Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Luyện tập 1: Trang 102 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Quan sát hình vẽ sau.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Tính:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời : 

Em đếm được hình A có 64 cái bút chì và hình B có 55 cái bút chì.

Tổng số bút chì ở hình A và hình B. Em có phép tính: 64 + 55

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 4 + 5 bằng 9, viết 9

Cộng chữ số hàng chục: 6 + 5 bằng 11, viết 11

Vậy: 64 + 55 = 119.

Hiệu số bút chì ở hình A và hình B. Em có phép tính: 64 – 55

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 4 không trừ được 5 lấy 14 – 5 bằng 9, viết 9 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục)

Trừ chữ số hàng chục: 5 thêm 1 bằng 6, 6 – 6  bằng 0

Vậy: 64 – 55 = 9.

Vậy em điền được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 103 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính nhẩm.

a) 80 + 20                                          b) 500 + 200

    70 + 50                                              800 – 400 

    160 – 90                                              320 + 300

    220 – 50                                             670 – 500 

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm các phép tính:

500 + 200 =?

Đổi 500 = 50 chục; 200 = 20 chục

50 chục + 20 chục = 70 chục

Đổi 70 chục = 700

Nên 500 + 200 = 700

Tương tự, em thực hiện tính nhẩm và được kết quả như sau:

a) 80 + 20 = 100                                                       b) 500 + 200 = 700

    70 + 50 = 120                                                           800 – 400 = 400

    160 – 90 = 70                                                        320 + 300 = 620 

    220 – 50 = 170                                                     670 – 500 = 170

Luyện tập 3: Trang 103 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Đặt tính rồi tính.

356 + 127                                          762 – 237                                           450 – 248 

84 + 520                                             948 – 64                                             139 + 670

Trả lời:

Phép tính: 356 + 127

Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 6 + 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục)

Cộng chữ số hàng chục: 5 + 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

Cộng chữ số hàng trăm: 3 + 1 bằng 4, viết 4

Vậy: 356 + 127 = 483

Phép tính: 762 – 237

Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 2 không trừ được 7, lấy 12 – 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục)

Trừ chữ số hàng chục: 3 thêm 1 bằng 4, 6 – 4 bằng 2, viết 2

Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 2 bằng 5, viết 5

Vậy: 762 – 237 = 525.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 4: Trang 103 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm xe cho các bạn.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Em thực hiện phép tính mà mỗi bạn đang cầm để tìm được xe cho các bạn:

324 + 231 = 555 , 637 + 251 =888 , 221 + 334 = 555 , 251 + 637 = 888

Vậy: 

Bạn mèo và bạn sư tử sẽ đi xe có kết quả là 555

Bạn lợn và bạn chó sẽ đi xe có kết quả là 888.

Em nối được như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 5: Trang 104 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tìm được số mà bạch tuộc đã che, em lấy 700 trừ đi 300 bằng 400. Vậy bạch tuộc đã che số 400.

Để tìm được số mà cua đã che, em lấy 700 trừ đi 400 bằng 300. Vậy cua đã che số 300.

Để tìm được số mà sao biển đã che, em lấy 130 trừ đi 60 bằng 70. Vậy sao biển đã che số 70.

Để tìm được số mà cá ngựa đã che, em lấy 60 cộng 70 bằng 130. Vậy cá ngựa đã che số 130.

Vậy em được kết quả như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 104 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Mỗi bông hoa che số nào?

Mẫu

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời

Nhìn vào hình mẫu em thấy số ở ngoài chính là tổng của hai số ở trong liền kề nhau cộng lại.

a)

Bông hoa tím: em có phép tính: 25 + 35 = 60. Vậy bông hoa tím che số 60.

Bông hoa xanh dương: em có phép tính: 35 + 55 = 90. Vậy bông hoa xanh dương che số 90.

Bông hoa đỏ: em có phép tính: 55 + 25 = 80. Vậy bông hoa đỏ che số 80.

Em làm tương tự với các phần tiếp theo và được kết quả như sau:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 104 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Số?

Mẫu:

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Nhìn vào hình mẫu em thấy số ở giữa là tổng của ba số ở ngoài: 36 + 42 + 12 = 90

a) Em có phép tính: 23 + 14 + 80 = 117, nên em điền số 117 vào vị trí còn thiếu.

b) Em có phép tính: 57 + 13 + ?  = 70

Em thực hiện phép tính: 57 + 13 = 70

70 + ? = 70, em có 70 + 0 = 70

Nên: 57 + 13 + 0 = 70, em điền số 0 vào vị trí còn thiếu.

Vậy em điền được như sau: 

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 8: Trang 105 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Nam và Hà vào vườn hái dâu. Nam hái được 125 quả, Hà hái được 167 quả. Hỏi Nam hái được ít hơn Hà bao nhiêu quả dâu?

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Để tính số quả dâu Nam hái được ít hơn Hà, em lấy số quả dâu Hà hái được là 167 quả trừ đi số quả dâu Nam hái được là 15 quả. Em có phép tính: 167 – 125 = 42 quả dâu. Vậy: 

Nam hái được ít hơn Hà 167 – 125 = 42 quả dâu.

Luyện tập 9: Trang 105 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Giải bài toán theo tóm tắt sau.

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Thửa ruộng thứ nhất: 216 cuộn rơm. 

Thửa ruộng thứ hai: 328 cuộn rơm.

Cả hai thửa ruộng: …… cuộn rơm?

Trả lời:

Để tính số cuộn rơm ở cả hai thửa ruộng, em lấy số cuộn rơm ở thửa ruộng thứ nhất là 216 cuộn cộng với số cuộn rơm ở thửa ruộng thứ hai là 328 cuộn. Em có phép tính: 216 + 328 = 544 cuộn rơm. Vậy:

Cả hai thửa ruộng có: 216 + 328 = 544 cuộn rơm.

Đất nước em: Trang 105 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Thu hoạch lúa ở Long An

Toán lớp 2 Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105 | Chân trời sáng tạo.

Tìm vị trí tỉnh Long An trên bản đồ.

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên