Các bao nào có cùng số lượng?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Kết quả phép tính ở bao dưa hấu là: 5 × 2 = 10 

Kết quả phép tính ở bao ngô là: 2 × 8 = 16

Kết quả phép tính ở bao táo là: 20 + 20 = 40

Kết quả phép tính ở bao cam là: 5 × 8 = 40 

Kết quả phép tính ở bao bí ngô là: 2 × 5 = 10

Kết quả phép tính ở bao dứa là: 8 + 8 = 16

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi con vật che dấu phép tính nào (+, –, × hay : )?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em điền kết quả như sau:

a) 6 – 2 = 4                                                    b) 10 : 5 = 2

     6 + 2 = 8                                                     10 × 5 = 50

     6 : 2 = 3                                                     10 + 5 = 15

     6 × 2 = 12                                                  10 – 5 = 5

Luyện tập 8: Trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Có 10 hộp, mỗi hộp có 2 huy hiệu. Hỏi có tất cả bao nhiêu huy hiệu?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Có 10 hộp, mỗi hộp có 2 huy hiệu. Để tính số huy hiệu, em sử dụng phép tính nhân 10 × 2 = 20 chiếc. 

Em trình bày như sau:

Bài giải

Có tất cả số huy hiệu là:

10 × 2 = 20 (chiếc)

Đáp số: 20 chiếc huy hiệu.

Luyện tập 9: Trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Chia đều 20 huy hiệu cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được chia mấy huy hiệu?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Chia đều 20 huy hiệu cho 5 bạn. Tính số huy hiệu mỗi bạn được nhận em thực hiện phép tính chia 20 : 5 = 4

Em trình bày như sau:

Bài giải

Mỗi bạn được số huy hiệu là:

20 : 5 = 4 (huy hiệu)

Đáp số: 4 huy hiệu.

Luyện tập 10: Trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

a) Quan sát các bức tranh sau. Nói theo mẫu:

Các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ.

b) Trả lời các câu hỏi.

Lúc 8 giờ rưỡi, các bạn đang ở đâu?

Lúc 10 giờ, các bạn đang làm gì?

Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 31, 32, 33, 34 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

a) 

Các bạn xem hươu cao cổ lúc 8 giờ 15 phút.

Các bạn xem chim lúc 8 giờ 30 phút.

Các bạn xem voi lúc 9 giờ.

Các bạn xem khỉ lúc 9 giờ 30 phút.

Các bạn xem hổ lúc 10 giờ. 

Các bạn lên xe buýt lúc 11 giờ.

b) 

Lúc 8 giờ 30 phút các bạn đang xem chim.

Lúc 10 giờ các bạn đang xem hổ

Hoạt động thực tế: Trang 34 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tập làm việc theo đúng thời gian dự định. Lúc 8 giờ, em bắt đầu vẽ tranh, em định vẽ 1 giờ. Em tập trung vẽ để xong bức tranh vào lúc 9 giờ.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên