Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 - Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 2.

Quảng cáo

Thực hành 1: Trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Thực hành 2: Trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Viết phép nhân.

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

a) Số bàn tay của 4 bạn: …… × ……

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: …… × …… 

Trả lời:

Em thấy:

a) Mỗi bạn có 2 bàn tay.

Có 4 bạn.

Như vậy, hai bàn  tay được lặp lại 4 lần.

Em viết: Số bàn tay của 4 bạn là 2 × 4 và nói: 2 bàn tay được lấy 4 lần.

b) Mỗi bàn tay có 5 ngón tay.

Có 8 bàn tay.

Như vậy, 5 ngón tay được lặp lại 8 lần.

Em viết: Số bàn tay của 5 bạn là 8 × 5 và nói 5 ngón tay được lấy 8 lần.

Em điền như sau:

a) Số bàn tay của 4 bạn: 2 × 4

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: 8 × 5 

Thực hành 3: Trang 9 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính:

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

a) 7 × 2

b) 6 × 3

Trả lời:

Quan sát phép nhân 2 × 4.

2 được lấy 4 lần.

Tổng số khối lập phương là: 2 + 2 + 2 +2 = 8

Vậy 2 × 4 = 8

a) Quan sát phép nhân 7 × 2

7 được lấy 2 lần.

Em tính như sau: 7 + 7 = 14

Vậy 7 × 2 = 14.

b) Quan sát phép nhân 6 × 3

6 được lấy 3 lần.

Em tính như sau: 6 + 6 + 6 = 18

Vậy 6 × 3 = 18.

Em trình bày như sau:

a) 7 + 7 = 14

7 × 2 = 14 

b) 6 + 6 + 6 = 18

6 × 3 = 18

Luyện tập 1: Trang 10 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết phép nhân.

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

a)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy:

a) Có 2 nhóm, mỗi nhóm có 8 khối lập phương, 8 được lấy 2 lần, em viết 8 × 2.

a) Có 4 nhóm, mỗi nhóm có 7 khối hộp chữ nhật, 7 được lấy 4 lần, em viết 7 × 4

Em điền kết quả như sau:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Luyện Tập 2: Trang 10 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Làm theo mẫu.

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

a)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Quan sát tranh mẫu, em thấy:

Có 3 thẻ, mỗi thẻ có 2 chấm tròn. Em nói 2 được lấy 3 lần, viết 2 × 3

Có tất cả số chấm tròn là: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy 2 × 3 = 6

Tương tự em làm câu a, b như sau:

a) + Có 2 thẻ, mỗi thẻ có 4 chấm tròn. Em nói 4 chấm tròn được lấy 2 lần, viết 4 × 2.

Có tất cả số chấm tròn là: 4 + 4 = 8 

Vậy 4 × 2 = 8.

+ Có 6 thẻ, mỗi thẻ có 2 chấm tròn. Em nói 2 chấm tròn được lấy 6 lần, viết 2 × 6.

Có tất cả số chấm tròn là: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

Vậy 2 × 6 = 12.

b) + Có 2 thẻ, mỗi thẻ có 5 chấm tròn. Em nói 5 chấm tròn được lấy 2 lần, viết 5 × 2.

Có tất cả số chấm tròn là: 5 + 5 = 10.

Vậy 5 × 2 = 10.

+ Có 5 thẻ, mỗi thẻ có 3 chấm tròn. Em nói 3 chấm tròn được lấy 5 lần, viết 3 × 5.

Có tất cả số chấm tròn là: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.

Vậy 3 × 5 = 15.

Em trình bày như sau:

a)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

b)

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 3: Trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Viết phép nhân.

Mẫu: 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7                                      b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

c) 9 + 9 + 9                                                    d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Trả lời:

- Quan sát phép tính mẫu, em thấy: Tổng gồm 4 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 10. Em nói 10 được lấy 4 lần, viết 10 × 4.

Vậy 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

- Thực hiện tương tự, em có:

a) Tổng gồm 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 7. Em nói 7 được lấy 5 lần, viết 7 × 5.

Vậy 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5

b) Tổng gồm 6 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 4. Em nói 4 được lấy 6 lần, viết 4 × 6.

Vậy 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) Tổng gồm 3 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 9. Em nói 9 được lấy 3 lần, viết 9 × 3.

Vậy 9 + 9 + 9 = 9 × 3          

d) Tổng gồm 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 10. Em nói 10 được lấy 5 lần, viết 10 × 5

Vậy 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

- Em trình bày như sau:

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5                         b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) 9 + 9 + 9 = 9 × 3                                      d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

Luyện tập 4: Trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính:

Mẫu:   3 × 6 = ?

            3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

            3 × 6 = 18

a) 5 × 4                                                           b) 2 × 5

c) 8 × 2                                                           d) 3 × 3

Trả lời:

Quan sát bài mẫu, em thấy phép nhân 3 × 6 , 3 được lấy 6 lần. 

Em có 3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Vậy 3 × 6 = 18

Thực hiện tương tự, em được:

a) Phép nhân 5 × 4, 5 được lấy 4 lần; tổng gồm 4 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 5.

Em có 5× 4 = 5 + 5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5 = 20

Vậy 5 × 4 = 20.

b) Phép nhân 2 × 5, 2 được lấy 5 lần; tổng gồm 5 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 2.

Em có 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2+ 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Vậy 2 × 5 = 10

c) Phép nhân 8 × 2,  8 được lấy 2 lần; tổng gồm 2 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 8.

Em có 8 × 2 = 8 + 8 

8 + 8 = 16 

Vậy 8 × 2 = 16

d) Phép nhân 3 × 3,  3 được lấy 3 lần; tổng gồm 3 số hạng, mỗi số hạng đều bằng 3.

Em có 3 × 3 = 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 = 9

Vậy 3 × 3 = 9

Em trình bày như sau:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = 20                                    b) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

5 × 4 = 20                                                      2 × 5 = 10

c) 8 + 8 = 16                                                  d) 3 + 3 + 3 = 9

8 × 2 = 16                                                      3 × 3 = 9

Luyện tập 5: Trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tính để biết mỗi con chim sẽ bay đến cây nào.

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Có một tia số với các số 25, 30, 35, 30, 35, 50. Ứng với mỗi số có một cây là nhà của các con vật.

Có 4 chú chim: màu hồng, màu xanh dương, màu xanh lá, màu cam. Dưới mỗi chú chim có một phép nhân, kết quả phép nhân là số nào thì chú chim sẽ bay tới cây ứng với số đó.

Em thực hiện lần lượt các phép tính dưới mỗi chú chim như sau:

10 × 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

10 × 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30

5 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 6: Trang 11 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Phép nhân.

Mẫu:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

- Quan sát bài mẫu, em thấy: 3 chấm tròn được lấy 1 lần, em viết phép nhân 3 × 1

Em được 3 chấm tròn.

Vậy 3 × 1 = 3 

- Thực hiện tương tự với chấm tròn xanh da trời và chấm tròn xanh lá, em được kết quả sau:

+ Chấm tròn xanh da trời: 2 chấm tròn được lấy 1 lần, em viết phép nhân 2 × 1

Em được 2 chấm tròn

Vậy 2 × 1 = 2

+ Chấm tròn xanh lá: 5 chấm tròn được lấy 1 lần, em viết phép nhân 5 × 1 

Em được 5 chấm tròn

Vậy 5 × 1 = 5

- Em trình bày như sau:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Luyện tập 7: Trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Tìm hình ảnh phù hợp với phép tính.

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Em xét các phép nhân:

3 × 4 = 12,  3 được lấy 4 lần, tức là 3 khối lập phương được lấy 4 lần. Em chọn hình ảnh các khối lập phương màu đỏ.

6 × 2 = 12,  6 được lấy 2 lần, tức là 6 khối lập phương được lấy 2 lần. Em chọn hình ảnh các khối lập phương màu xanh da trời.

4 × 3 = 12,  4 được lấy 3 lần, tức là 4 khối lập phương được lấy 3 lần. Em chọn hình ảnh các khối lập phương màu vàng.

2 × 6 = 12,  2 được lấy 6 lần, tức là 2 khối lập phương được lấy 6 lần. Em chọn hình ảnh các khối lập phương màu tím.

Em nối như sau:

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Vui học: Trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 2

Số?

Toán lớp 2 Phép nhân trang 9, 10, 11, 12 | Chân trời sáng tạo.

Có …… nhóm, mỗi nhóm có …… bạn.

…… được lấy …… lần 

…… × …… = ……

Trả lời:

Quan sát bức tranh, em thấy: có 3 nhóm học sinh, một nhóm đọc sách, 1 nhóm đá bóng, một nhóm đạp xe; mỗi nhóm có 4 bạn, 4 được lấy 3 lần, em có phép nhân 4 × 3 = 12.

Em trình bày như sau:

Có 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn.

4 được lấy 3 lần 

4 × 3 = 12

Hoạt đông thực tế: Trang 12 SGK Toán lớp 2 Tập 2 

Vẽ hình em thích (hình tròn, hình tam giác, con vật, …) thể hiện phép nhân 2 × 3

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 2 Tập 1, Tập 2 sách Chân trời sáng tạo hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên